هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلیندامایسین - CLINDAMYCIN

ضد باکتری

تعداد بازدید :2473

رده بارداری : B

موارد مصرف :

كليندامايسين به دليل عوارض جـانبي جدي آن موارد مصرف محدودي دارد . اين دارو در درما ن عفونتهاي استافيلوكوكي استخوان، مفاصـل و پريتونيـت مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

كليندامايــسين يــك آنتــي بيوتيــك باكتريواستاتيك اسـت و مـانع بيوسـنتز پـروتئين توسـط باكتري ميشود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو بـه خـوبي و بـه سـرعت از دستگاه گوارش جذب ميشـود و غـذا بـر روي جـذب آن بيتاثير است . كليندامايسين پس از جذب به طور گسترده در بافت ها و مايعات بدن، بـه ويـژه اسـتخو انهـا ، صـفرا و ادرار منتشر ميشود. غلظت سرمي دارو تقريبـاً 1 سـاعت بعد از تزريق عضلاني به اوج خود مي رسد. نيمه عمـر دارو 2-3 ساعت است كه درصورت عيـب كـار كليـه يـا كبـد ممكن اس ت افزايش يابد . دفع دارو عمدتاً كليـوي اسـت و بخشي از دارو از طريق مدفوع دفع ميشود.

موارد منع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمار به اسـهال اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- درصورت بروز اسهال يا علائم كوليت بايد مصرف ايـن دارو را بلافاصله قطع كـرد . همچنـين در صـورت ابـتلاي بيمار به نارسايي كبدي يا كليوي بايد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

2- پيگيري كار كبد و كليه در طول درمان درازمـدت بـا اين دارو و نيز در طول درمان كودكان ضروري است.

عوارض جانبي :

اسـهال (كـه درصـورت بـروز آن بايـد مصرف دارو را قطع كرد )، احساس ناراحتي درشكم، تهوع، استفراغ، كوليت ناشي از آنتـي بيوتيـك، بثـورات جلـدي، يرقــان و تغييــر در پاســخ آزمــون هــاي كبــدي، كــاهش نوتروفيلهاي خوني، ائوزينوفيلي، آگرانولوسيتوز و كـاهش پلاكتهاي خون بعـد از مـصرف كليندامايـسين گـزارش شدهاند. تداخلهاي دارويي : كليندامايسين اثر دارو هـا ي شـل كننده عضلاني غير دپولاريزان را افـزايش مـي دهـد . ايـن دارو نـــسبت بـــه اثـــرات دارو هـــاي نئوســـتيگمين و پيريدوستيگمين اثر آنتاگونيـستي دارد . مـصرف همزمـان اين دارو با اريترومايسين و كلرامفنيكل توصيه نميشود. نكات قابل توصيه : كپسول دارو بايد همراه با غـذا يـا يك ليوان بلعيده شود تا موجب تحريك مري نشود.

مقدار مصرف

خوراكي

بزرگسالان:

مقدار مصرف كليندامايسين از راه خوراكي 150-300 ميليگرم هر 6 ساعت و در عفونت هاي شـديد تا 450 ميليگرم هر 6 ساعت ميباشد.

كودكان:

مقدار مصرف كليندامايسين از راه خوراكي در كودكان 3-6 mg/kg هر 6 ساعت ميباشد.

تزريقي

بزرگسالان:

كليندامايسين از راه تزريق عميق عضلاني يا انفوزيـون وريـدي بـه مقـدار 0/6-2/7 g/day در 2-4 قدار منقسم مصرف ميشود كه اين مقدار در عفونت هاي مخاطره آميز تا 4/8 g/day نيز افزايش مي يابـد . مقـادير مصرف در يك نوبت بيش از 600 ميليگرم بايـد فقـط از راه انفو زيون وريدي تزريق شوند كه در ايـن صـورت نيـز مقدار مصرف نبايد از 1/2 گرم تجاوز كند.

كودكان:

مقدار مصرف اين دارو از راه تزريق عضلاني يـا وريـــدي در كودكـــان بـــا ســـن بـــيش از يـــك مـــاه 15-40 mg/kg/day در 3-4 مقدار منقسم ميباشد كه اين مقدار در عفونت هاي شديد تا 300 mg/day (بـدون در نظرگرفتن وزن بيمار) ممكن است افزايش يابد. 

اشكال دارويي

(Capsule: 150 mg (as HCl

(Suspension: 75 mg/5ml (as Palmitate

(Injection: 300 mg/2ml (as Phosphate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد