هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سيتي كولين(CITICOLINE)

تعداد بازدید : 2441

موارد مصرف :

سيتي كولين در ضربه هـاي مغـزي در مراحل حاد و تحـت حـاد آسـيب عـروق مغـزي اسـتفاده ميگردد.

مكانيسم اثـر :

بـه نظـر ميرسـد ايـن دارو بـا تحريـك بيوسنتز فسفوليپيد ها و كاهش التهاب باعث تثبيـت غـشا سلولي ميگردد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از سد خوني – مغزي عبـور ميكند.

هشدارهـا :

ايـن دارو اثـر كاهنـده فـشارخون نـدارد، بنـابراين در صـورت آسـيبهـاي عـروق مغـزي ناشـي از فـشارخون، ايـن دارو جــايگزين داروهـاي ضدفــشارخون نميگردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در مرحله حاد آسيب عروق مغـزي مقـدار 500-750 ميليگـرم در مقـادير تقـسيم شـده طـ ي 24 ســـاعت تزريـــق عـــضلاني مـــيگـــردد. در عـــوارض و خونريزيهاي مغزي بعد از تصادف مقدار 250 ميلـي گـرم در 24 ساعت مصرف ميشود.

كودكان:

مقدار 250 ميليگرم در دومقدار منقسم طـي 24 ساعت مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

 Injection: 250 mg/2 ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد