هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كـول تـار(COAL TAR)

تعداد بازدید : 2085

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

كـول تـار بـراي درمـان شـوره سـر، درماتيت سبوره اي، اگزماي آتوپيك مزمن و پـسوريازيس به كار ميرود. مكانيسم اثر : اين دارو هيپر پلازي پوست را در برخي از اخـتلالات پروليفراتيـو كـاهش مـيدهـد. بعـلاوه اثـرات ضدعفوني كننده، ضد انگلي، ضـدقارچي، ضـدباكتريايي و كراتوپلاستيك آن در انسان گزارش شده است.

موارد منع مصرف :

دارو در محل عفونت، پسوريازيس چركدار يا حاد و يا نواحي بـدون پوسـت و يـا درصـورت وجود سابقه حساسيت به آن، نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- از تماس دارو با چشم ها، مخـاط، نـواحي تناسـلي و مقعد و پوست صدمه ديده يا ملتهب بايد اجتناب شود.

2- مصرف دارو با متوكـ سالن سيـستميك يـا موضـعي توصيه نميشود.

عوارض جانبي :

فوليكوليت، تحريك پوستي و ضـايعات مشابه بثورات، حساسيت به نور، رنگي شدن پوست، مـو و البسه با مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان داروهاي حساس كننـده بـه نـور از قبيـل متوكـسالن، اسيدناليديكـسيك، گريزئوفولوين، فنوتيازين ها، سولفوناميد هاي سيـستميك، تتراسـيكلينهـاي سيـستميك و مـدرهـاي تيازيـدي بـا فرآوردههاي حاوي ايـن دارو ممكـن اسـت موجـب بـروز اثرات تجمعي حساسيت به نور شود.

نكات قابل توصيه :

1- براي استفاده از شامپو، موي سـر بايـد بـا آب گـرم مرطوب شده، با مقدار كافي شامپو شسته و آبكشي گردد . شستشو با شامپو بايد تكرار شده و پس از پنج دقيقه مو ها به دقت آبكشي شود.

2- فرآوردههاي مايع حاوي اين دارو را مـي تـوان روي پوست خشك يا مرطوب به كار برد يا آنها را به مقدار لازم بــه آب نــيم گــرم وان حمــام افــزوده و اســتحمام كــرد . درصورت مصرف مستقيم آن بر پوست بايد مقدار كافي از دارو را روي موضع مورد نظر قرار داده و به آرامـي مـالش داد.

3- محلول دارو آتش گير است و نبايد در نزديكي گرمـا يا شعله باز و يا هنگام دود كردن سيگار مصرف شود .ايـن دارو ترجيحاً بايد در دماي 15-30 درجه سانتي گراد و در ظرف در بسته نگهداري شود.

4- دارو ممكن است به طور موقت رنـگ مـو هـاي بـور، سفيد يا رنگي را تغيير دهد.

5- به دليل احتمال بـروز واكـنش حـساسيت بـه نـور، نواحي تحت درمان تا 72 ساعت پس از مصرف دارو نبايد در معرض نور مستقيم خورشيد قرار گيرنـد، مگـر اينكـه پزشك توصيه ديگري كرده باشد . قبـل از تمـاس بـا نـور مستقيم خورشيد يا نور چراغ باقيمانـده دارو بايـد از روي پوست بيمار برداشته شود.

6- چنانچه دارو همـراه بـا نـور UV يـا نـور خورشـيد تجويز شده باشد، بيمـار مـي توانـ د 2-72 سـاعت پـس از استعمال ك ول تار در معرض نور قرارگيرد . در اين صـورت حداقل مقدار مصرف كه منجر به اريتم ميشود، بايد براي هر بيمار مشخص شـده و اولـين مقـدار مـصرف نبايـد از حداقل مقدار مصرف ايجاد كننده اريتم تجاوز نمايد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

لوسيون دارو را مي توان 1-3 بار در روز به طور موضعي مصرف كرد يا اينكـه آن را در آب نـيم گـرم وان حمام ريخته و استحمام نمود.

اشكال دارويي :

%Lotion: 5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد