هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سیتالوپرام - CITALOPRAM

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1674

رده بارداری : C

موارد مصر ف:

اين دارو در درمان اختلالات افسردگي شديد بكار ميرود.

مكانيسم اثر :

اين دارو يك مهاركننـده اختـصاصي بـاز جذب سروتونين (SSRI) ميباشـد و بـا تقويـت فعاليـت سروتونرژيك در CNS، اثر ضدافـسردگي خـود را اعمـال ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو جذب گوارشي خوبي داشته و فراهمي زيستي خوراكي آن حدود 80درصد است. پيوند پروتئيني آن بالا و حدود 80درصد اسـت . سـيتالوپرام در كبد متابوليزه شده وتعدادي از متابوليت هاي آن كماكـان فعال هستند . نيمه عمر حـذف آن 35-37 سـاعت اسـت وشـروع اثـر ضدافـسردگي آن 1-2 هفتـه پـس از شـروع مصرف دارو ظاهر ميشود. پس از 1-6 سـاعت از مـصرف خوراكي به اوچ غلظت سرمي رسيده و درصـورت مـصرف روزانه يكبار، پس از يك هفتـه بـه غلظـت پايـدار سـرمي ميرسد.

مــوارد منــع مــصرف :

درصــورت حــساسيت بــه سيتالوپرام، از مصرف آن بايد خودداري نمود.

هشدارها :

1- در موارد زير با احتياط فراوان تجويز شود.

2- بيماريهاي ق لبي يا سكته اخير قلبي، عيب عملكـرد كبد، سابقه تشنج و عيب شديد كار عملكرد كليه.

3- مــصرف ايــن دارو در افــراد زيــر 18 ســال توصــيه نميشود.

عوارض جـانبي :

اخـتلالات جنـسي، خـواب آلـودگي، خشكي دهان، تهوع ومنگي و در برخي موارد تـاري ديـد، حالت فراموشي، اغتشاش شعور، اختلالات خواب ، اشـكال در تنفس، تب، اختلالات قاعدگي در بانوان، افزايش حجم و دفعــات ادرار، بثــورات جلــدي، خــارش، دردشــكمي و ناراحتي معده، اسهال، بي اشتهايي، اضطراب، دردمفاصـل، بيحالي، نفخ شكم، كاهش فشارخون يا كاهش فشار خون وضعيتي، افزايش بزاق، تعريق زياد، ميگرن، آبريزش بيني، سينوزيت، فعال شدن مانيا يا هيپومانيا و لرزش از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان مهار كننده هـا ي MAO ازجمله فورازوليدون، پروكاربـازين و سـلژيلين بـا سـيتالوپرام ممنـوع بـوده و مـيتوانـد عـوارض خطرنـاك ومهلك در پي داشته باشد . بايد بين قطع مصر ف يكـي از دو دارو و شروع داروي ديگر حداقل 14 روز فاصله باشـد . مصرف سيتالوپرام با دارو هاي سروتونرژيك ميتواند باعـث بروز سندرم سروتونين و تشديد عوارض شود . سايمتيدين ميتواند متابوليسم سيتالوپرام را كاهش دهد. 

نكات قابل توصيه :

1- دوره درمان با اين دارو بايد كامـل رع ايـت شـود و از مصرف بيش از مقدار تجويز شده بايد خودداري گردد.

2- براي دستيابي به اثر ضدافسردگي دارو ممكـن اسـت تا 4 هفته زمان لازم باشـد، بنـابراين بيمـار نبايـد داروي خود را قطع كند . در صورت برطرف شدن علائـم بيمـاري نيز نبايد مصرف دارو را قطع نمود.

3- از قطع مصرف ناگهـاني دارو بايـد خـودداري كـرد و معمولاًقطع مصرف آن تدريجي صورت ميگيرد.

4- درصـورت فرامـوش كـردن يـك نوبـت مـصرف دارو حتماًبايد موضوع را با پزشك در ميان گذاشت.

5- ازمـصرف الكـل در طـول درمـان بـا ايـن دارو بايـد خودداري شود.

6- بــه دليــل احتمــال بــروز ســرگيجه، اخــتلال در تصميمگيري، تفكر و مهار تهاي حركتـي، تاروشـن شـدن اثرات دارو هنگام رانندگي يا انجام كار هـا يي كـه نيـاز بـه هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

7- بيماراني كه احتمال اقدام به خودكشي در آنها وجود دارد، نبايد مقادير زياد دارو را بطـور يـك جـا در اختيـار داشته باشند.

8- درصورت نياز بـه مـصرف هـر دارو ي ديكـر در طـي درمان با اين دارو، بيماران بايد بـا پزشـك خـود مـشورت كنند.

9- بـه دليـل احتمـال بيـشتر بـروز عـوارض جـانبي در سالمندان، بهتراست مقدارمصرف را با مقادير كمتر شـروع نمود.

مقدار مصرف :

به عنوان ضدافسردگي در بزرگـسالان، ابتدا 20 mg يك بار در روز صبح هـا يـا عـصر هـا تجـوير ميشود. درصورت نياز ممكن اسـت مقـدار 20 mg/day هفتهاي يكبار بـه ايـن مقـدار مـصرف اضـافه شـود ولـي عموماًمقدارمصرف تا 40 mg/day افزايش مي يابد. با اين حــال بعــضي از بيمــاران ممكــن اســت بــه مقــادير تــا 60 mg/day نياز داشته باشند . بيشينه مقدارمصرف دارو 60 mg/day است.

اشكال دارويي:

Tabelt: 20, 40 mg

Drops , solution: 4

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد