هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سـيكلوپنتولات(CYCLOPENTOLATE)

ضد گلوکوم

تعداد بازدید :807

موارد مصرف :

سـيكلوپنتولات بـراي تعيـين عيـوب انكساري و در روش هاي تشخيصي ماننـد افتالموسـكوپي، براي گشادكردن مردمك چشم در روش هاي تشخيـصي و يا قبل و بعد از اعمال جراحي و درمان التهـاب مـشيميه، عنبيه و جسم مژگاني (يووئيت) استفاده ميشود.

 مكانيـــسم اثـــر:

ســيكلوپنتولات بــه علــت اثــر آنتيكولينرژيكي، پاسخ عـضله اسـفنكتر عنبيـه و عـضله تطابقي جسم مژگاني را به تحريكات استيل كولين بلـوك ميكند و باعث گشادشدن مردمـك چـشم و فلـج تطـابق ميشود.

 فارماكوكينتيك:

شروع اثر دارو سريع ميباشـد . زمـان رسيدن بـه حـداكثر اثـر فلـج كننـدگي جـسم مژگـاني ، 25-75 دقيقه و اثرگشاد كنندگي مردمك 30-60 دقيقه اسـت. طـول اثـر آن در بازگـشت تطـابق، 6-24 سـاعت ميباشد، ولي ب رطرف شـدن گـشادي مردمـك در برخـي افراد تا چند روز به طول ميانجامد.

 موارد منع مصرف :

ايـن دارو در كودكـان مبـتلا بـه آسيب مغزي و فلج اسپاسـتيك، افـراد مبـتلا بـه سـندرمداون يا م ونگوليسم، يا گلوكوم با زاويه بسته نبايد مـصرف شود.

 هشدارها:

1- عنبيه تيره رنگ به اثر گشادكنندگي مردمك چـشم اين دارو مقاوم تر ميباشد. براي افزايش مقدار مصرف دارو در اين افراد بايد احتياط كرد.

 2- اين دارو در بيماران با افزايش فشار داخل چشم بايد با احتياط فراوان مصرف شود.

 3- افــزايش حــساسيت بــه ســيكلوپنتولات و داروهــاي مشابه در نوزادان و كودكان با مو هـاي روشـن و چـشمان آبي و نيز در افراد مسن گزارش شده است.

 عوارض جـانبي :

 التهـاب پلـك و ملتحمـه، پرخـوني، التهاب قرنيه، چسبندگي جسم مژگاني بـه عنبيـه، تـاري ديد، سوزش و افزايش حساسيت چشم به نـور از عـوارض جانبي مهم دارو ميباشد. با مصرف دارو درماتيت تماسـي نيز ممكن است بروز نمايد.

 تداخلهاي دارويي :

سيكلوپنتولات ممكن است اثرات ضدگلوكوم و تنگ كننده مردمك دارو هـاي ضـدگلوكوم از گروه دارو هاي كولينرژيك طولاني اثر ماننـد اكوتيوفـات را خنثي كنـد . همچنـين ممكـن اسـت بـا اثـر ضـدگلوكوم پيلوكارپين تداخل داشته باشد.

نكات قابل توصيه:

1- افزايش فشار داخلي بيني و مجاري اشكي ، بويژه در كودكان، بايد كنترل شود.

 2- اگر تاري ديد يا افزايش حساسيت بـه نـور بـيش از 36 ساعت پس از قطع دارو ادامه يافت، بايـد بـه پزشـك مراجعه شود.

 مقدار مصرف :

يك قطره در ملتحمـه چـشم چكانـده مـيشـود كـه در صـورت نيـاز 5-10 دقيقـه بعـد تكـرار ميشود. در شيرخواران كم وزن و نارس، دارو تنها يك بار تجويز ميشود. در درمان اوتيت، يـك قطـره، 3-4 بـار در روز مصرف ميشود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد