هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلوبوتينـول (CLOBUTINOL )

تعداد بازدید : 862

مـوارد مـصرف:

 كلوبوتينـول بـراي درمـان علامتـي سرفه ها ي با علـت نامـشخص و نيـز سـرفه هـا ي ناشـي از تحريكات مختلف بويژه در موارد نارسائي دسـتگاه تـنفس به كار ميرود.

 مكانيسم اثر :

اين دارو موجب تضعيف مركـز سـرفه در بصلالنخاع ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

جـذب ايـن دارو از دسـتگاه گـوارش سريع و تقريباً كامـل بـوده و پـس از 2 سـاعت، حـداكثر غلظت پلاسمايي آن حاصـل مـي گـردد . نيمـه عمـر دارو حدود 23-32 ساعت ميباشد. 80-90 درصد آن از طريق كليه ها و حدود 3درصد ازراه مدفوع دفع ميگردد.

 هشدارها:

قبل از شروع درمان بايد علـت بـروز سـرفه دقيقاً بررسي شود . چراكه سرفه، عامل مهمـي در دفـاع از نايژه بوده و در برخي موارد، درمـان علامتـي آن بـه نفـع بيمار نميباشد.

عوارض جـانبي :

اشـكال در بـه خـواب رفـتن، تهـوع، خوابآلودگي، سرگيجه، ناراحتي هاي گوارشي و يا كاهش ميزان خلط از عوارض جانبي اين دارو هستند.

 مقدار مصرف:

 خوراكي بزرگسالان: مقدار 30-40 قطره يا 1-2 قـرص، 3 بـار در روز مصرف ميشود. كودكان: در كودكان با سن كمتر از 3 سـال بـه ميـزان 1 drop/kg و روزانه 3 بار و در كودكان بيش از 3 سـال، روزانه 3 بار و هر بار 10-20 قطره مصرف ميشود. تزريقي بزرگسالان: مقدار 20 ميلـي گـرم ازطريـق زيرجلـدي، داخل عضلاني يا داخل وريدي تزريق ميشود.

 اشكال دارويي :

Tablet: 40 mg

Oral Drops: 60 mg/ml

Injection: 20 mg/2 ml

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد