هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کلرفنیرامین - Chlorpheniramine

آنتي هيستامين

تعداد بازدید :2330

رده بارداری : B

موارد مصرف :

كلرفنيرآمين در درمان علامتي رينيت آلرژيك، رينيت وازوموتور و التهاب آلرژيك ملتحمه، كهير و كهيرغول آسا و به عنوان داروي كمكي در درمان شـوك آنافيلاكتيك به كار ميرود.

مكانيــسم اثــر :

اثرضــد آلــرژي آن ناشــي از مهــار گيرندههاي H1 هيستاميني است . همچنـين داراي آثـار آنتيكلينرژيك است.

فارماكوكينتيك:

بخوبي از راه خوراكي جذب ميشـود . متابوليسم آن كبدي است و از كليه دفع مـي شـود . نيمـه عمر كلرفنيرآمين 12-15 ساعت اسـت . زمـان لازم بـراي شروع اثر آن از راه خوراكي 15-60 دقيقه است.

هشدارها :

1- احتمال خشك شدن دهـا ن و افـزايش بيمـاري هـا ي دهان و دندان با مصرف طولاني مدت آنتي هيـستامين هـا وجود دارد.

2- در صرع، هيپرتروفي پروستات ، احتباس ادرار، گلوكوم و بيماريهاي كبد با احتياط مصرف گردد.

عوارض جانبي :

عارضه شايع آن خواب آلـودگي اسـت . عوارض آنتي كلينرژيك مثل خشكي د هان و تاري ديـد از عوارض جانبي دارو است.

تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا مضعفهاي CNS ممكن است اثرات مضعف CNS ايـن دارو را افـزايش دهـد. اسـتفاده همزمـان آن بـا داروهـاي آنتيكلينرژيك اثرات جانبي اين دارو را تشديد مـي كنـد . مــصرف همزمــان داروهــاي ســمي بــراي گــوش ماننــد ساليسيلاتها و وانكوم ايسين با اين دارو ممكن اسـت اثـر سمي اين دارو ها بر گوش، از جمله وزوز گوش و سرگيجه را بپوشاند.

نكات قابل توصيه  :

1- بمنظور كاهش تحريك گوارش ي همراه با غـذا، آب يـا شير مصرف گردد.

2- درصورت بروز خواب آلودگي از انجام كار هايي كه نياز به تمركز حواس دارند، خودداري گردد.

مقدار مصرف :

تزريقي:

طي 1 دقيقه بـه طـور آهـسته مقـدار 10-20 ميليگرم تزريق ميگردد. 

خوراكي

بزرگسالان:

به عنوان ضد هيستامين، 4 ميليگـرم هـر 4-6 ساعت برحسب نياز استفاده مي گردد. حداكثر مقدار مصرف 24 mg/day است . ميـزان مـصرف قـرص رتـارد (8 (ER ميليگرم هر 8-12 ساعت است.

كودكان:

در كودكان زير يك سال توصيه ن ميشـود . در كـــــودكان 1-2 ســـــال 2-5 ،1 mg/day ســـــال 1 ميليگرم هــر 4-6 ساعت تا حداكثر 6 mg/day و در كودكان 6-12 سال 2 ميليگرم هر 4-6 ساعت تا حداكثر 12 mg/day مصرف ميگردد. 

اشكال دارويي :

Syrup: 2 mg/5 ml

Tablet: 4 mg

Extended Release Tablet: 8 mg

Injection: 10 mg/ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد