هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کارودیلول - Carvedilol

تعداد بازدید : 18277

رده بارداری : C

موارد مـصرف :

ايـن دارو در درمـان نارسـايي قلبـي خفيف تا متوسط با منشاء ايسكميك يا كارديوميوپاتيـك به همراه ديگوكـسين، دارو هـاي مـدر ويا مهاركننـده هـاي آنـزيم مبـدل آنژيوتانـسين مـصرف مـيشـود. ايـن دارو همچنين به تنهايي يا همـراه بـا سـاير دارو هـاي كاهنـده فشارخون، ماننـد مـدر هـاي تيازيـدي، در درمـان زيـادي فشارخون نيز مصرف ميگردد.

مكانيسم اثـر :

كـاروديلول يـك داروي مـسدودكننده گيرنـده بتـا-آدرنرژيـك غيراختـصاصي اسـت كـه داراي فعاليت مسدودكننده گيرنده آلفا -آدرنرژيك بـوده و فاقـد اثرات سمپاتوميمتيك ميباشد. بنظرمي رسد ايـن دارو بـا تضعيف توليد رنين، سبب كاهش فشارخون ميشود.

فارماكوكينتيك:

كاروديلول از راه گوارش بخوبي و بـه سرعت جذب ميشود. اين دارو داراي اثر عبور اول كبدي بسيار زيـاد مـي باشـد ولـذا فراهمـي زيـستي آن 25-35 درصد است . حدود 98درصد از دارو بـه آلبـومين پلاسـما پيوند مي يابـد . ايـن دارو بـه شـدت از راه كبـد متـابوليزه ميشود. نيمـه عمـر دارو 7-10 سـاعت بـوده و از طريـق مدفوع نيز دفع ميشود.

موارد منع مصرف:

ايـن دارو درصـورت وجـود آسـم برونشي و بيماري هاي برونكواسپاسـتيك وابـسته، انـسداد گره AV از نوع درجه 2 يـا 3، بـرادي كـاردي شـديد يـا شــوك كارديوژنيــك، ســندرم ســينوس بيمــار بــدون ضربانساز مصنوعي، نارسـايي شـديد قلبـي كـه نيـاز بـه درمان اينوتروپيك از راه وريـدي دارد، عيـب كـار كبـد و حساسيت مفرط به دارو نبايد مصرف شود.

هشدارها :

1- اين دارو درموارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان مـصرف شود سابقه واكنش آنافيلاكتيـك بـه آلـرژن هـا، بيمـاري هـاي برونكواسپاسـتيك از نـوع غيرآلرژيـك، ديابـت و كـاهش قندخون و پركاري تيروئيد.

2- اندازهگيري فشارخون حدود يكساعت پـس از مـصرف به منظـور تعيـين تحمـل بيمـار و پـس از 7-14 روز بـه منظور تعيين نياز به افـزايش مقدارمـصرف دارو ضـروري است.

3- درطول درمان با دارو اندازه گيري ضربان قلب بمنظـور تعيين كاهش مقدارمصرف دارو ضروري است.

عوارض جانبي :

آلرژي، برادي كاردي، دردقفسه سـينه، سـرگيجه، تنگـي نفـس، خيـز محيطـي و كلـي، كـاهش فشارخون، درد، سـنكوپ، افـزايش وزن، تـب، همـاتوري، آسـيب كبـدي، افـسردگي ذهنـي، ترومبوسـيتوپني، درد پشت، اسهال و پارستزي بامصرف اين دارو گـزارش شـده است.

تداخلهاي دارويي : 

مـصرف همزمـان دارو هـاي ضـد ديابت ازنوع سولفونيل اوره يا انسولين با ايـ ن دارو ممكـن است اثر كاهنده گلوكز سرم دارو هاي ضد ديابت را افزايش دهد. مصرف همزمان ديلتيازم يـا وراپاميـل بـا ايـن دارو، ممكن است سبب بروز اختلالات در سيستم هدايتي قلب شود.

نكات قابل توصيه :

1- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض به يادآوردن، آن نوبت بايد مصر ف شود، مگراينكـه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسـيده باشـد . در ايـن صورت مقدارمصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گردد.

2- ازمصرف ساير دارو ها، بدون مشورت بـا پزشـك، بايـد خودداري گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

درنارسايي احتقاني قلب، 3/125 ميليگرم دوبار در روز به مدت 2 هفته همراه غذا مصرف مـي شـود . درصورت تحمل بيمار، مقدارمـصرف بـه 6/25 ميلـي گـرم دوبار در روز افزايش مي يابد. مقدارمصرف دارو را مي تـوان هر دو هفته يكبار تاحداكثر ميزان قابـل تحمـل بيمـار دو برابر كرد . در زيادي فشارخون، ابتدا 6/25 ميليگرم دوبار در روز همراه غذا مصرف ميشـود . مقدارمـصرف بايـد بـه مدت 7-14 روز تغيير نكند و سپس به 12/5 ميلـي گـرم دوبــار در روز، درصــورت تحمــل بيمــار، افــزايش يابــد. درصــورت عــدم افــت فــشارخون پــس از 7-14 روز، مقدارمصرف را مي تـوان بـه 25 ميلـي گـرم دوبـار در روز افزايش داد . به عنوان نگهدارنده 6/25-25 ميليگرم دوب ار در روز مصرف ميشود. اثر ضدفشارخوني دارو طـي 7-14 روز بروز ميكند. 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد