هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دي رگليس (D-reglis)

گیاهی

تعداد بازدید :299

موارد مصرف :

 اين فرآورده در زخم معده و اثني عشر بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 تركيبات فلاونوييدي گيـاه شـيرين بيـان احتمالاً با تاثير برمخاط معـده، سـدمخاطي را نـسبت بـه تاثير اسيدمعده تقويت مينمايد . به نظـر ميرسـد ايـن اثـر مــشابه كربنوكــسولون بــوده و بــا تــداخل در ســنتز پروستانوييد معده موجب افزايش توليـد مخـاط و جريـان خون مخاطي مـي گـردد . گليـسيريزين و گليـسيريتينيك اســيد تمايــل نــسبي بــه اتــصال بــه گيرنــدههــاي گلوكوكورتيكوييــدي و مينرالوكورتيكوييــدي را دارنــد و احتمــالاً بــا تــاثير بــر ايــن گيرنــده هــا، روي فعاليــت اسـتروييدهـاي آنـدوژن تـاثير ميگذارنـد. همچنـين ايـن تركيبــات بــا مهــار آنزيمــي در كبــد و كليــه از تبــديل كورتيزول به كـورتيزون جلـوگيري مـي كننـد . تركيبـات موجـود در عـصاره شـيرينبيـان احتمـالاً موجـب وقفـه ليپواكـــسيژناز، سيكلواكـــسيژناز و كـــاهش فعاليـــت اسيدآراشيدونيك ميگردند.

 اجزاء فرآورده :

اين فرآورده حـاوي 380 ميلـي گـرم عـصاره شـيرين بيـان (Glycyrrhiza glabra) در هـر قرص ميباشد.

 مـواد مـوثره:

گليـسيريزين، گليـسيريتينيك اسـيد، فلاونوييد گليكوزيدهايي نظير ليكوئي رتـين، ايزوليكـوئيرتين، رامنوليكوئي رتين و مشتقات كومارين (هرنيارين).

 موارد منع مـصرف :

 مـصرف ايـن فـرآورده در دوران بـارداري، هپاتيـت مـزمن، سـيروز كبـدي، بيمـاريهـاي كلستاتيك كبد، التهـاب كيـسه صـفرا، اخـتلالات شـديد كليه، آريتمـي، هيپرتانـسيون، هيپرتـوني، هيپوكـالمي و ديابت (بدليل داشتن ساكاروز) ممنوع است.

 هــشدارهــا:

 ايمنـي مـصرف ايـن فـرآورده در دوران شيردهي به اثبات نرسيده است، با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

 عوارض جانبي :

عصاره تام شيرين بيان به علت داشـتن اثرات مينرالوكورتيكوئيدي سبب احتباس برگشتپذير آب و سديم شده، دفع پتاسـيم را افـزايش ميدهـد و توصـيه ميگردد اين دارو در افرادي كه مشكلات قلبـي عروقـي و يا فشارخون بالا دارند با احتياط مصرف شود.

 تداخلهاي دارويي:

 مصرف همزمـان ايـن فـرآورده بـا كورتيكوسـتروييد هـا و داروهاي هورموني (با اثرات اسـتروژني و آنتـي اسـتروژني)بايد با احتياط صورت گيرد.مصرف اين فـرآورده بـا فوروزمايـد، دارو هـاي تيازيـدي و داروهاي آنتي آريتمي (پروكايينآميد و كينيدين ) توصـيه نميشود. هيپوكالمي ناشي از مصرف شيرين بيـان ميتوانـد سـميت ديژيتال را تشديد نمايد.

 مقدار مصرف :

در زخم معده 2 قـرص، 3 بـار در روز ميل شود. در زخم اثني عشر اين مقدار را ميتوان در صورت لزوم تـا 2 قرص، 6 بار در روز افزايش داد.

 اشكال دارويي :

Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد