هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلوگزاسيلين - CLOXACILLIN

تعداد بازدید : 42216

موارد مصرف :

 كلوگزاسيلين در درمـان عفونـت هـا ي ناشي از گونه هاي استافيلوكوك كـه پنـي سـيليناز توليـد ميكنند، مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 50 درصد دارو از راه خوراكي جـذب ميشود كه در حضور غذا كاهش مي يابد. غظت سرمي آن پس از 1-2 ساعت به اوج خود مي رسـد . نيمـه عمـر دارو 0/5-1 ساعت است كه درصورت عيب كـار كليـه تـا 2/5 ساعت به صورت تغيير نيافته از راه كليه دفع ميشود. موارد منع مصرف : درصورت وجود سابقه آلرژيك بـه پنيسيلين ها نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

درصورت وجود سابقه بيماري گوارشي بويژه كوليت وابسته به آنتي بيوتيك و عيب كار كليـه ايـن دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيماراني كه دچار حساسيت مفرط مي شـوند، بـا مـصرف ايـن دارو گزارش شده است. تداخلهاي دارويي : مصرف همزمان پني سيلينها بـا متوتركـسات منجـر بـه كـاهش كليـرانس متوتركـسات و درنتيجه مسموميت با اين دارو ميشود.

 نكات قابل توصيه :

 1- دربيمــاران مبــتلا بــه عيــب كــار كليــه بــه كــاهش مقدارمصرف دارو نيازي نيست، مگر اينكه عيب كار كليـه شديد باشد.

 2- كلوگزاسيلين خوراكي را بايد با معـده خـالي ترجيحـاً يكساعت قبل از غذا مصرف كرد.

 مقدار مصرف :

 خوراكي بزرگـسالان: مقـدار مـصرف ايـن دارو از راه خـوراكي 250-500 ميليگرم هـر 6 سـاعت و حـداقل 30 دقيقـه قبل از غذا ميباشد. كودكان: مقدار مصرف دارو براي كودكان بـا سـن تـا 2 سال معادل يك چهارم و براي كودكان با سن 2-10 سال معادل نصف مقدار مصرف بزرگسالان خواهدبود. تزريقي بزرگسالان: درت زريق وريدي 250-500 ميليگـرم هـر 6 ساعت مصرف ميشود. در درمان عفونت هاي شديد اين مقادير را ميتوان تا 2 برابر افزايش داد. كودكان: مقدار مصرف دارو براي كودكان بـا سـن تـا 2 سال معادل يك چهارم و براي كودكان با سن 2-10 سال معادل نصف مقدار مصرف بزرگسالان خواهدبود.

 اشكال دارويي :

Capsule or Tablet: 250 mg, 500 mg (as (Sodium

Injection: 250 mg, 500 mg, 1 g (as (Sodiu

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد