هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سلبرکس - Celebrex

تعداد بازدید : 79540

رده بارداری : C

موارد مصرف :

سلبرکسبراي درمان آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت (تخفيف علائم و نشانه ها) بكارميرود.

مكانيسم اثر :

سلبرکسيك ضـد التهاب غيراسـتروئيدي بوده و داراي اثرات ضد التهاب، ضد درد، ضد تب ميباشد. سلبرکسبـا مهـار آنـزيم سيكلواكـسيژناز COX-II) 2) موجب كاهش توليد پيشساز پروستاگلاندينها ميشود.

فارماكوكينتيك:

جـذب گوارشـي دارو سـريع و نيمـه عمر آن 11 ساعت اسـت . متابوليـسم دارو ع مدتاًكبـدي و دفع آن از طريق مدفوع (57%) و ادرار (37%) ميباشد.

موارد منـع مـصرف :

درصـورت سـابقه يـا ابـتلا بـه بيماريهاي آلرژيك، آنافيلاكـسي، آنژيـوادم، پوليـپ هـاي بيني، حساسيت به اسپيرين و دارو هاي شبه اسپيريني يـا داروهاي سـولفوناميدي و سـابقه برونكواسپاسـم ناشـي از اسپيرين نبايد از اين فرآورده استفاده كرد.

هشدارها :

1- در صورت ابـتلاي بيمـار بـه آسـم، سـابقه زخـم يـا خونريزي گوارشي و براي افراد سـيگاري، وجـود نارسـايي كليوي و كبدي، سلبرکسبايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود.

2- به دليل احتمال احتباس مايعات، در بيمـاران مبـتلا به نارسا يي احتقاني قلب، ادم و فشارخون بالا، كـم كـاري قلبي و اعتياد به الكل، سلبرکسبايـد بـا احتيـاط فـراوان استفاده شود.

3- درصورت كاهش حجم مـايع خـارج سـلولي، قبـل از شروع مصرف دارو بيمـار بايـد بـه ميـزان كـافي مايعـات دريافت كند.

عوارض جانبي :

ادم، بثورات پوسـتي، عفونـت قـسمت فوقاني دستگاه تنفس و برونشيت، التهاب و خـونريزي در دستگاه گوارش، تاكيكاردي، علائم شبه انفلوآنزا و افزايش وزن از عوارض جانبي مهم اين فرآورده ميباشند.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان سلبرکسبـا مهاركنندههاي آنزيم مبدل انژيوتانسين، اثر پـائين آورنـده فشارخون اي ن دارو ها را كاهش و خطر نارسايي كليـوي را افزايش مي دهد. مصرف آنتي اسيدها همـراه بـا سلبرکس، جذب گوارشي آن را كاهش مـي دهـد . مـصرف آسـپيرين همراه با سلبرکسعـوارض گوارشـي را تـشديد مـي كنـد.داروهــاي ضــدالتهاب غيراســتروئيدي اثــر داروهــاي مدرتيازيـدي و فورزمايـد را كــاهش و احتمـال نارســايي كليوي را افزايش مي دهند. مصرف سلبرکسبا ليتيم باعث افزايش غلظت ليتيم به ميزان 17% ميشود.

نكات قابل توصيه:

1- از آنجائي كه سلبرکسباعث وخيم ترشدن كم خـوني ميشود، آزمايشات هماتوكريت و هموگلوبين در بيمـاران تحت درمان توصيه ميشود.

2- قطع مصرف دارو بايد به طور تدريجي صورت گيرد.

مقدار مصرف :

بزرگــسالان:

بــراي آرتريــت روماتوئيــد، 100-200 ميليگرم دوبار در روز مصرف شـود . بـراي اسـتئوآرتريت، 200 ميليگرم يك بار در روز يا 100 ميليگـرم دوبـار در روز مصرف ميشود.

اشكال دارويي:

Capsule

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذارید
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد