هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلماستين - CLEMASTINE

تعداد بازدید : 1855

موارد مصرف :

كلماستين در درمان علامتـي رينيـت آلرژيــك، التهــاب آلرژيــك ملتحمــه، خــارش ناشــي از واكنشهاي آلرژيك و كهيـر و بـه عنـوان درمـان كمكـي شوك آنافيلاكتيك به كار ميرود.

مكانيــسم اثــر:

اثرضــدآلرژي آن ناشــي از رقابــت بــا هيستامين براي اتصال به گيرندههاي H1 است. فارماكوكينتيــك: ايــن دارو بخــوبي از راه تزريــق يــا خوراكي جذب ميگردد. متابوليسم آن كبدي است . زمان شروع اثر شكل خوراكي آن بـين 60-15 دقيقـه اسـت و طول مـدت اثـر آن حـدود 12 سـاعت مـي باشـد و از راه كليوي دفع ميگردد.

هشدارها:

احتمال بـروز سـرگيجه، اغتـشاش شـعور و كمـي فـشارخون ناشـي از مـصرف ايـن دارو در بيمـاران سالخورده بيشتر است.

عوارض جانبي :

عوارض شايع آن شامل خو اب آلـودگي وغليظ شدن ترشحات نايژه است.

تداخلهاي دارويي :

در صـورت مـصرف همزمـان بـا داروهاي پايين آورنده فشارخون و دارو هاي مضعف CNS ممكن است باعث افزايش اثر آنها گردد. مصرف ايـن دارو با دارو هاي سـمي بـراي گـوش ممكـن اسـت علايـم اثـر سمياين داروها برگوش از جمله وزوز گوش را بپوشاند.

نكات قابل توصيه:

1 -بمنظور كاهش تحريك گوارشي، همراه با غذا، آب يـا شير مصرف شود.

2 -احتمال بروز خواب آلودگي بعـد از مـصرف ايـن دارو وجـود دارد. بنـابر ايـن از كـار بـا وسـايلي كـه نيازمنـد هوشياري است، مانند رانندگي خودداري گردد.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگـسالان: مقـدار يـك ميلـيگـرم 3-1 بـار در روز مصرف ميشود. حداكثر ميـزان مـصرف دارو day/mg 6 است. كودكان: در كودكان با سـن كمتـر از 12 سـال مقـدار 1 -5/0 ميليگرم هــر 12-8 ساعت مصرف ميشود. تزريقي: مقدار day/mg 4-2 به صورت تزريق عضلاني در بزرگسالان و مقدار day/mg 2-1 در كودكان تجـويز ميشود.

اشكال دارويي :

mg 1: Tablet

ml 2/mg 2: Injection

کلمات کلیدی



این مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید




دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.






star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد