هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلوميپرامين(CLOMIPRAMINE)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1467

رده بارداری : C

موارد مصرف :

كلوميپرامين براي درمان اخـتلالات – obsessive compulsive تجويز ميشود.

مكانيــسم اثــر :

از طريــق مهــار برداشــت مجــدد نوراپينفرين و سرتو نين توسط غشاء پايانه سـلول عـصبي پيشسيناپسي، غلظت سيناپسي آنها را در سيستم عصبي مركزي افزايش مي دهد. بنظر مي رسد كه با تداوم مـصرف اين دارو تغييراتي در سطح گيرنده ها ايجاد ميشود كه تـا حدودي اثرات اين دارو را توجيه ميكند.

 

فارماكوكينتيك:

اين دارو پس از تجـويز خـوراكي بـه سرعت و بطور كامل جذب ميشود. داراي متابوليسم گذر اول از كبد است، ولي متابوليت فعال نـدارد . راه دفـع دارو از طريق كليه است . زمان شروع اثـر دارو 2-3 هفتـه (بـه عنــوان ضدافــسردگي) و نيمــه عمــر آن 21-31 ســاعت ميباشد. اين دارو به ميزان زياد به پروتئين پيوند مييابد.

هشدارها:

در موارد زير اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان مصرف شود الكلسيم حاد، آسم، اختلالات دوقطبي، اخـتلالات خـوني، گوارشي يا قلبي – عروقي، گلوكوم با زاويه بسته، افـزايش فشار كره چشم، پركاري تيروئيد، هيپرتروفـي پروسـتات، عيب كار كبد يـا كليـه، اسـكيزوفرني، حمـلات تـشنجي، حـساسيت بـه داروهــاي ضدافـسردگي سـه حلقــه اي و احتباس ادرار.

عوارض جانبي :

خشكي دهان، خواب آلـودگي، ضـعف و خـستگي، تـاري ديـد، افـزايش فـشارداخل كـره چـشم، يبوست، تهوع، اشكال در ادرار كـردن، كـاهش فـشارخون وضــعيتي، اخــتلال ضــربان قلــب، واكــنش هــاي ازديــاد حساسيت، اختلالات رفتاري، اختلالات حركتـي، تـداخل در فعاليــت جنــسي، افــزايش اشــتها و وزن و عــوارض اندوكرين مثل ژنيكوماستي، اختلالات خـوني و لـرزش در اندامها واشكالات دنـداني و مـشكلات لثـه هـا از عـوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با مهـار كنندههاي آنزيم MAO باعث تحريك CNS و بالارفتن فشارخون مـي گـردد . ايـن دارو از طريـق كـاهش آسـتانه تشنج با اثر دارو هاي ضدصرع، مقابله مـي كنـد . بعـضي از داروهاي ضدصرع با كاهش غلظت پلاسمايي اين دارو، اثر ضدافــسردگي آن را كــاهش مــي دهنــد. ايــن دارو اثــر پائينآورنده فشار خون كل ونيدين و گوانتيـدين را كـاهش ميدهد. مصرف همزمان اين دارو با فنوتيازين هـا موجـب افزايش عوارض جانبي آنتي موسكاريني و تسكين بخش هر دو دارو ميشود. همچنين احتمال بروز حملات تشنجي را افزايش مي دهد. مصرف همزمان اين دارو با دارو هاي مقلد سمپاتيك ممكـن اسـت سـبب تـشديد عـوارض قلبـي – عروقـي و احتمـالاًبروز آريتمـي، تاكيكـاردي يـا افـزايش فشارخون شـود . مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا دارو هـا ي ضــدتيروئيد ممكــن اســت خطــر بــروز اگرانولوســيتوز را افزايش دهد . مصرف همزمان فرآورده هاي حـاوي الكـل و ساير دارو هاي مـضعف CNS بـا ايـن دارو ممكـن اسـت سبب بروز ضعف شديد CNS، ضـعف تنفـسي و كـاهش فشارخون شـود . سـايمتيدين با مهارمتابوليـسم ايـن دارو، غلظت پلاسمايي آن را افزايش مي دهد. درصـورت تزريـق داخل نخـاعي متريزاميـد همزمـان بـا مـصرف ايـن دارو، احتمال بروز حملات تشنجي افزايش مـي يابـدو بنـابراين بايد از 48 ساعت قبل و تا 24 سـاعت پـس از ميلـوگرافي مصرف كلوميپرامين قطع شود.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني مصرف دارو بايد پرهيز شود . درصورت نيـاز، كـاهش مقـدار مـصرف بتـدريج درطـول يـك دوره حداقل 4 هفتهاي بايد انجام شود.

2- در هفته هاي اول درمان به دليل افـزايش تمايـل بـه خودكشي بايد بيمار را تحت نظر قرار داد.

3- بيش از يك داروي ضدافسردگي در يك زمان نبايـد تجويز شود.

4- براي شروع اثرات درماني اين دارو حداقل 1-6 هفته وقت لازم است.

5- درمان سالمندان بايد با حداقل مقـدار شـروع شـود، زيرا به عوارض جانبي اين دارو حساسترند.

6- به علت نيمه عمر طولاني دارو، تجويز يكباره مقـاد ير آن در موقع خواب، كفايت ميكند.

7- به بيمار بايد يادآوري شود كه در صورت بروز علائـم آنتيموسكاريني به درمان ادامه دهد، چون به ايـن اثـرات تاحدي تحمل حاصل ميشود.

8- درصورت وجود سابقه مصرف مهار كننده هاي آنـزيم MAO توسط بيمار، بايد دو هفته بعـد از قطـع مـصرف آن، مصرف اين دارو را آغاز نمود.

9- درصورت ضرورت مصرف داروي مهاركننـده MAO بايد حداقل يك هفته ميان قطع مصرف اين دارو وشـروع مصرف داروي جديد فاصله ايجاد شود.

10-اين دارو با ايجاد خواب آلودگي، ممكن است براعمالي كه نياز به مهارت و هوشياري دارند، مانند رانندگي، تـاثير بگذارد.

11-مصرف اين دارو در كودكان توصيه نميشود.

12-دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده. مصرف شود.

13-درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به يادآوردن، آن نوبت بايـد مـصرف شـود، مگرا ينكـه، زمـان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد . در اينـصورت، مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گـردد . اگـر رژيـم درمـاني بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، نبايـد هنگـام صـبح دارو مصرف شـود . بهتـر اسـت در ايـن مـوارد بـا پزشـك مشورت گردد.

14-به دليل بـروز منگـي و سـرگيجه هنگـام برخاسـتن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط نمود.

15-بامصرف اين دارو، خشكي د هان ممكـن اسـت بـروز نمايد. درصورت تداوم ايـن عارضـه بـه مـدت بـيش از 2 هفته، بايد به پزشك مراجعه نمود.

16- احتمال بروز حـساسيت بـه نـور بامـصرف ايـن دارو وجود دارد، لذا ضروري است از پوشش ضدآفتاب است فاده شود.

17-بيمار بايد 3-7 روز پس از قطـع مـصرف دارو تحـت نظر باشد.

18-درصورت نيـاز بـه هرگونـه عمـل جراحـي يادرمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو مطلع شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

براي درمان اختلالات obsessive، ابتـدا 25 mg/day بصورت مقدارواحد مصرف ميشودو سپس مقدار مصر ف بتدريج تا 100 ميليگرم در طـول دوهفتـه اول افزايش مي يابد. درصورت نياز، مقدار مصرف در طـول چندهفته بعد تاحداكثر 250 mg/day افزايش مييابد.

كودكان:

در درمان اختلالات obsessive، دركودكـان و نوجوانان با سن بيشتر از 10 سال، ابتـدا 25 mg/day بصورت مقدارواحد مصرف ميشود و سپس برحـسب نيـاز وتحمــل بيمــار تــا 100 mg/day يــا 3 mg/kg/day (هركدام كه كمتر باشد ) افزايش مي يابد. ميتوان برحـسب نياز و تحمل بيمـار ايـن مقـدار را تـا 200 mg/day يـا 3 mg/kg/day (هركدام كه كمتر است) افزايش داد.

اشكال دارويي :

Tablet: 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد