هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلـوفيبرات(CLOFIBRATE)

تعداد بازدید : 1053

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كلـوفيبرات در درمـان زيـادي چربـي خون در بيماراني كه به درمان بـا رژيـم غـذايي يـا سـاير روشها پاسخ كافي ندادهاند، مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

كلوفيبرات ممكـن اسـت از طريـق مهـار بيوسنتز كلـسترول، افـزايش دفـع اسـترول هـاي خنثـي، افزايش كاتابوليسم ليپوپروتئين هاي با دانـسيته كـم و يـا افزايش كليرانس تري گليـسريد هـا (VLDL) از گـردش خون، اثر خود را اعمال كند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از روده به طـور كامـل و بـه آهستگي جذب ميشـود . پيونـد كلـوفيبرات بـه پـروتئين بسيار زياد است (96درصد). ايـن دارو در كبـد و مجـراي گوارش متابوليزه ميشود. نيمه عمر دارو با مصرف مقـدار واحد 6-25 ساعت ميباشد. غلظـت پلاسـمايي VLDL طي 2-5 روز بعد از مصرف دارو كـاهش مـي يابـد . زمـا ن لازم براي رسيدن به اوج غلظت پلاسمايي 2-6 سـاعت و زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر 3 هفتـه اسـت . غلظـت VLDL طي 3 هفته پس از قطع درمان به مقدار قبل از درمان باز ميگردد. دفع دارو كليوي است.

موارد منع مصرف :

اين دارو در سيروز صفراوي اوليه نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- اين دارو در بيماران مبتلا به عيب كار كليه و كبد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- اندازه گيري غلظت كلسترول و تري گليسريد سرم، قبل از شروع درمان، در فواصل هر دو هفته طي درمان و پـس از آن هر ماه يك بار ضروري است.

عــوارض جــانبي:

عـوارض گوارشـي (ازقبيـل تهـوع، بياشتهايي، درد معـده )، خـارش، كهيـر، كـاهش توانـايي جنسي، سردرد، سرگيجه، كسالت، ريزش مو، مـسموميت بافت عـضلاني (همـراه بـا مياسـتني يـا درد عـضلاني ) و سنگهاي صفراوي با مصرف اين دارو گزارش شده است. تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان داروهـاي ضدانعقاد خوراكي با كلوفيبرات ممكن ا ست به طور قابـل توجهي اثر ضدانعقادي اين داروها را افزايش دهد.

نكات قابل توصيه :

1- در طول درمان، بايـد از رژيـم غـذايي تجـويز شـده از سوي پزشك استفاده نمود.

2- درطول مصرف دارو، بيمار بايـد تحـت نظـارت دقيـق پزشك باشد.

3- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شـود، زيرا ممكن است غلظت چربي در خـون بـه ميـزان قابـل توجهي افزايش يابد.

4- اين دارو را نبايد بيشتر يا كمتر از مقدار توصـيه شـده مصرف نمود.

5- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

مقدار مصرف :

به عنوان پايين آورنده چربـي خـون در بزرگسالان، 1/5-2 g/day در 2-4 مقدارمنقسم مـصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Capsule: 500 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد