هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سفوتاکسيم - Cefotaxime

ضد باکتری

تعداد بازدید :991

موارد مصرف :

اين دارو در درمان عفونت هاي ناشي از باكتريهاي گرم مثبت و گـرم منفـي حـساس بـه دارو از جمله عفونت هاي استخوان و مفاصل، سوزاك، عفونت هاي مجاري ادرار و همچنين بـه عنـوان پيـشگيري از عفونـت قبل از جراحي مصرف ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 غلظت سرمي دارو 0/5 ساعت پس از تزريق عضلاني به اوج خـود مـي رسـد . نيمـه عمـر دارو 1 ساعت است كه در صورت عيب كار كليه ممكن است تا 3 ســاعت افــزايش يابــد . 50-60 درصــد دارو از طريــق فيلتراسيون گلومرولي دفع ميشود.

 موارد منع مصرف :

 درصورت وجود سابقه حـساسيت مفرط به سفالوسپورين ها، پني سيلينها ومشتقات آنهـا بـا پنيسيلامين يا بيماري پورفيري، اين دارو ن بايـد مـصرف شود.

 هشدارها :

1-درصورت وجود سابقه حساسيت به پني سيلينها، با يد با احتياط فراوان مصرف شود.

 2- دربيمـاران مبتلابـه عيـب كـار كليـه، كـاهش مقـدار مصرف دارو ضروري است.

 3- سفالوسـپورينهـا ممكـن اسـت سـبب بـروز كوليـت پسودوممبران شوند.

 4- اين دارو ممكن است موجب ايجاد پاسخ مثبت كاذب در آزمون كومبس يا قند ادرار شود.

 عوارض جانبي :

 واكـنش هـاي آلرژيـك شـامل كهيـر و بثورات جلـدي وعلايـم حـساسيت مفـرط شـامل شـوك آنافيلاكتيك، تهوع، استفراغ و اسهال با مـصرف ايـن دارو گزارش شده اسـت . سـاير عـوارض جـانبي گـزارش شـده عبارتند از اريتم مولتي فرم، اختلال در آنزيم هـا ي كبـدي،هپاتيت و يرقان كلستاتيك گذرا، ائوزينوفيلي و اخـتلالات خــوني، بيقــراري، اخــتلال در خــواب، اغتــشاش فكــر و سرگيجه و بندرت كوليت وابسته به آنتي بيوتيـك . تزريـق وريدي سريع اين دارو ممكن است موجـب بـروز آريتمـي قلبي شود. تـداخلهـاي دارويـي: درصـورت مـصرف همزمـان سفالوسپورينهـا بـا آمينوگليكوزيـد هـا يـا وانكومايـسين، احتمال بـروز مـسموميت كليـوي افـزايش مـي يابـد . اثـر ضدانعقادي وارفارين درصـورت مـصرف همزمـان بـا ايـن داروها ممكن است افزايش يابد.

 نكات قابل توصيه:

1- درصورت نياز به تزريـق عـضلاني مقـادير بـيش از 2 گرم، بايـد دارو را در مقـادير منقـسم و درنقـاط مختلـف تزريق نمود.

 2- مخلوط كردن سفوتاكسيم با سـاير دارو هـا (بـه ويـژه آمينوگليكوزيدها) دريك محلول توصيه نميشود.

 3- درصورت فراموش كردن يك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بياد آوردن دارو را بايد مصرف كرد، ولي اگر تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده ب اشد، ازمـصرف نوبـت فراموش شده بايد خودداري شود و مقـدار مـصرف بعـدي نيز دو برابر نگردد.

 4- درصورت بروز اسهال شديد، قبـل از مـصرف هرگونـه داروي ضداسهال بايد با پزشك مشورت شود.

 5- سفوتاكــسيم از راه تزريــق عميــق عــضلاني، تزريــق آهسته وريدي (طي 2-3 دقيقه ) يا انفوزيون وريدي (طي 20-60 دقيقه) مصرف ميشود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان سوزاك در زنان 500 ميليگـرم در يك نوبت و در درمان سوزاك در مردان، يـك گـرم در يــك نوبــت تزريــق عــضلاني مــيشــود. درپيــشگيري از عفونتها قبل از عمل جراحي سزارين ابتدا يك گرم از راه وريدي هر 6 ساعت حداكثر براي دو نوبت تزريق ميشود. در ساير اعمال جراحي، يك گرم 0/5-1/5 ساعت قبـل از شروع عمل تزريق عضلاني ميشود. مقدار مصرف اين دارو در درمـان عفونـتهـا معمـولاً 2-6 گـرم در روز در 2مقدار منقسم ميباشد كه اين مقدار در مورد عفونت هـا ي پسودومونايي يا عفونت هاي شديد ممكن است تا 12 گرم در روز نيز افزايش يابد. كودكان: مقدار مصرف اين دارو در نوزادان 50 mg/kg در روز در 2-4 مقدار منقـسم اسـت كـه در عفونـت هـا ي شديد تا 150-200 mg/kg ممكن است افزايش يابد. دركودكان بزرگتر مقدار مصرف دارو 100-150 mg/kg در روز در 2-4 مقدار منقـسم اسـت كـه در عفونـت هـا ي شديد تا 200 mg/kg در روز ممكن است افزايش يابد.

اشكال دارويي :

Powder For Injection: 500 mg , 1 g (as (Sodium

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد