هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلوزاپين(CLOZAPINE)

تعداد بازدید : 1231

رده بارداری : B

موارد مصرف:

كلوزاپين براي درمان اسـكيزوفرني در بيماراني كه به ساير دارو هاي ضدسايكوز پاسخ نمي دهنـد يا نسبت به آن داروها عدم تحمل دارند، مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر:

اثــر ضدســايكوز ايــن دارو ناشــي از مسدودكردن گيرنده هاي دوپاميني درمسير دوپامينرژيك – مزوليمبيك ومزوفرون تـال در سيـستم اعـصاب مركـزي مــيباشــد. ايــن دارو داراي اثــر مــسدد گيرنــده هــاي آلفاآدرنرژيك و موسكاريني نيز ميباشد.

فارماكوكينتيك:

جذب كلوزاپين از راه خوراكي سـريع وتقريباًكامل است . دارو دركبد متابوليزه و از طريق ادرار و مدفوع دفع ميشود. نيمه عمـر ايـن دارو پـس از مـص رف مقدار 75 ميليگـرم 8 سـاعت مـي باشـد . طـول اثـر دارو 4-12 ساعت ميباشد.

موارد منع مـصرف :

درصـورت وجـود ضـعف CNS ســابقه نــوتروپني، اخــتلالات ميلوپروليفراتيــو بــويژه ديــسكرازي خــوني يــا ســابقه ابــتلا بــه آن و ضــعف مغزاستخوان، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو در در موارد زير با يد با احتياط فراوان تجويز شود بزرگي پروستات، گلوكوم با زاويه بسته.

 2- قبل از شروع درمـان بـا ايـن دارو، بايـد از شـمارش سلولهاي خوني و بخصوص لوكوسيت و از طبيعي بـودن ميزان سلولهاي خوني اطمينان حاصل كرد.

3- درطول درمان بـا ايـن دارو، ميبايـست در 18 هفتـه اول درمـان بـصورت هفتـهاي يكبـار و پـس از 18 هفتـه حداقل هر 4 هفته يكبار شمارش سلولهاي خوني انجـام شود. درصورت كاهش شديد گلبـول هـاي سـفيد مـصرف دارو بايد قطع شود.

4- ازمصرف همزمان دارو هـايي كـه توليـد گويچـه هـاي سـفيد را تـضعيف مـيكننـد ، ماننـد كوتريموكـسازول و كاربامازپين، با كلوزاپين بايد اجتناب شود.

5- ازقطع ناگهاني مصرف اين دارو بايد اجتناب شـود تـا از بروز علائم قطع مصرف و عود بيماري جلوگيري گردد.

عـــوارض جـــانبي:

تــسكين روانــي، نــوتروپني و اگرانولوسيتوزكـشنده، سـردرد و گيجـي، افـزايش ترشـح بـزاق، مـشكل در دفـع ادرار، نعـوظ دائـم، پريكارديـت و ميوكارديت، هـذيان، نـدرتاً تغييـرات فـشارخون، تهـوع و استفراغ، افزايش قندخون، عوارض خارج هرمي، كاهش يا افزايش دماي بدن، رنگ پريدگي، كابوس شبانه، خـشكي دهان، احتقان بيني، يبوست، تاري ديد، آريتمي، افـزايش تعدادضــربان قلــب، اخــتلال در قاعــدگي، گــالاكتوره، ژنيكوماستي، افـزايش وزن، نـاتواني جنـسي، كـم خـوني هموليتيك، بثورات جلدي و يرقان از عوارض جـانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهــاي كاربامــازپين، كوتريموكــسازول، كلرامفنيكــل، ســولفوناميدهــا و پنــيســيلامين خطــر تــضعيف شــديد مغزاستخوان و بـروز آگرانولوسـيتوز را افـزايش مـي دهـد . مصرف همزمان اين دارو با دارو هـاي بيهوشـي ، دارو هـاي ضد دردمخدر، دارو هاي ضداضـطراب و خـواب آور موجـب افـزايش اثـر تـسكين بخـش مـيشـود. اريترومايـسين و سايمتيدين متابوليسم اين دارو را مهار و موجـب افـزايش غلظت پلاسمايي آن مي شوند. مصرف همزمان كلوزاپين با داروهاي ضدافسردگي مهاركننده آنزيم مونوآمين اكسيداز، موجب افزايش اثرات اين دارو هاميشود. ايـن دارو بـا اثـر پايين آورنده قندخون سولفونيل اوره ها و اثـر ضدتـشنجي داروهاي ضدصرع مقابله مي كنـد . فنـي تـوئين متابوليـسم كلوزاپين را تسريع مي كند. مصرف همزمـان ايـن دا رو بـا ترفنادين خطر بروز آريتمـي بطنـ ي را افـزايش مـي دهـد . مصرف اين دارو بـا ليتـيم و نيـز متيـل دوپـا خطـر بـروز عـوارض خـارج هرمـي را بـالاميبـرد. درصـورت مـصرف همزمان فرآورده هاي حاوي الكل و ساير دارو هاي مـضعف CNS با ايـن دارو ممكـن اسـت اثـرات تـضعيف كننـده CNS تــشديد شــود . اثركاهنــده فــشارخون دارو هــاي پـائينآورنـده فـشارخون در صـورت مـصرف همزمـان بـا كلوزاپين، ممكن است تشديد شود.

نكات قابل توصيه :

1- قطع مصرف دارو بتدريج و طـي حـداقل 1-2 هفتـه انجـام شـود. در صـورتي كـه قطـع يكبـاره مـصرف دارو ضروري باشد، بيمار بايد تحت نظر باشد.

2- به بيمار توصيه ميشود كه درصـورت بـروز هرگونـه عفونت، ضعف، تب و گلودرد پزشك معالج خـود را مطلـع كند.

3- درآغاز درمان با اين دارو، بدليل بروز كلاپس ناشي از افت فشارخون، بيمار بايد تحـت مراقبـت دقيـق پزشـكي باشد.

4- دوره درمان با اين دارو بايدكامل شود . اين دارو نبايد بيشتر ياكمتر از مقدارتوصيه شده مصرف شود.

5- درصورت عدم مصرف دارو به مـدت دوروز يابيـشتر، پيش از مصرف مجدد بايد باپزشك مشورت شود.

6- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه تقريباًزمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت از مـصرف نوبـت فرامـوش شـده و دوبرابـر كـردن مقدارمصرف بعدي بايد خودداري شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در روز اول شروع درمان 12/5 ميلـي گـرم يك يا دوبار در روز مصرف ميشود كـه درصـورت تحمـل بيمار بتدريج در مقادير 25-50 mg/day طي 14 روز تا 300-450 mg/day درمقاديرمنقسم افـزايش مـي يابـد . براي شروع درمان درصورت عدم مصرف دارو به مـدت دو روز يا بيشتر، ابتدا 12/5 ميليگـرم يـك يـا دو بـار در روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg, 100 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد