هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كورتيكوتروپين(CORTICOTROPHIN)

هورمونها و ضدهورمونها

تعداد بازدید :840

موارد مصرف :

كورتيكوتروپين به عنـوان يـك عامـل تشخيصي عملكرد غده فوق كليوي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

كورتيكوتروپين هورمون طبيعـي قـسمت قدامي هيپوفيز (ACTH (است كه ميتواند بـا تحريـك بخـــش قـــشري غـــده فـــوق كليـــوي باعـــث ترشـــح كورتيكواستروئيدها شود . در افراد مبتلا به كم ك اري اوليه غده فوق كليـوي ايـن دارو افـزايش قابـل ملاحظـه اي در غلظت كورتيزول ايجاد نميكند.

فارماكوكينتيك:

60-45 دقيقه پس از تزريـق داخـل وريدي يا زيرجلدي و يـك سـاعت پـس از تزريـق داخـل عضلاني كورتيكوتروپين، غلظت پلاسمايي كـورتيزول بـه حداكثر مي رسـد . نيمـه عمـر پلاسـمايي دارو 15 دقيقـه است. موارد منع مصرف : براي بيماران مبتلا به اسكلرودرم، پوكي استخوان، عفونت هاي شديد باكتريايي يا ويروسـي، عفونتهاي قـارچي سيـستميك، عمـل جراحـي جديـد، عفونت هرپسي چشم، قرحه گوارشي يا سابقه ابتلا به آن، نارسايي احتقاني قلب، فشارخون بالا و حساسيت بـه دارو نبايد مصرف شود . در درمان بيماري هاي همراه با نارسايي اوليه غده فوق كليه نبايد استفاده شود.

هشدارها:

در هنگام اسـتفاده دارو بايـستي بيمـار را از نظر واكنشهـا ي حـساسيتي تحـت نظـر قـرار داد . بـروز واكنشها به خصوص در تزريق زيرجلدي رايج ميباشد.

عوارض جانبي :

مـصرف مقـادير زيـاد كورتيكـوتروپين ميتواند اختلالات رواني را تـشديد آب مرواريـد، كـاهش تاري ديد، تكرر ادرار بيمزه، قرحه گوارشـي، علائـم تـاري ديد، علائم شبه كوشينگ، آكنه، درد در ناحيـه سـريني و افزايش فشارخون از عوارض جانبي دارو ميباشند.

تداخلهاي دارويي :

همزمـا ن بـا واكـسن هـا ي زنـده ، آمفوتريسين B ،استروژن ها، دارو هاي ضدديابت، انسولين، داروهــاي مــدر دفــع كننــده، داروهــاي ضــدالتهاب غيراســتروئيدي نبايــد از ايــن فــرآورده اســتفاده نمــود . وراپاميل باعث كاهش تاثير كورتيكوتروپين و بـروز پاسـخ كاذب ميشود.

نكات قابل توصيه :

مصرف دارو در افراد مبتلا به ديابت، آبـسه، عفونـت هـا ي چركـي، ديورتيكوليـت، مياسـتني گـراو، نارسـايي كليـه، سيروز، هيپوتيروئيديـسم و اخـتلالات روانـي بايـستي بـا احتياط انجام گيرد.

مقدار مصرف :

در تشخيص عملكرد محور هيپوفيز -غدد كليـوي، مقـادير 25-10 واحد در 500 ميلي ليتـر دكـستروز 5 %در طـول مدت 8 ساعت به صورت انفوزيون داخـل وريـدي تجـويز ميشـود . قبـل و بعـد از تجـويز كورتيكـوتروپين، غلظـت پلاسمايي كورتيزول اندازهگيري ميشود.

اشكال دارويي :

 ml/IU 80 or 40: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد