هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سيكلوســرين(CYCLOSERINE)

آنتی بیوتیک

تعداد بازدید :1090

موارد مـصرف :

ايـن دارو همـراه بـا سـاير دارو هـاي ضدسل درمواردعفونـت مقـاوم بـه دارو هـاي انتخـاب اول مصرف ميشود.

مكانيــسم اثــر :

سيكلوســرين يــك آنتــي بيوتيــك وسيعالطيف اسـت كـه بـسته بـه غلظـت، ممكـن اسـت باكتريواستاتيك يا باكتريسيد باشـد . ايـن دارو در مراحـل اوليه ساخت ديواره سلولي اختلال ايجاد ميكند.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو از راه خوراكي تقريبـاً كامل و سريع است و پـس از جـذب در اغلـب مايعـات و بافتهاي بدن به طور گسترده منتشر ميشود. اوج غلظت سرمي دارو 4-3 ساعت پس از مصرف حاصـل مـي شـود . نيمه عمر سيكلوسـرين حـدود 10 سـاعت اسـت كـه در صورت عيب كار كليـه افـزايش مـي يابـد . دفـع ايـن دارو عمدتاً كليوي است.

موارد منـع مـصرف :

در صـورت ابـتلاي بيمـار بـه نارسايي شديد كار كليه، صرع، افسردگي، اضطراب شديد، حالات ساكوتيك، اعتياد به الكل و پورفيري، نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1 -مصرف سيكلوسرين در صورت بروز درماتيت آلرژيـك يا مسموميت CNS بايد قطع شود يـا مقـدار مـصرف آن كاهش يابد.

2 -درصورت ابتلاي بيما ر به نارسـايي كليـه بايـد مقـدار مصرف دارو كاهش يابد و در صورت شديد بودن بيمـاري، مصرف آن قطع شود.

3 -در طــول دوره درمــان بايــد عملكــرد كليــه، كبــد و فاكتورهاي خوني بيمار پيگيري شود.

عــوارض جــانبي:

عــوارض سيكلوســرين كــه عمــدتاً نورولوژيـــك هـــستند، شـــامل ســـردرد، ســـرگيجه، خوابآلودگي، لرزش و تشنج ميباشد. ساير عـوارض دارو عبارتند از پسيكوز، افسردگي، بثورات جلدي، كـم خـوني مگالوپلاستيك و تغيير در نتايج آزمونهاي كار كبد.

تداخلهـاي دارويـي :

در صـورت مـصرف همزمـان ايزونيازيد با ايـن دارو، احتمـال بـروز مـسموميت CNS افزايش مي يابد. در صورت مـصرف هم زمـان ايـن دارو بـا فنيتوئين، غلظت پلاسـماي فنـي تـوئين و احتمـال بـروز مسموميت با اين دارو افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1 -در صورت بروز تحريك گوارشي، مـي تـوان دارو را بـا غذا مصرف كرد.

2 -بيمار ممكن است تمايل به خودكشي پيداكند.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: ابتدا 250 ميليگرم هر 12 ساعت براي 2 هفته اول و سـپس براسـاس غلظـت خـوني دارو و پاسـخ بيمار به درمان تاحداكثر 500 ميليگـرم هـر 12 سـاعت مصرف ميشود.

كودكان: ابتدا day/kg/mg 10 مصرف مـي شـود كـه اين مقدار بايد براساس غلظت خوني دارو و پاسخ بيمار به درمان تنظيم شود.

اشكال دارويي:

mg 250 : Tablet or Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد