هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلسیتریول - Calcitriol

پوستی و ضد آفتاب

تعداد بازدید :7650

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان و پيـشگيري از كمبود ويتامين D و كـاهش كلـسيم خـون در بيمـار ان مبتلا به كاهش فعاليت پاراتيروئيد مصرف مـي شـود . ايـن دارو همچنين در درمان پوكي استخوان ناشي از يائـسگي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

ويتـامين هـاي گـروه D اسـترول هـاي محلــول در چربــي هــستند كــه بــراي تنظــيم صــحيح هوموستاز كلسيم و مينراليزه شدن استخوان هـا ضـروري ميباشند.

فارماكوكينتيـك:

ويتـامين هـاي گـروه D بخـوبي از مجراي گوارش جذب ميشوند.حضور صـفرا بـراي جـذب روده اي اين ويتامين ضروري است . ويتامين D ميتوانـد براي مدت طولاني در بافت عضلاني و چربي ذخيره شـود . در مقايسه با ساير كوله كلسيفرول، كلـسيتريول از شـروع اثر سريعتر و نيمه عم ر كوتاه تر برخوردار اسـت . ويتـامين هاي گروه D بطور عمده از طريـق صـفرا و مـدفوع دفـع ميشود. موارد منع مصرف : ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه زيادي كلسيم خون نبايد مصرف شود.

هشدارها:

1- نوزادان و كودكان به اثرات سمي ناشي از مصرف بيش از حد ويتامين D حساستر هستند.

2- در صورت بروز علائم مصرف بيش از حد ويتـامين D، مصرف دارو بايد قطع شود.

3- مقــدار مــصرف دارو در افــرادي كــه در معــرض نــور خورشيد هستند و يا از طريـق رژيـم غـذايي ويتـامين D دريافت ميكنند، بايد تنظيم گردد.

4-اين دارو در نوزادان و بيماران مبتلا به نارسايي كليـه و سنگ كلي ه و بيماري قلبي بايد با احتياط فـراوان مـصرف شود.

5- در طول مصرف دارو و بويژه در نـوزاداني كـه از شـير مادر تغذيه ميكنند، غلظت فسفات و كلسيم پلاسما بايد بررسي شود.

عوارض جانبي :

مصرف بيش از حد ويتـامين D سـبب افزايش كلسيم خـون و بـروز عـوارض ناشـي از آن ماننـد افزايش كلسيم ادرار، كلـسيفيه شـدن اكتوپيـك، آسـيب قلبي عروقي و كليوي ميشود. علائم مصرف بيش از حـد ويتـامين D عبارتنـد از بـي اشـتهايي، تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال، افـزايش حجـم ادرار، تعريـق، سـردرد، احـساس تشنگي و سرگيجه.

تداخل هاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا داروهاي مدر تيازي دي و فراورده هاي حاوي كلسيم ممكن خطر بروز زيادي كلسيم خون را افـزايش دهـد . بعـضي از داروهــاي ضــد صــرع ماننــد فنــي تــوئين، كاربامــازپين، پيريميدون و فنوباربيتـال ممكـن اسـت نيـاز بـه مـصرف ويتامين D را افزايش دهند . ريفامپين و ايزونيازيد ممكن است كارايي ويتامين D را كاهش دهند.

نكات قابل توصيه:

1- از مصرف همزمان داروهاي ضد اسيد حاوي منيزيم با اين دارو بايد خودداري شود.

2- از آنجائيكه كمبود ويتامين D به تنهايي شايع نيست، معمولا تركيبي از چند ويتامين تجويز ميشود.

مقدار مصرف:

بزرگسالان:

در صورت مصرف ويتامين هـاي گـروه D در مقادير فارماكولوژيك، مقدار مصرف براي هر بيمار بايد بر اساس اندازه گيري غلظت كلسيم پلاسما تنظيم گردد .نياز روزانه به ويتـامين D در افـراد سـالم معمـولا 5-20 ميكروگرم ميباشـد . در درمـان پـوكي اسـتخوان پـس از يائـسگي، مقـدار 0/25 ميكروگـرم دو بـار در روز مـصرف مــيشــود. در درمــان كــاهش فعاليــت پاراتيروئيــد، 0/25 mcg/day مصرف ميشود كه در صورت نيـاز هـر 2-4 هفته افزايش مييابد.

كودكان:

در صورت مصرف ويتـامين هـاي گـروه D در مقادير فارماكولوژيك، مقدار مصرف براي هر بيمار بايد بـر اساس اندازه گيري غلظت كلسيم پلاسـما تنظـيم گـردد . نياز روزانه به ويتامين D معمـولا در نـوزادان و كودكـان، بيش از بزرگسالان ميباشـد .. در درمـان كـاهش فعاليـت پاراتيروئيد، 0/25 mcg مصرف ميشود. مقدار نگهدارنده 0/01 – 0/1mcg/kg/day ميباشد.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد