هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كدئين - CODEINE

تعداد بازدید : 1189

مـوارد مـصرف:

كـدئين بـراي كنتـرل درد خفيـف تامتوسط و درمان سرفه بكارميرود.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو ازطريـق خـوراكي بخـوبي جذب ميشود. كدئين در كبد متابوليزه و از طريـق كليـه دفع ميشود. نيمه عمر دارو 2/5-4 ساعت ميباشـد . ايـن دارو به ميزان زياد به به پروتئين هاي پلاسما پيوندمي يابد. زمان شروع اثر ضددردي كـدئين از راه خـوراكي 30-45 دقيقه و طول اثر آن 4 ساعت ميباشد.

موارد منع مصرف :

اين دارو در صورت وجود اسـهال شديد همراه بـا كوليـت پـسودوممبران ناشـي از مـصرف سفالوســپورينهــا يــا پنــيســيلينهــا، اســهال ناشــي از مسموميت، ضعف حادتنفسي نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- در موارد زير مصرف اين دارو بايد با احتيـاط فـراوان انجام شود.

2- حمله شديد آسم، بيماري تنفسي و التهاب روده.

3- مصرف مكرر اين دارو، ممكن است موجب وابـستگي و تحمل به اثرات دارو گردد.

عوارض جانبي :

تهوع و اسـتفراغ (د رابتـداي مـصرف )، يبوست، خواب آلودگي، كاهش فشارخون وتضعيف تـنفس با مقادير زياد، اشـكال در ادراركـردن، اسپاسـم صـفر ا يـا مثانه، خشكي د هان، تعريق، سردرد، گرگرفتگـي صـورت، سرگيجه، كاهش ضربان قلب، تپش قلب، افـت فـشارخون وضعيتي، افزايش فشارخون ريـوي، كـاهش دمـاي بـدن، توهم، حالت خماري، تغيير خلق وخو، وابستگي، اخـتلال در تفكر، تنگي مردمك چـشم، بثـورات جلـدي، كهيـر و خارش از عوارض جانبي داروهستند.

تداخلهاي دارويي :

اگربطورهمزمـان بـا الكـل سـاير داروهـاي مـضعف CNS مـصرف شـود، تـضعيف CNS تشديد شده و ميتوانـ د موجـب ايجـاد ضـعف تنفـسي و كاهش فشارخون شود . مصرف همزمان با دارو هـا ي شـب ه اتروپيني نيز موجب تشديد احتباس ادرار و يبوست شـده ومصرف يك داروي ضددر د اوپيوئيـدي ممكـن اسـت اثـر درماني داروي ضددرد را كاهش دهد . مصرف نالتركـسون دربيماراني كه بـه دارو هـا ي ضـددرداوپيوئيدي وابـستگي جسمي دارند، ممكن است سبب بروز علائم قطع مـصرف شود.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارونبايد بيش از مقدار توصيه شده مصرف شود.

2- اگر پس از چندهفته از مـصرف دارو، پاسـخ مطلـوب حاصل نشد، بدون مشورت با پزشـك مقـدار مـصرف دارو نبايد افزايش يابد.

3- درصورت فراموش كردن يك نوبت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكـه، تقريباً زمان مصرف نوبت بعـدي فرارسـيده باشـد . مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر شود.

4- ازمصرف فرآورده هاي حاوي الكـل و سـاير دارو هـا ي مضعف CNS با اين دارو بايدخودداري شود.

5- درصـورت بـروز سـرگيجه، خـواب آلـودگي، منگـي و احساس كاذب سرخوشي بايد احتياط نمود.

6- هنگام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشـسته بايد احتياط نمود.

7- قبـل از قطـع مـصرف دارو پـس از مـصرف طـولاني مدت، بايد با پزشك مشورت شود . قطع تـدريجي مـصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان ضددرد، 15-60 ميلـي گـرم هـر 3-6 ساعت برحـسب نيـاز مـصرف مـي شـود . بـه عنـوان ضدسـرفه، 10-20 ميلـيگـرم هـر 4-6 سـاعت مـصرف ميشود.

كودكـان:

بـه عنـوان ضـددرد در نـوزادان و كودكـان، 0/5 mg/kg تا چهاربار در روز مصرف ميشود. به عنـوان ضدسرفه در كودكان 2-5 سـال بـه ترتيـب زيـر مـصرف ميشود 1- كودكان با سن 2 سال، 3 ميليگرم هـر 4-6 سـاعت (حداكثر 12 mg/day). 2- كودكان با سن 3 سال، 3/5 ميليگرم هر 4-6 ساعت (حداكثر 14 mg/day). 3- كودكان با سن 4 سال، 4 ميليگرم هـر 4-6 سـاعت (حداكثر 16 mg/day). 4- كودكان با سن 5 سال، 4/ 5 ميليگـرم هـر 6 سـاعت (حداكثر 60 mg/day) مصرف ميشود. 5- كودكان با سن 6-12 سال، 5-10 ميليگرم هر 4-6 ساعت (حداكثر 60 mg/day) مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 30 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد