هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سیپروهپتادین - CYPROHEPTADINE

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :1286

رده بارداری : B

موارد مصرف :

سـايپروهپتادين بـراي درمـان آلـرژي ناشي از تب يونجه، كهير و كهير غول آسا، كهيـر ناشـي از سرما و ميگرن استفاده شده است.

مكانيسم اثر :

اين دارو آنتاگونيست گيرنـده هـا ي H1 و سروتونيني ميباشد.

فارماكوكينتيك:

اين دارو بخـوبي از دسـتگاه گـوارش جذب مـي گـردد . اثـر آن 15-60 دقيقـه پـس از مـصرف خوراكي ظاهر ميگردد. دفع آن كليوي و اغلب به صـورت متابوليت طي 24 ساعت صورت ميگيرد.

هشدارها :

1- احتمال بروز سرگيجه، تسكين بيش از حد، اغتـشاش شـعور و كمـي فـشارخون ناشـي از مـصرف ايـن دارو در سالخوردگان بيشتر است.

2- مصرف طولاني مدت ايـن دارو باعـث خـشكي د هـا ن مــيشــود و احتمــال گلــو درد، عفونــت دهــان و گلــو و پوسيدگي دندان وجود دارد.

عوارض جانبي : عوارض شايع اين دارو خـشكي دهـا ن، تاري ديد، خواب آلودگي، غليظ شـدن ترشـحات نـايژه و افزايش وزن ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا مـضعفهـاي CNS ممكـن اسـت اثـرات مـضعف آن را افـزايش دهـد. اسـتفاده همزمـان ايـن دارو بـا داروهـاي آنتيكلينرژيك اثرات جانبي آن را تشديد ميكند. مصرف همزمان دارو هاي سمي براي گوش مانند ساليسيلات هـا و وانكومايسين با اين دارو ممكن اسـت اثـر سـمي آنهـا بـر گوش از جمله وزوز گوش و سرگيجه را بپوشاند.

نكات قابل توصيه :

1- احتمال افزايش وزن وجود دارد.

2- بمنظور كاهش تحريك گوارشي همراه با غـذا، آب يـا شير مصرف گردد.

3- درصورت بروز خواب آلودگي از انجام كار هايي كه نياز به تمركز حواس دارند، خودداري گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان آلرژي مقدار 4 ميلـي گـرم 3-4 بار در روز و حداكثــر 32 mg/day مصرف ميشـود . در ميگرن 4 ميليگرم تجويز كه درصورت نيـاز پـس از نـيم ســاعت تكــرار مــيشــود. مقــدار مــصرف نگهدارنــده آن 4 ميليگرم هر 4-6 ساعت است.

كودكان:

در كودكان 2-6 سال، 2 ميليگرم 2-3 بار در روز و حداكثر12 mg/day مصرف ميشود. 

اشكال دارويي :

Tablet: 4 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد