هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلاریترومایسین - CLARYTHROMYCIN

تعداد بازدید : 40409

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري تنفسي، عفونت هاي خفيف تا متوسط پوست و بافت هـاي نرم، التهاب گوش مياني و ريشه كنـي هليكوبـاكترپيلوري مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 ايـن دار و از راه خـوراكي بـه سـرعت جــذب مــيشــود و داراي متابوليــسم عبــور اول از كبــد ميباشد. فراهميزيستي دارو حدود 55 درصد اسـت . دارو و متابوليت آن بطور گسترده در مايعات و بافت هاي بـدن منتشر مي شوند. كلاريترومايسين بطور گـسترده در كبـد متابوليزه و از طريق صفرا و مدفوع دفع مـي گـردد . نيمـه عمر دارو 3-4 ساعت گزارش شده است.

 هشدارها :

1-  در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي كبدي يـا كليـوي، تاكيكـاردي بطنـي و پـورفيري بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

 2- در صورت ابتلاي بيمار بـه نارسـايي كليـوي، كـاهش مقدار مصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

 عـوارض جـانبي:

 تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، احـساس ناراحتي در شكم، كهير، بثورات جلدي و ساير واكنش هاي آلرژيك، كاهش برگـشت پـذير قـدرت شـنوايي (بامقـادير زياد) يرقان انسدادي، عوارض قلبي، سردرد، سوء هاضـمه، تغيير رنگ زبان ودندانها، دردمفاصل وعضلات، اضطراب، بيحالي يا بدخوابي، كاهش قندخون، هپاتيت يا يرقـان و سندرم استيونس -جانسون از عوارض گـزارش شـده ايـن دارو هستند.

 تداخلهاي دارويي :

اين دارو نيز مانند اريترومايـسين با تعدادي از داروها تداخل دارد.

 نكات قابل توصـيه :

 بهتـر اسـت ايـن دارو (بـه ويـژه كپسول آن ) با معده خالي مـصرف شـود ، ولـي درصـورت بروز تحريك گوارشي مي توان دارو را با غـذا نيـز مـصرف نمود.

مقدار مصرف :

بزرگـسالان: مقـدار مـصرف ايـن دارو از راه خـوراكي 250 mg دوبـار در روز مـيباشـد كـه ممكـن اسـت تـا 500 mg دوبار در روز افزايش يابد . دوره درمـان بـا ايـن دارو معمولاً 7-14 روز ميباشد. كودكـــان: مقـــدار مـــصرف ايـــن دارو در كودكـــان 7/5 mg/kg دوبار در روز براي 5-10 روز ميباشد.

اشكال دارويي :

Powder For Suspension: 125 mg/5 ml Tablet: 250 mg, 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد