هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

سیپروفلوکساسین - Ciprofloxacin

ضد باکتری

تعداد بازدید :1723

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

سيپروفلوكــساسين در درمــان عفونتهـا ي ناشـي از بـاكتري هـا ي گـرم منفـي (شـامل سالمونلا، شيگلا، كمپيلوبـاكتر، نيـسريا و پـسودوموناس ) مصرف ميشـود . ايـن دارو داراي اثـرات متوسـط برعليـه باكتريهاي گرم مثبت (شامل استرپتوكوكوس فكـاليس ) ميباشد. كاربرد اصلي دارو، در درمان عفونت هاي تنفـسي (به جز عفونت ناشي از استرپتوكوك وس پنومونيه )، عفونت مجـاري ادراري، عفونـتهـاي دسـتگاه گـوارش (ازجملـه تيفوئيــــد)، ســــوزاك و ســــپتي ســــمي ناشــــي از ميكروارگانيسمهاي حساس ميباشد.

مكانيـــسم اثـــر:

سيپروفلوكـــساسين از مـــشتقات فلوروكينولونها، يك تركيب باكتريسيد است كه ازطريـق مهار آنزيم DNA ژيراز، دوبـاره سـازي، ترجمـه و تـرميم DNA باكتري را مهار ميكند. فارماكوكينتيك: اين دارو از راه خوراكي بخوبي جـذب ميشود ، اما جذب آن در حضور غذا به تاخي ر مي افتد. اوج غلظت سـرمي دارو 1-2 سـاعت پـس از جـذب خـوراكي بدست مي آيد. نيمه عمر پلاسمايي دارو 3/5-4/5 سـاعت است. پس از جذب به طور گـسترده در اغلـب بافـت هـا و مايعات بدن منتشر ميشود. دفع اين دارو عمـدتاً كليـوي است.

موارد منع مصرف :

مـصرف ايـن دارو در كودكـان و نوجوانان به دليل خطر بروز آرتروپاتي توصـيه ن مـي شـود ، مگر در مواردي كه منافع دارو در برابر مضار آن سـنجيده شود.

هشدارها :

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد بـا احتيـاط فـراوان صورت گيرد 6PD ، صرع بيماران سالخورده، بيماران مبتلا به كمبود G يا داراي سابقه صرع، عيب كار كبد يا كليه.

2- مشتقات كينولون ها ممكن است موجب بروز تشنج در بيماران داراي سابقه تشنج يا ساير بيماران شوند.

عوارض جـانبي :

عـوارض جـانبي شـايع كينولـون هـا عبارتنـد از : تهـوع، اسـتفراغ، دردشـكم، اسـهال، سـردرد، سرگيجه، اختلال در خواب، بثورات جلدي، خـارش، تـب، آنافيلاكسي، حساسي ت به نـور، افـزايش اوره و كـراتينين خون، اختلالات گذرا در آنزيم هاي كبد و بيلي روبين، درد عضلات و مفاصـل، اخـتلالات خـوني و تغييـر در غلظـت پروترومبين. تـداخلهـاي دارويـي: درصـورت مـصرف همزمـان كينولونها با دارو هاي ضد التهاب غيـر اسـتروئيدي خطـر بروز تشنج ممكن است ا فزايش يابد . داروهاي آنتـي اسـيد ومــواد جــاذب، جــذب ايــن دارو را كــاهش مــي دهنــد. اثروارفــــارين در صــــورت مــــصرف همزمــــان بــــا سيپروفلوكــساسين افــزايش مــييابــد. كينولــونهــا اثــر ضـدديابت داروهـاي سـولفونيل اوره يـا سـميت كليـوي سيكلوســــپورين را افــــزايش مــــي دهنــــد. جــــذب سيپروفلوكساسين در صور ت مصرف همزمان با املاح آهن كـاهش مـييابـد. سيپروفلوكـساسين غلظـت پلاسـمايي تئوفيلين را افزايش ميدهد.

نكات قابل توصيه :

1- اين دارو بايد بـا مقـدار كـافي آب مـصرف شـود و در طول درمان نيز بيمار بايد به اندازه كافي مايعـات بنوشـد . همچنين از قليايي كردن بـيش از حـد ادرار بايـد پ رهيـز كرد، چراكه خطر پيدايش كريستال در ادرار بـا ايـن دارو وجود دارد.

2- درطول مدت مصرف اين دارو در انجام كار هايي كه به مهارت نياز دارند (به ويژه رانندگي)، بايد احتياط كرد.

3- اين دارو را بايد با معده خالي مصرف كرد.

4- درصورت بروز هرگونه واكنشي رواني، نورولوژيـك يـا حساسيت مفرط با اولين مقدار مصرف دارو، مصرف آن را بايد قطع كرد.

5- درطول مصرف اين دارو بيمار بايد از قرارگرفتن بـيش ازحد درمعـرض آفتـاب خـودداري كنـد . درصـورت بـروز واكنشهاي حساسيت به نور، مصرف اين دارو بايـد قطـع شود.

مقدار مصرف :

خوراكي

در بزرگـسالان در درمـان عفونـتهـاي مجـاري تنفـسي 250-750 ميليگرم دو بار در روز، در درمان عفونت هـا ي مجاري ادرار 250-500 ميليگـرم دو بـــار در روز (100 ميليگرم 2 بار در روز به مدت 3 روز در سيستيت حـــاد در زنان )، در درمان سوزاك 250 ميليگرم بصورت مقـدار واحد (درصورت وجود عفونت مقاوم 500 ميلـي گـر م)، در درمان عفونت پسودومونايي مجـاري تنفـسي تحتـاني در فيبروز سيستيك 750 ميليگرم دوبـار در روز و در سـاير عفونـتهـا 500-750 ميلـيگـرم دو بـار در روز مـصرف ميشود. همچنين در درمان التهاب مزمن پروستات مقدار 500 ميليگرم دوبار در روز براي 28 روز مصرف ميشود.

تزريقي

مقــدار 200-400 ميلــيگــرم (درعفونــت پــسودومونايي مجاري تنفسي تحتاني 400 ميليگرم دوبار در روز ) دوبار در طول 30-60 دقيقه انفوزيـون وريـدي مـي شـود . ايـن مقدار در درمان عفونت هاي مجاري ادرار 100 ميلـي گـرم دوبار در روز و در درمان سوزاك 100 ميليگرم يكبـار در روز ميباشد.

توجــه:

اگرچــه مــصرف ايــن دارو در كودكــان توصــيه نميشود، ولي درصورتي كه منافع دارو بر مضار آن برتري داشته باشـد، دركودكـان و نوجوانـان 5-17 سـال مقـدار 10-30 mg/kg/day در دو مقدار منقسم از راه خوراكي (حداكثر تـا 1/5 گـرم در روز ) و 8-16 mg/kg/day در دو مقدار منقسم از ر اه انفوزيون وريدي (حـداكثر تـا 1/2 گرم در روز ) مصرف ميشود. همچنين براي درمـان سـياه سرفه يا پيشگيري از ابـتلاي بـه آن از راه خـوراكي 500 ميليگرم و از راه تزريقـي 400 ميلـي گـرم دو بـار در روز مصرف ميشود كه اين مقدار براي كودكان از راه خوراكي 30 mg/kg/day و از راه تزريقــي 20 mg/kg/day در دو مقدار منقسم ميباشد.

اشكال دارويي :

(Tablet: 250 mg, 500 mg, (as HCl

(Infusion: 200 mg/100 ml (as Lactate

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد