هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلوفازيمين - CLOFAZIMINE

تعداد بازدید : 683

موارد مصرف :

كلوفازيمين در درمـان جـذام مـصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

به نظر مي رسد اين دارو اثر باكتري كـش خود را بر روي مايكوباكتريوم به آهستگي و ازطريق مهـار رشد باكتري واتصال به DNA اعمال مينمايد.

فارماكوكينتيــك:

جــذب ايــن دارو پــس از مــصرف خوراكي متغير است وبامصرف غذا افزايش مي يابد. پس از جذب در بافت هاي چربـي، لنـف، صـفرا وسـاير بافـت هـا منتشر ميشود. نيمه عمـر ايـن دارو در بافـت هـا پـس از مصرف يك مقدار واحد حدود 10 روز و با مصرف طولاني مدت و مقادير زياد حدود 3-2 ماه مـي باشـد . اوج غلظـت سرمي دار و پس از 6-1 ساعت (درمصرف طـولاني مـدت ) بدست مي آيد. دفع اين دارو از طريق كليـه و تـا 50 %بـه صورت تغيير نيافته از طريق مدفوع ميباشد.

هشدارها :

1 -درصورت وجود عيب كار كبد يا كليه و وجـود سـابقه ناراحتيهـاي معـدي - رودهاي، بايـد بـا احتيـاط فـراوان مصرف شود.

2 -درصورت بروز درد مداوم شكم يا اسهال، مصرف ايـن دارو بايد قطع شود.

3 -كلوفازيمين ممكن است سـبب تغييـر رنـگ پوسـت، ملتحمه، خلط، عرق، ادرار، مدفوع و نيز لنز هـاي تماسـي نرم شود.

عوارض جانبي :

كلوفازيمين ممكـن اسـت سـبب بـروز خونريزي گوارشي، مسموميت معدي – رودهاي، هپاتيـت يا يرقان، تغيير رنگ پوست و افسردگي شود.

نكات قابل توصيه :

1 -دوره درمان با اين دارو كه ممكن است چندسال طول بكشد، بايد كامل شود.

2 -دارو را بايـد هـرروز در وقـت معـين مـصرف نمـود و حتيالامكان هيچ يـك از نوبـت هـاي مـصرف دارو نبايـد فراموش شود.

3 -احتمال حساس شدن پوست بيمار به نور وجـود دارد ، از اين رو بايد از قرارگرفتن در معرض تابش مستقيم نـور خورشيد خودداري كرد.

4 -كلوفازيمين را بايد با غذا ياشير مصرف نمود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان: اين دارو در درمان جـذام همـراه بـا سـاير داروهاي ضدجذام به مقدار day/mg 100-50 يكبـار در روز و در صـــــورت وجـــــود ضـــــايعات پوســـــتي day/mg 300-100 همــراه بايــك كورتيكو اســتروئيد (پردنيزون day/mg 80-40 (مصرف مـي شـود . درمـورد اخير با تحت كنترل درآمدن واكنش هاي پوستي، مـصرف دارو بايد به day/mg 100 كاهش يابد . كلوفـازيمين بـه مقدار 50 ميليگـرم در روز بـه همـراه اوفلوكـساسين يـا مينوسيكلين به عنـوان جـايگزين ريفـامپين نيـز مـصرف ميشود.

اشكال دارويي :

mg 100, mg 50: Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد