هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كولشيسين(COLCHICINE)

تعداد بازدید : 1982

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو در درمان نقرس باعـث بهبـود درد حملات حـاد، خـصوصاً وقتـي كـه مقـادير كـافي در ابتداي حملات تجـويز شـود، مـي گـردد . ايـن دارو بـراي پيشگيري از حملات حاد نيز مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

اين دارو اثر خود را از طريق كاهش پاسخ التهابي به كريستال هاي رسوب كرده و همچنين با كاهش فاگوسـيتوز اعمـال مـينمايـد. كولشيـسين توليـد اسـيد لاكتيك توسـط لكوسـيت هـا را كـاهش داده و در نتيجـه سـيكل رسـوب كريـستالهـاي اورات و پاسـخ التهـابي را متوقف مينمايد. فارماكوكينتيك: كولشيسين بعد از تجويز خوراكي بـه سرعت جذب مي شود. اين دارو در كبد متـابوليزه شـده و عمدتاً از راههاي كليه و صفرا دفع ميشود. موارد منع مصرف : در صورت وجود حساسيت مفرط به دارو، اختلالات شديد دسـتگاه گـوارش، كليـه، كبـد و قلب و ديسكرازي خوني، اين دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- آزمايــشات دورهاي شــمارش ســلولهــاي خــوني در بيماراني كه دارو را براي طولاني مدت دريافت مـي كننـد، بايد انجام شود.

2- اين دارو، بويژه با حد اكثر مقدار مصرف ، ممكـن اسـت باعـث تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال و درد شـكمي شـود كـه ميتواند مشكلاتي را براي بيماران مبتلا به زخم معده يـا كولون اسپاستيك ايجاد نمايد . در مقادير مـصرف سـمي، دارو باعث اسهال شديد، آسيب ژنراليـزه عـروق و آسـيب كليه مي شود كه در صورت بروز ايـن علائـم، مـصرف دارو بايد قطع شود.

3- ميونوروپاتي ناشي از كولشيسين علت شايع ضـعف در بيماراني كه سطوح پلاسمايي بالايي از دارو (به علـت اثـر بر كليه ) دارند، مـي باشـد . ضـعف پروكـسيمال و افـزايش كراتين كيناز سرم معمولاً مـشاهده شـده و طـي 3 تـا 4 هفته بعد از قطع مصرف دارو برطرف ميشوند.

4- اين دارو باعث سوء جذب برگشت پذير ويتـامين B12 ميشود.

عوارض جانبي :

تضعيف مغـز اسـتخوان بـا كـم خـوني آپلاستيك، آگرانولوسيتوز يا ترومبوسـيتوپني (در درمـان طولاني مدت )، نوريت محيطي، پورپورا، ميوپـاتي، ريـزش مو، آزواسپرمي برگشت پذير، درمـاتوز، حـساسيت مفـرط، تهـوع، اسـهال، اسـتفراغ، درد شـكمي، افـزايش آلكـالين فسفاتاز و آسپارتات آمينو ترانسفراز از عوارض جانبي دارو ميباشند.

نكات قابل توصيه :

1- بيمار بايد دارو را به طور مـنظم مـصرف نمايـد تـا از ايجاد حملات حاد پيشگيري شود.

2- حــداكثر ميــزان مــصرف كولشيــسين در طــي دوره درماني حملات حاد 8 ميلـي گـرم مـي باشـد . بيمـار بايـد فاصله زماني 3 روزه بين دو دوره درماني را رعايت نمايد.

3- بيمار بايد حـداقل 2 ليتـر مايعـات (در صـورت عـدم وجود ساير مشكلات) در هر روز بنوشد.

4- بيمار بايد توصيههاي پزشك در مورد نوع رژيم غذايي و كاهش وزن را رعايت نمايد.

5- در صورت بروز تهو ع، اسهال، اسـتفراغ و درد شـكمي، خصوصاً در بيماران با سابقة زخم هاي گوارشي يـا كولـون اسپاستيك، مصرف دارو بايد قطع شود.

مقدار مصرف :

در آرتريت حاد نقرسي ، تجويز دارو در صورت بروز اولين علامت يك حملـة حـاد بايـستي آغـاز شود. در شروع، 1 تا 1/2 ميلي گرم از راه خوراكي و سپس 0/5 تا 1/2 ميلي گرم هر 1 تا 2 ساعت تا زمـاني كـه درد بيمار بهبود يابد يا تهوع، اسـهال و اسـتفراغ ايجـاد شـود ، مصرف مي شود . به منظور كاهش احتمـال بـروز سـميت تجمعي، بايـد فاصـله بـين دوره اول و دوم درمـان 3 روز باشد. براي پيشگيري در بيمـاراني كـه قـرار اسـت تحـت عمل جراح ي قرار گيرند ، مقدار 0/5 يا 0/6 ميلي گرم، سـه بار در روز، سه روز قبل و سه روز بعد از جراحـي مـصرف ميشود. در پيشگيري يا درمان نگهدارنده آرتريت نقرسي مزمن يا عود كننده ، مقدار 0/5 يا 1 ميلي گرم يـك يـا دو بار در روز تجويز ميشود. 

اشكال دارويي :

Tablet: 1 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد