هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلوتريمازول - CLOTRIMAZOLE

ضد قارچ

تعداد بازدید :11454

موارد مصرف :

كلوتريمازول در درمان كانديدياز ناشي از كانديداآلبيك انس و ساير گونه هاي كانديدا، كچلي بدن و ران و پــا ناشــي از تريكوفيتــون روبــروم، تريكوفيتــون منتـاگروفيس، اپيـدرموفيتون فلوكـوزوم و ميكروسـپوروم كانيس،تيناورسيكالر ناشـي از پيتـي روسـپوروم ار بيكـولار (مالاسزيا فورفور ) و در درمان عفونت قارچي اطراف ناخن و كچلي ريش وسر مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

كلوتريمازول با مهار ساخت ارگوسترول و آسيب رساندن به غشاء سلولي قارچ وتغيير در نفوذپذيري آن، باعث خروج عناصر ضروري داخل سلولي ميگردد.

هشدارها:

از تماس دارو با چشم بايد خودداري شود.

نكات قابل توصيه :

1 -رعايت نكات بهداشتي مانند استفاده از لباس زيرنخي و يا استفاده از كاندوم دره نگام مقاربت به درمـان كمـك ميكند.

2 -درصورت مصرف دارو براي درمان كانديدياز، از به كار بردن پانسمان بسته در موضع بايد خودداري شود.

3 -درصورت عدم پاسخ به درمان بعد از اطمينان از عـدم وجود ساير پاتوژن هـا، دوره درمـان ممكـن اسـت مجـدداً تكرار شود.

مقدار مصرف:

موضعي: روزي 2 بار صبح و عصر از محلول يـا كـرم بـر روي موضع ماليده شود. قرص واژينال : در بيمـاران غيربـاردار day/mg 200 ترجيحاً قبل از خواب به مدت 3 روز يا day/mg 100 به مدت 7 روز استعمال ميگردد. كرم واژينال : مقـدار day/mg 50) يـك اپليكـاتور از كرم يك درصد ) ترجيحاً قبل از خواب به مدت 14-6 روز استعمال ميشود.

اشكال دارويي :

%1: Cream Topical

%1: Solution Topical

%2%, 1: Cream Vaginal

mg 100: Tablet Vaginal

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد