هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلادريبين - CLADRIBINE

تعداد بازدید : 1014

موارد مصرف:

 كلادريبين در درمان لوسـمي hairy cell بكار ميرود و دردرمان لوسمي لنفوسـيتيك مـزمن، لنفومهاي غيرهوچكيني و مـاكروگلوبولينمي والدنـستروم نيز مصرف شده است.

 مكانيسم اثر :

متابوليت هاي فسفريله شـده كلادريبـين در لنفوسيت ها و منوسيت ها تجمع يافته و اين سلول ها را از بين مي برند. اثر دارو در چرخـه سـلولي غيراختـصاصي بـوده و بـه يـك ميـزان در مرحلـه تقـسيم و اسـتراحت لنفوسيتها اثر ميكند.

 فارماكوكينتيك:

كلادريبـين از سـد خـوني - مغـزي عبور مي كند. متابوليسم دارو سـلولي اسـت . در انفوزيـون مداوم وريدي نيمه عمر توزيع دارو حدود 30 دقيقه و نيمه عمر نهايي آن 7 ساعت است.

 هشدارها :

1 -دارو به ميزان قابل توجهي براي سلولهاي خـون سـاز سميت دارد.

 2 -درصورت بروز سميت عصبي مصرف دارو قطع شود.

 3 -دورههاي بعدي درماني با كلادريبين بايد بـا احتيـاط فراوان و در صورتي انجام شود كه اثرات خوني دوره قبلي از بين رفته باشد.

 عوارض جانبي :

 كـم خـوني شـديد، عفونـت، نـوتروپني شديد، بثورات پوستي و ترومبوسيتوپني از عوارض جانبي مهم و نسبتاً شايع دارو ميباشند.

 نكات قابل توصيه:

1 -در دو هفتـــه اول درمـــان لوســـمي cell hairy ، كمخوني، نـوتروپني و ترومبوسـيتوپني بـدتر مـي شـود و سپس علائم بهبود مييابد.

٢ -طي يك ماه اول درمان بدليل كم خوني ممكن اسـت نياز به انتقال خون باشـد . زمـان متوسـط بـراي بازگـشت هموگلوبين به ميزان طبيعي 8 هفته است.

 ٣ -تب، بين روز هاي پنجم و هفتم درمان و يا كمي ديرتر بـروز مـيكنـد و معمـولاًدر لوسـمي cell hairy ديـده ميشود. در صورت بروز تب، بيمار از نظر عفونـت بررسـي شود. عفونت به دليل كاهش منوسيت ها است و 12-6 ماه بعد تعداد منوسيتها به ميزان طبيعي برميگردد.

 4 -زمان متوسط براي بازگشت تعداد پلاكت هاي كـاهش يافته به ميزان طبيعي (بـدليل ترومبوسـيتوپني ناشـي از دارو) 12 روز است. در مـوار د غيـر لوسـمي cell hairy ، اين زمان طولاني تر بوده و كاهش مقـدار مـصرف وتكـرار دوره درمان ممكن است نياز باشد.

 مقــدار مــصرف:

 در درمــان لوســمي cell hairy بصورت انفوزيون وريدي مداومday/kg/mg 1/0 بمدت 7 روز مصرف مي شود. در اين بيماري بطور معمـول فقـط يك دوره درمان كافي است.

 اشكال دارويي :

ml 5/mg 10 , ml 10/mg 10: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد