هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کراتاگوس(CRATAEGUS)

گیاهی

تعداد بازدید :365

موارد مصرف:

 كراتاگوس در نارسايي قلبـي ( Stage II NYHA) بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 فلاونوييد ها و پروسيانيدينهـا ي موجـود در كراتاگوس موجب افزايش جريان خون كرونر و كـاهش مقاومت عروقي ميشود. اين دارو داراي اثرات اينوتروپ و كرونوتروپ مثبت ميباشد. اثرات قلبي كراتاگوس ناشي از افزايش نفوذپذيري غشا نسبت به كلسيم و وقفه فسفودي استراز به همراه افزايش ميـزان C-AMP داخـل سـلول ميباشد.

 اجزاء فرآورده :

 قطره كراتاگوس از عصاره هيدروالكلي گياه سرخ وليـك (Crataegus microphylla) تهيـه شده است، كه هـر 100 ميلـي ليتـر آن حـاوي 0/2 گـرم فلانوييد ميباشد.

 مــواد مــوثره :

 فلاونوييــدهــا، پروســيانيدينهــا و پروآنتوسيانيدينها.

 موارد منع مصرف :

اين فرآورده در كودكـان زيـر 12 سال و در سه ماهه اول بارداري ممنوعيت مصرف دارد.

 هشدارها:

 فرآورده هاي حاوي كراتاگوس بايد حتمـاً بـا نسخه پزشك تجويز گردند و در طول درمان ضربان قلـب و فشارخون به طور مرتب كنترل شود.

عوارض جانبي :

با مصرف فرآورده هاي حاوي كراتاگوس عوارضــي نظيــر ســرگيجه، تهــوع، خــستگي، تعريــق و راشهاي جلدي (روي دست) گزارش شده است. مـصرف مقـادير زيـاد كراتـاگوس مـيتواندهيپوتانـسيون، آريتميقلبي و خوابآلودگي ايجاد نمايد.

 تداخلهاي دارويي:

 كراتاگوس ميتواند اثرات گليكوزيد هـا ي قلبـي را تـشديد كند. مصرف همزمان كراتاگوس با بتابلوكر ها مـي توانـد موجـب افزايش فشارخون شود. از آنجاكــه كراتــاگوس داراي اثــرات ضــدآريتمي مــشابه داروهاي ضدآريتمي Class III ميباشد، مصرف همزمان آنها توصيه نميشود. كراتاگوس موجب وقفه جريـان رو بـه داخـل كانـال هـاي پتاسيمي و درنتيجه افزايش پتانسيل عمل در سلولهـاي بطني قلب ميشود. داروهايي كه مكانيـسم عمـل مـشابه دارند ماننـد Cisapride احتمـالاًبـا كراتوگـوس تـداخل داشته بنابراين مصرف همزمان آنها توصيه نميشود.

 نكات قابل توصيه:

 اگر با مصرف دارو پس از 6 هفته نشانههاي بيماري بـدو ن تغيير ادامه يابد و يا تجمـع آب در پـا هـا صـورت گرفـت ، حتماً با پزشك تماس بگيريد. در صورت احساس درد در حوالي قلـب، دسـت هـا ، بـالاي شكم، حوالي گلو و يا در صورت اشكالات تنفسي فـوراً بـا پزشك مشورت نمائيد.

 مقدار مصرف:

 دوز اوليه: 60-70 قطره 3 بار در روز به مدت 3-4 روز. دوز نگهدارنده: روزي 3 بار هر بار 25 قطره. بهتراست قطره را با كمي آب رقيق نموده مصرف نمايند.

 اشكال دارويي :

Drop

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد