هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلوبتازول پروپیونات(CLOBETASOL PROPIONATE)

تعداد بازدید : 3542

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كلوبتازول فقط بـراي درمـان علامتـي كوتاه مدت اخـتلالات شـديد و مقـاوم التهـاب ي پوسـت از قبيــــل اگزمــــاي recalcitrant كــــه بــــه ســــاير كورتيكواستروئيدهاي ضعيف تر پاسخ نمي دهد و همچنين در درمان پسوريازيس به كار ميرود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو بـا عبـور از غـشاء سـلولي بـه گيرندههاي اختصاصي خود در سيتوپلاسم متصل شـده و كمپكس دارو – گيرنده وارد هسته سلول مـي شـود . ايـن كمپلكس با اتصال بـه نـواحي خاصـي از DNA، موجـب تحريـك رونـد رونويـسيmRNA و بـدنبال آن سـاخت آنزيمهاي مهاري ميگردد كه گمان ميرود مسئول ايجاد اثرات مهاري ضدالتهابي ميباشند.

فارماكوكينتيك:

متابوليسم كورتيكواستروئيد ها عمدتاً درخود پوست صورت مي گيرد، ولـي متابوليـسم پوسـتي اين دارو نسبت به ساير كورتيكواستروئيدي موضعي كمتر ميباشد. به همين دليل تجويز مكرر آن باعث تجمـع دارو در پوست شده و ميتواند بـه طـولاني شـدن مـدت اثـر، تشديد عوارض جانبي و افـزايش جـذب سيـستميك دارو منجر شود. اين دارو داراي متابوليسم كبدي نيز ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در شـيرخواران كمتـر از يكــسال، پــلاكهــاي منتــشر و گــسترده پــسوريازيس، عفونـت هـاي باكتريـايي، قـارچي و يـا ضـايعات ويروسـي پوستي و درمان نـشده، روزاسـه و درماتيـت هـاي اطـراف دهان و براي درمان آكنه نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- از ماليدن اين دارو روي پوست كودكان تا حد امكـان بايد پرهيز شود.

2- از مصرف طولاني مدت فـرآورده روي پوسـت صـورت بايد اجتناب گردد.

3- ايـن دارو در اخـتلالات التهـابي پوسـت شـيرخواران ازقبيل التهاب ناشـي از ادرار سـوختگي بايـد بـا احتيـاط فراوان مصرف شود . درمان نبايـد بـيش از 5-7 روز ادامـه يابد.

4- بـــراي بـــه حـــداقل رســـانيدن عـــوارض جـــانبي كورتيكواستروئيدهاي موضعي، لازم است دارو بصورت يك لايه نازك و فقـط در نـواحي موردنيـاز تـا دو بـار در روز استعمال شوند.

عوارض جانبي :

بـروز عـوارض جـانبي موضـعي ماننـد تشديد عفونت هـاي درمـان نـشده، نـازك شـدن پوسـت، درماتيت تماسي، درماتيت پري اورال، اخـتلالات التهـابي در ناحيه صورت بـه ويـژه در خـانم هـا و آكنـه در محـل كاربرد فرآورده نيز گزارش شده است.

نكات قابل توصيه :

1- ازمصرف خودسرانه اين دارو بايد خودداري شود.

2- از به كاربردن پوشش و يا پانسمان روي ناحيـه تحـت درمان با كلوبتازول بايد خودداري شود.

3- از تماس دارو با چشمها بايد جلوگيري شود. 

4- در صورتي كه با گذشت دوهفته عارضه اي كـه بـراي آن كلوبتازول تجويز شده، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شـد، بايد به پزشك مراجعه شود.

5- قبل از شيردهي از اسـتعمال دارو روي بافـت پـستان بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

مقدار كافي از كرم يا پماد، 1-2 بار در روز و حداكثر تا 4 هفته استفاده ميشود. بيشينه مصرف دارو 50 گرم در هفته ميباشد. كودكان: مصرف دارو در كودكان زيـر 12 سـال توصـيه نميشود.

اشكال دارويي :

%Cream: 0.05

 %Ointment: 0.05

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد