هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلونازپام - CLONAZEPAM

تعداد بازدید : 1753

رده بارداری : D

موارد مصرف :

اين دارو ممكن است در درمـان صـرع كوچــك كــه بــه داروهــاي ضدتــشنج سوكــسينيميد يــا اسيدوالپروئيك پاسخ نمي دهند، مصرف ميشود. همچنين كلونازپام در درمان اختلالات پانيك مصرف ميشود.

فارماكوكينتيك:

اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب و در كبد متابوليزه ميشود. نيمه عمر دارو 18-50 ساعت است. پيوند اين دارو به پروتئين پلاسما بسيار زياد اسـت . زمان لازم بـراي رسـيدن بـه اوج غلظـت پلاسـمايي 1-2 ساعت ميباشد. زمان شروع اثر دارو پـس از مـصرف يـك مقدار واحد به سرعت جذب آن و پس از مـصرف مقـادير متعدد، به سرعت تجمع دارو و به نوبه خود نيمه عمر دفع و كليرانس آن بستگي دارد.

هشدارها :

1- در بيمــاري تنفــسي، نارســايي كبــدي و كليــوي و پورفيري، مسموميت شديد با الكل همراه بـاعلائم حيـاتي ضعيف شده، اغماء، شوك، گلوكوم حاد با زاويـه بـسته يـا استعداد ابتلا به آن و مياستني گراو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

2- احتمال بروز كمي فشارخون و آپنـه درزمـان مـصرف اين دارو وجود دارد.

3- مصرف طولاني مدت ي ا مقـادير زيـاد بنزوديـازپين هـا خطـر بـروز وابـستگيهـاي روانـي و جـسمي را افـزايش ميدهد.

4- بنزوديازپينها ممكن است سبب بروز ضـعف تنفـسي در افراد سالخورده، كودكان و افراد بشدت بيمار شوند . در اين موارد كاهش مقدار مصرف دارو ممكن است ضـروري باشد.

عوارض جانبي :

خواب آلودگي و منگي، خستگي، ضعف عضلاني، اشكال در تمركز حواس، افـزايش جريـان بـزاق، پرخاشگري (واكنش متناق ض)، تحريكپذيري، تاري ديـد، تغيير ميل جنـسي، وابـستگي بـه دارو، اشـكال در تكلـم، افسردگي، تاكيكاردي، طپش قلب و اخـتلالات رفتـاري از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي:

مـصرف همزمـان بـا دارو هـا ي مــضعف CNS، از جملــه الكــل، ضــددرد هــاي مخــدر، بيهـــوشكننـــدههـــاي عمـــومي، مهاركننـــدههـــاي مونوآمينواكــسيداز(MAO) ، ضدافــسردگيهــاي ســه حلقهاي و دارو هـا ي پـائين آورنـده فـشارخون كـه باعـث تضعيف CNS مي شوند (مانند كلونيدين و متيل دوپـا ) و رزرپين ممكن است اثر مضعف CNS اين دارو را تـشديد نمايد. آنتياسيدها جذب كلونازپام را به تاخير مي اندازنـد . مصرف همزمان با تري متافان قبل از عمل جراحي، باعـث تـشديد اثـر پـائين آورنـده فـشارخون شـده وخطـر افـت شديدفــشارخون، شــوك و كلاپــس قلبــي – عروقــي را درحين جراحـي افـزايش مـي دهـد . مـصرف همزمـان بـا كاربامـازپين سـبب افـزايش متابوليـسم وكـاهش غلظـت سرمي كلونازپام ميگردد. مصرف همزمان بنزوديازپين هـا با ايتراكونازول و كتوكونـازول ممكـن اسـت سـبب مهـار متابوليـسم بنزوديـازپينهـا و در نتيجـه افـزايش غلظـت پلاسمايي اين دارو شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- درصورتي كه پس از چندهفته، اثر بخشي داروكـاهش يافت، از افزايش مقدارمصرف بدون مشورت با پزشك بايد خودداري شود.

3- به منظور كاهش احتمال بروز علائم قطع مصرف دارو، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع شود.

4- دوره درمان با اين دارو بايد ك امل شود . بايد دقت شود هيچ يك از نوبتهاي مصرف فراموش نشوند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضدتشتنج، ابتدا 0/5 ميليگرم 3 بار در روز مصرف ميشود. مقدارمصرف دارو را ميتـوان در مقادير 0/5-1 ميليگرم هر سه روز تازمان كنترل حملات يا بروز عوارض جانبي افزايش داد . بـه عنـوان ضـدپانيك، ابتدا 0/25 ميليگرم دوبار در روز مصرف ميشـود . مقـدار مصرف را ميتوان تا 1 mg/day پس از سـه روز افـزايش داد. مقدارمصرف در مقادير 0/125-0/25 ميليگرم دوبـار در روز تا زمان كنترل اختلالات يـا بـروز عـوارض جـانبي قابل افزايش است.

كودكان:

به عنوان ضدتش تنج، دركودكان با سن كمتر از 10 ســـال، ابتـــدا 10-30 mcg/kg/day در 2 تـــا 3 مقدارمنقسم مصرف ميشود. برحسب تحمل بيمار يا تاثير دارو، حداكثر به اين مقدار، ميزان 0/25-0/5 ميليگرم هر سـه روز اضـافه مـيشـود تامقـدار نگهدارنـده مـوثر بـه 0/1-0/2 mg/kg/day برسد.

اشكال دارويي :

Tablet:1 mg, 2 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد