هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کوتریموکسازول - CO-TRIMOXAZOLE

تعداد بازدید : 33073

موارد مصرف :

 اين دارو به عنـوان داروي انتخـابي در درمــــان يــــا پيــــشگيري از پنومــــوني ناشــــي از پنوموسيستي سكاريني و نيز توكـسوپلاسموز، نوكارديـاز، عفونتهاي مجاري ادرار و تشديد حـاد برونـشيت مـزمن مـصرف مـيشـود. همچنـين، كوتريموكـسازول فقـط در درمان عفونت گوش مياني ناشـي از ميكروارگانيـسم هـا ي حساس در كودكان مصرف ميشود.

 مكانيسم اثر:

 سولوناميد ها به طـور رقـابتي يـك آنـزيم باكتريـــايي را كـــه مـــسئول داخـــل كـــردن اســـيد پارا آمينوبنزوئيـك در سـاختمان اسـيد دي هيـدروفوليك است، مهار ميكننـد . تـري متـوپريم بـا اتـصال بـه آنـزيم دي هيـدروفولات ردوكتـاز بـاكتري، آن را بـه طـور قابـل برگشت مهار مينمايد.

 فارماكوكينتيــك:

سولفامتوكــسازول بــه آهــستگي و تقريبـاً بـه طـور كامـل از راه خـوراكي جـذب مـيشـود. تريمتـوپريم نيـز بخـوبي از راه دسـتگاه گـوارش جـذب ميشود. هردو دارو به طور گـسترده در بافـت هـا منتـشر ميشوند. دفع هر دو دارو عمدتاً كليوي است . نيمـه عمـر سولفامتوكسازول 6-12 ساعت و نيمه عم ر تـري متـوپريم 8-10 ساعت است.

 موارد منع مصرف :

 1- اين دارو در صورت ابتلاي بيمار به پورفيري، نارسـايي شديد كبدي يا كليوي، سابقه حساسيت به سولفوناميد هـا 6PD و در يا تري متـوپريم، اخـتلالات خـوني، كمبـود G سالخوردگان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- در طول درمان درازمدت بـ ا كوتريموكـسازول، انجـام آزمون شمارش سلولهاي خـون بـه طـور مـنظم توصـيه ميشود.

 3- مصرف اين دارو در نوزادان بـا سـن كمتـر از 6 هفتـه توصيه ن ميشود (مگر در پيـشگيري يـا درمـان پنومـوني ناشي از پنوموسيستيس).

 عوارض جانبي :

 تهوع، استفراغ، بثورات جلدي (ازجمله ســندرم اســتيونس-جانــسون، نكروليــز ســمي اپيــدرم و حساسيت به نور كه در اين موارد بايد مصرف دارو را فـوراً قطع كرد )، اختلالات خوني (شامل كاهش نوتروفيـل هـا و پلاكتهاي خون، ترومبوسيتوپني، بندرت آگرانولوسيتوز و پورپورا كه در اين مـوارد بايـد مـصرف دارو را فـوراً قطـع كرد) و بندرت واكنش هاي آلرژيك، اسهال، التهـاب زبـان، اسـتوماتيت، بـياشـتهايي، درد مفاصـل، درد عـضلات بـا مصرف اين دارو گزارش شده اند.

 تـداخلهـاي دارويـي:

درصـورت مـصرف همزمـان كوتريموكــسازول بــا تيوپنتــال، وارفــارين و دارو هــاي ضدديابت گروه سـولفونيل اوره، اثـر ايـن دارو هـا افـزايش مـييابـد. درصـورت همزمـان ايـن دارو بـا فنـيتـوئين، پيريمتـامين و متوتركـسات اثـر ضـدفولات ايـن دارو هـا افـزايش مـييابـد. خطـر بـروز سـميت كليـوي ناشـي از سيكلوســـپورين در صـــورت مـــصرف همزمـــان بـــا كوتريموكسازول افـزايش مـي يابـد . اثـر ايـن دارو توسـط پتاسيم آمينوبنزوات (PABA) كاهش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- درطول مصرف اين دارو بيمار بايد مايعـات بـه انـدازه كافي دريافت كند.

 2- احتمال بروز واكنش هاي حساسيت به نور در بيمـاران وجود دارد . بيمار بايد از قرارگرفتن درمعـرض نـور شـ ديد آفتاب خودداري كند.

 3- درصورت بروز سرگيجه بايد احتياط كرد.

 4- درصورت بروز اختلالات خوني يا بثورات جلدي، بايـد بلافاصله مصرف دارو را قطع كرد.

 مقدار مصرف :

 خوراكي بزرگسالان: به صورت خوراكي 2 قرص هر 12 سـاعت است كه در عفونت هاي شديد تا 3 قـرص هـر 12 سـاعت افزايش مي يابـد . درصـورتي كـه درمـان بـيش از 14 روز باشد، اين مقـدار يـك قـرص هـر 12 سـاعت مـي باشـد . كوتريموكــــسازول در درمــــان پنومــــوني ناشــــي از پنوموسيستيسكاريني به مقـدار 120 mg/kg/day در 2-4 مقدار منقسم به مدت 14 روز مصرف ميشود. كودكان: به صورت خوراكي هر 12 ساعت، در كودكـان با سن 6 هفته تا 5 ماه يك قرص كودكان ، در كودكـان 6 ماه تا 5 سال 2 قرص كودكان، و در كودكان 6-12 سـ ال 3 قرص كودكان، مصرف ميشود. تزريقي بزرگــسالان: مقــدار مــصرف كوتريموكــسازول از راه انفوزيون وريدي 960 ميليگرم (حـاوي 800 ميلـي گـرم سولفامتوكسازول و 160 ميليگرم تري متـوپريم ) هـر 12 ساعت ميباشد كه اين مقـدار در عفونـت هـا ي شـديد تـا 1/44 گرم هر 12 ساعت افزايش مييابد. كوتريموكــــسازول در درمــــان پنومــــوني ناشــــي از پنوموسيستيسكاريني، از راه خوراكي يا انفوزيون وريدي به مقدار 120 mg/kg/day در 2-4 مقدار منقسم بـراي 14 روز مصرف ميشود. كودكــان: كوتريموكــسازول از راه انفوزيــون وريــدي كودكان به مقدار 36 mg/kg/day در 2 مقـدار منقـسم مصرف ميشود كه در عفونت هاي شـديد ايـن مقـدار بـه 54 mg/kg/day افزايش مييابد.

اشكال دارويي :

Injection Solution: (Sulfamethoxazole 400 mg + Trimethoprim 80 mg)/5 ml

Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole 100 mg + Trimeth

Suspension: (Sulfamethoxazole 200 mg Trimethoprim 40 mg) /5 ml

Tablet: Sulfamethoxazole 400 mg Trimethopri

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد