هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

کراتاگول (Cratagol)

گیاهی

تعداد بازدید :557

موارد مصرف:

 اين فراورده در نارسايي قلبي ( Stage II NYHA) بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 فلاونوييد ها و پروسيانيدين هـا ي موجـود در كراتاگوس باعث افزايش جريان خون كرونـر و كـاهش مقاومت عروقي مي شود . اين دارو داراي اثرات اينوتروپ و كرونوتروپ مثبت مي باشد . اثرات قلبي كراتاگوس ناشـي از افـزايش نفوذپـذيري غـشا نـسبت بـه كلـسيم و وقفـه فسفودي استراز به همراه افزايش ميزان C-AMP داخل سلول مي باشد.

 اجزاء فراورده :

 اين فراورده حـاوي 240 mg عـصاره خشك گياه سرخ وليك (Crataegus sp) معـادل mg 4-6 ويتكسين-2- رامنوزيد مي باشد.

 مــواد مــوثره:

 فلاونوييــدهــا، پروســيانيدينهــا و پروآنتوسيانيدينها.

 موارد منع مصرف :

اين فراورده در كودكـان زيـر 12 سال و در سه ماهه اول بارداري نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

 فراورده هاي حاوي كراتاگوس بايد حتمـا بـا نسخه پزشك تجويز گردند و در طول درمان ضربان قلـب و فشارخون به طور مرتب كنترل شود.

 عوارض جانبي :

 با مصرف فراورده هاي حاوي كراتاگوس عوارضــي نظيــر ســرگيجه، تهــوع، خــستگي، تعريــق و راشهاي جلدي (روي دست) گزارش شده است. مصرف مقادير بالاي كراتاگوس مـي توانـد هيپوتانـسيون، آريتمي قلبي و خواب آلودگي ايجاد نمايد.

 تداخلهاي دارويي:

 ١- كراتاگوس مي تواند اثرات گليكوزيـد هـا ي قلبـي را تشديد كند.

 ٢- مصرف همزمان كراتاگوس با بتـابلاكر هـا مـي توانـ د موجب افزايش فشارخون شود.

٣- از آنجا كه كراتاگوس داراي اثرات ضدآريتمي مشابه داروهاي ضدآريتمي Class III ميباشد، مصرف همزمان آنها توصيه نميشود.

4-كراتــاگوس موجــب وقفــه جريــان رو بــه داخــل كانالهاي پتاسيمي و درنتيجه افزايش پتانسيل عمـل در سلولهاي بطني قلب مـي شـود . داروهـا يي كـه مكانيـسم عمل مش ابه دارند مانند Cisapride احتمالا با كراتاگوس تداخل داشته بنابراين مصرف همزمان آنهـا توصـيه نمـي شود.

 نكات قابل توصيه :

1- اگر با مصرف دارو پس از 6 هفته نشانه هاي بيمـاري بدون تغيير ادامه يابـد و يـا تجمـع آب در پـا هـا صـورت گرفت، حتما با پزشك تماس بگيريد.

2- در صورت احسا س درد در حـوالي قلـب، دسـت هـا ، بالاي شكم، حوالي گلو و يا در صـورت اشـكالات تنفـسي فورا با پزشك مشورت نماييد.

 مقدار مصرف :

 روزي 3 بار، هر بار يك قرص با كمـي آب ميل شود. دوره درمان حداقل 6 هفته است.

 اشكال دارويي:

FC Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد