هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سيكلوفسفاميد - CYCLOPHOSPHAMIDE

تعداد بازدید : 1233

موارد مـصرف :

سيكلوفـسفاميد در درمـان لوسـمي لنفوبلاستيك حـاد، لوسـمي مونوسـيتيك حـاد، لوسـمي ميلوژنـــوس حـــاد، لوســـمي گرانولوســـيتيك مـــزمن، آدنوكارسينوماي تخمدان، سرطان پـستان، سـرطان ريـه، سرطان آندومتر، ميلوم مولتيپل، انواع لنفومـا و در تومـور ويلمز بكار ميرود و به عنوان داروي كمكي جهت كـاهش فعاليت سيستم ايمني بـدن بـراي جلـوگيري از پـس زدن پيوند، سـندروم نفروتيـك، آرتريـت روماتوئيـد و لوپـوس اريتماتوز بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 يكـي از متابو ليـت هـاي سيكلوفـسفاميد مانند دارو هاي آلكيله كننده عمل مي كند. اثر سلول كـش آن عمدتاً ناشي از ايجـاد اتـصال بـين دورشـته مولكـولي DNA ونيز RNA و همچنـين مهـار سـاخت پـروتئين است.

فارماكوكينتيـك:

 سيكلوفـسفاميد بخـوبي از دسـتگاه گوارش جذب مي گردد. به مقدار محدودي از سـدخوني - مغزي عبور مي كند. متابوليسم آن كبدي اسـت و پـس از آن به متابوليت هاي فعال تبديل و نهايتـاً از طريـق كليـه دفع ميگردد.

 عوارض جانبي :

 عوارضي كه با مقادير مـصرف معمـول اين دارو بروز مي كند لكوپني و يا عفونت است كه معمولاً بدون علامت ميباشد. بـدليل اثـر كاهنـده بـر روي غـدد جنسي احتمال بروز اختلال در دوران قاعدگي وجود دارد كه پس از قطع دارو رفع مي گـردد . لكـوپني نيـز معمـولاً 21-17 روز پس از قطع دارو بهبود مي يابد.

 تداخلهاي دارويي :

سيكلوفسفاميد اگـر همزمـان بـا آلوپورينول ويا كولشيـسين اسـتفاده شـود ممكـن اسـت غلظت اسيداوريك خون را بـالا ببـرد . سيكلوفـسفاميد در صورت مصرف همزمان بـا دارو هـاي ضـدانعقاد خـوراكي، ممكن است فعاليت اين دارو ها را به علت كـاهش سـاخت كبدي فـاكتور هـاي پـيش انعقـادي و تـداخل بـا تـشكيل پلاكتها، افزايش دهد . مـصرف همزمـان سيكلوفـسفاميد همراه سيتارابين باعث بروز خطر كارديومي وپاتي مي گردد. استفاده همزمان آن بـا دارو هـاي ديگـر مـضعف سيـستم ايمني ممكن است باعث بروز عفونت گردد.

 نكات قابل توصيه:

1 -در صورت بروز خونريزي مصرف دارو بايد قطع گردد.

 2 -درصورت كاهش لكوسيت ها و پلاكت هـا مـصرف دارو بايد قطع گردد تاسطح خوني آنها به حد قابل قبولي برسد و سپس مي توان دارو را در صورت لزوم با مقـدار كمتـري تجويز نمود.

 3 -بيمار بايد براي جلوگيري از خطر عارضه كليوي ناشي از افزايش اسيداوريك، مايعات زياد مصرف كند.

 مقدار مصرف:

 خوراكي بزرگسالان: به عنوان ضدسرطان مقدار day/kg/mg 5-1 مصرف مي شـود . بعنـوان كاهنـده ايمنـي در د رمـان آرتريت روماتوئيد، به مقدار day/kg/mg 2-5/1 مصرف مــيشــود. مقــدار مــصرف دارو مــيتوانــد تــا مقــدار day/kg/mg 3 افزايش پيدا كند. كودكــان: بــه عنــوان ضــد نئوپلاســم مقــدار شــروع day/kg/mg 8-2 درمقادير منقسم بمدت شش روز يـا بيشتر مصرف مي شـود و مقدارنگهدارنـده day/mg 5/2 دوبار در هفتـه مـي باشـد . در درمـان سـندروم نفروتيـك day/kg/mg 3-5/2 مصرف ميشود. تزريقي بزرگـــسالان: بـــه عنـــوان ضـــد ســـرطان مقـــدار kg/mg 50-40 طـي 5-2 روز تزريـق مـيشـود. مقـدار مصرف نگهدارنـده آن نيـز day/mg 15-10 هـر 10-7 روز و يا day/mg 5/3 دو بار در هفتـه بـصورت وريـدي است. كودكان: بعنوان ضدسرطان مقـدار day/kg/mg 8-2 در مقادير منقسم بمدت 6 روز يا بيشتر تزريق مـي شـود . مقــدار نگهدارنــده day/mg 15-10 هــر 10-7 روز يــا kg/mg 30 هـر 4-3 هفتـه يكبـار يـا پـس از بازگـشت فعاليت مغزاستخوان به حالت عادي است.

 اشكال دارويي:

mg 500 , mg 200: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد