هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

كلونيدين - Clonidine

تعداد بازدید : 967

رده بارداری : C

مــوارد مــصرف:

كلونيــدين بــراي كنتــرل زيــادي فشارخون مصرف ميشود.

مكانيسم اثـر :

تـصور مـي شـود كـه اثـر كلونيـدين در پائينآوردن فشارخون ناشي از تحريك گيرنده هـاي آلفـا - 2آدرنرژيك مركزي باشـد كـه منجـر بـه كـاهش جريـان خروجي سمپاتيك به سمت قلب، كليه هـا و بـستر عـروق محيطـي مـيشـود. نتيجــه آن كـاهش مقاومـت عــروق محيطي، كاهش فـشارخو ن سيـستوليك و دياسـتوليك و كاهش سرعت ضربان قلب است.

فارماكوكينتيــك:

كلونيــدين از راه خــوراكي بخــوبي جذب ميشود. پيوند اين دارو به پروتئين كم تـا متوسـط است (20-40درصد). متابوليسم ايـن دارو كبـدي اسـت . نيمه عمر كلونيدين در افراد با كليه سـالم حـدود 12-16 ساعت ميباشد. ا ثر كاهش فشارخون 30-60 دقيقه پـس از 2-4 ساعت ظاهر ميشود. طول اثر دارو از راه خـوراكي تا 8 ساعت (24-36 ساعت در بعضي از بيماران ) ميباشد. 40-60درصد دارو از راه كليـه طـي 24 سـاعت بـصورت تغيير نيافته دفع ميگردد.

هشدارها :

1- به منظور جلوگيري از بروز بحران زيـادي فـشار خون، مصرف اين دارو بايد بتدريج قطع شود.

2- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـصرف شود سـندرم رينـود يـا سـاير بيمـاريهـاي انـسدادي عـروق محيطي، سابقه افسردگي و پورفيري (درايـن مـورد عـدم مصرف دارو ترجيح داده ميشود).

3- درصورت وجود عيب كار كليـه، كـاهش مقدارمـصرف دارو ممكن است ضروري باشد.

4- اگر براي جراحي نياز بـه قطـع درمـان باشـد، توصـيه ميشود كه آخـرين مقـدار حـداكثر 4-6 سـاعت قبـل از جراحي استفاده شود ومصرف مجدد دارو بلافاصله پس از جراحي شروع شود.

5- اندازهگيري فشارخون در فواصل منظم در طول درمان با اين دارو ضروري است.

عوارض جانبي:

خـشكي دهـان، تـسكين، افـسردگي، احتباس مايعات، بـرادي كـاردي، پديـده رينـود، سـردرد، سـرگيجه، احـساس سرخوشـي، بيقـراري شـبانه، تهـوع، يبوست وبندرت كاهش توانايي جنسي بامصرف ايـن دارو گزارش شده است.

تداخلهاي دارويي :

دارو هاي ضدافسردگي سه حلقـه اي ممكن اسـت اثـرات كاهنـده فـشارخون كلونيـدين را كاهش دهنـد . درصـورت مـصرف همزمـان كلونيـدين بـا مسدودكننده هاي گيرنده هاي بتا -آدرنرژيك، قطع مـصرف كلونيدن ممكن است موجب بحران زيادي فشارخون شود.

نكات قابل توصيه :

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.

2- اين دارو، افزايش فشارخون را درمان نميكند، بلكه آن را كنترل مي نمايد. از ايـن رو مـصرف دارو ممكـن اسـت تاآخر عمر ضروري باشد.

3- مراجعه به پزشك، قبل از قطـع مـصرف دارو ضـروري است، زيرا ممكن است كاهش تدريجي مقدارمصرف بـراي جلوگيري از بروز زيادي واجهشي فشارخون لازم باشد. 

4- به علـت احتمـال بـروز خـواب آلـودگي از راننـدگي و كاركردن بـا وسـايلي كـه نيـاز بـه هوشـياري دارد، بايـد خودداري شود.

5- ازمــصرف ســاير داروهــا، بخــصوص داروهــاي مقلــد سمپاتيك كه نياز بـه نـسخه ندارنـد و دارو هـاي مـضعف CNS بايد خودداري شود.

6- توصيه ميشود به منظور اطمينان از كنترل فشارخون در طول شب و ك اهش حالت خوابآلودگي در روز، آخرين مقدارمصرف روزانه دارو هنگام خواب مصرف شود.

7- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض بيادآوردن، آن نوبت بايد مصرف شود . اگر بـيش از 2 نوبت مصرف دارو فراموش شد، به دليـل احتمـال بـروز واكنش شديد، حتماً بايد با پزشك مشورت گردد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

به عنوان پائين آورنده فشارخون، ابتدا 0/1 ميليگرم 2 بار در روز مصرف ميشود. درصـورت نيـاز بـه كنترل فشارخون، مقدارمصرف هر هفتـه 0/1 ميلـي گـرم افــزايش مــييابــد. بــه عنــوان مقــدار نگهدارنــده، 0/2-0/6 mg/day در مقادير منقسم مصرف ميشود. به منظور كاهش فوري زيادي فشارخون (ولـي نـه در مـوارد اضطراري)، مقدار حملهاي 0/2 ميليگرم مـصرف شـود و سپس 0/1 ميليگرم هر يك ساعت تازماني كه فشارخون دياستولي كنتـرل گـردد، يـا مقـدار مـصرف تـام بـه 0/8 ميليگرم برسد، مصرف مي گردد. سـپس بيمـار بـا مقـدار نگهدارنده دارو بايد كنترل شود.

اشكال دارويي :

Tablet: 0.2 mg

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد