هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سيتارابين - CYTARABINE

تعداد بازدید : 1373

موارد مصرف :

ســيتارابين در درمــان لوســمي لنفوسـيتيك حـاد، لوسـمي ميلوسـيتيك حـاد، لوسـمي ميلوژنوس حاد، لوسمي ميلوسيتيك مـزمن، لنفـوم حـاد غيرهـــوچكيني در كودكـــان، اريترولوســـمي و لنفـــوم هوچكيني بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 سيتارابين يك آنتي متابوليـت اسـت و در چرخه سلولي بطور اختصاصي در مرحلـه تقـسيم سـلولي عمل مي كند و باعث مهار ساخت DNA و تـا حـد كمـي RNA و پروتئين ميگردد.

 فارماكوكينتيك:

 پس از تزريق وريدي مقدار متوسطي از اين دارو از سد خوني – مغزي عبور مي كند. متابوليسم آن كبدي بوده و دفع آن عمدتاً كليوي است.

هشدارها:

سيتارابين ممكن است باعث كاهش فعاليت گنادها گردد كه بسته بـه مـدت درمـان گـاهي غيرقابـل برگشت ميباشد.

 عوارض جانبي :

 درمقايسه بـا تزريـق وريـدي، عـوارض جــانبي ســيتارابين (بجــز تهــوع و اســتفراغ) در صــورت انفوزيون وريدي افزايش مي يابنـد . عـوارض شـايع شـامل تب، لرز و يا گلودرد ناشي از كمبود گويچه هـاي سـفيد و عفونت است . همچنـين خـونريزي و كبـودي غيـر عـادي ناشي از كمي پلاكتها است.

 تداخلهاي دارويي :

در صـورت مـصرف همزمـان بـا آلوپورينول و كولشيسين نياز به تنظيم مقدار مصرف دارو ميباشد.

 نكات قابل توصيه:

1 -شروع درمان با سيتارابين بايد در بيمارستان و تحـت نظر پزشك متخصص انجام گيرد.

 2 -مقدار مصرف بيشتر سيتارابين و تزريق سريع وريـدي آن بجاي دفعات بيشتر و زمان آهسته تر تزريق، استفراغ و تهوع بيشتري ايجاد مي كند اما عـوارض خـوني آن كمتـر است.

 3 -مصرف زيـاد مايعـات از تجمـع اسـيداوريك در كليـه جلوگيري ميكند.

 مقدار مصرف :

در درمان لوسمي ميلوسيتيك حـاد و اريترولوســـمي، بـــه عنـــوان مقـــدار مـــصرف اوليـــه day/kg/mg 3 از راه وريدي (بصورت انفوزيون پيوسـته طي 24 ساعت يا در مقادير منقسم بصورت تزريق سـريع وريــدي) بــه مــدت 10-5 روز و بــــــه عنــوان مقــدار نگهدارنــده kg/mg 1 از طريــق زيرجلــدي 2-1 بــار در هفتــه تزريــق مــي شــود. در درمــان لوســمي مننــ ژي 75-5 از اشكال قابل تزريق داخـل نخـاع ي دارو، m2/mg در فواصل متفـاوت از يكبـار در روز بمـدت 4 روز تـا هـر چهـار روز يكبـار داخـل نخـاع تزريـق مـي شـود. اغلـب 30 هر چهار روز يكبار، تـا جـائي كـه آزمايـشات m2/mg مايع مغزي - نخاعي طبيعي شوند، مصرف مي شود. پـس از آن يك مقدار مصرف اضافي نيز تجويز ميگردد.

اشكال دارويي:

g 1 , mg 100: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد