هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کوآموکسی کلاو - CO-AMOXICLAV

تعداد بازدید : 2014

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي مجاري ادراري – تناسلي، عفونت گوش مياني، مجاري تنفـسي و برونشيت مزمن ، سالمونلوز م هاجم، عفونـت هـاي شـكمي، سلوليت، گـازگرفتگي حيوانـات و عفونـت شـديد دنـدان همراه با سلوليت مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ايـن دارو تركيبـي از آموكـسي سـيلين و اسيدكلاولانيك اسـت . اسـيدكلاولانيك يـك مهاركننـده قوي و غيرقابل برگشت آنزيم بتالاكتاماز باكتريايي است و مانع هيدروليز حلقه بتالاكتام (آموكسيسيلين) ميشود.

فارماكوكينتيك:

آموكـسي سـيلين و اسـيدكلاولانيك هردو از راه خـوراكي بخـوبي جـذب مـي شـوند ودر برابـر اسيدمعده مقاوم هستند و غذا بر جذب آنها تاثيري ندارد . غلظت سرمي هر دو دارو 2-1 ساعت بعد از مصرف به اوج خود مي رسد، نيمه عمر اسيدكلاولانيك تقريباً يك ساعت است كه در صورت عيب كار كليه تا 3 ساعت نيز افـزايش مييابد. دفع هر دو دارو عمدتاً كليوي است.

موارد منع مصرف :

درصورت وجود سابقه حـساسيت آلرژيك به پني سيلينها يا يرقان و اختلال عملكـرد كبـد ناشي از پني سيلين يـا كوآموكـسي كـ لاو ايـن دارو نبايـد مصرف شود.

هشدارها:

در بيمـاران داراي سـابقه آلـرژي، بيمـاران مبتلا به عيب كار كليه و در بيمـاران مبـتلا بـه هپاتيـت شديد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

عوارض جانبي :

واكنش هاي حـساسيتي شـامل كهيـر، تب، دردمفاصل، آنژيوادم، شوك آنافيلاكتيك در بيمارا ني كه دچـار حـساسيت مفـرط مـي شـوند، هپاتيـت، يرقـان كلـستاتيك، اريـتم مـولتيفـرم، نكروليـز سـمي پوسـت، درماتيت پوست هاي و بندرت سرگيجه، سردرد، تشنج بـا مصرف اين دارو گزارش شده است. تـداخلهـاي دارويـي: مـصرف همزمـان داروهـاي جلوگيريكننده از بارداري حاوي اسـتروژن، بـا ايـن دا رو ممكن است اثر ايـن دارو هـا را كـاهش دهـد ومنجـر بـه بارداري ناخواسته شود.

مقدار مصرف :

خوراكي بزرگـسالان: مقـدار مـصرف ايـن دارو از راه خـوراكي براساس آموكسي سـيلين، 250 ميلـي گـرم هـر 8 سـاعت ميباشد كـه ايـن مقـدار در عفونـت هـا ي شـديد دوبرابـر ميشود. كودكان: مقدار مصرف اين دارو در كودكـان بـر اسـاس سوسپانسيون 156 حاوي 125 ميليگرم آموكسي سـيلين تري هيـدرات و 25/31 ميلـي گـرم اسـيدكلاولانيك (بـه صورت ملح پتاسيم ) درهر 5 ميلي ليتر سوسپانسيون براي كودكــان 8-3 مــاه 25/1 ميلــيليتــر هــر 8 ســاعت، در كودكان 9 ماه تا دوسال 5/2 ميلي ليتر هر 8 سـاعت و در كودكان 6-3 سال 5 ميلي ليتر هر 8 ساعت ميباشـد كـه اين مقادير در عفونت هاي شديد تا 10 ميليليتـر افـزايش مييابد. مقدار مـصرف ايـن دارو در كودكـان 12-6 سـال براســاس سوسپانــسيون 312 حــاوي 250 ميلــيگــرم آموكسي سيلين و 5/62 اسيدكلاولانيك (به صـورت ملـح پتاسيم) درهر 5 مي ليليتر سوسپانسيون 5/2 ميلي ليتر هر 8 ساعت ميباشد كه در عفونت هاي شديد تا 5 ميلي ليتـر افزايش مييابد. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد