هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

داكاربازين - DACARBAZINE

ضد سرطان و شیمی درمانی

تعداد بازدید :921

موارد مصرف :

داكاربازين در درمان ملانـوم بـدخيم و لنفومهاي هوچكيني بكار ميرود و در درمان ساركومهاي بافت نرم نيز مصرف شده است.

 مكانيسم اثر:

داكاربـازين در چرخـه سـلولي بطـور غيراختــصاصي عمــل و ممكــن اســت ســاخت DNA و RNA را مهار كند.

 فارماكوكينتيك:

داكاربازين به ميزان كم از سد خـوني – مغزي عبور مي كند. متابوليسم دارو كبدي است . نيمـه عمر دارو 5 ساعت است كـه در عيـب كـار كبـد بـه 2/7 ساعت مـي رسـد . 40 درصـد داروي تزريـق شـده طـي 6 ساعت از كليه ها دفع ميشود.

 هشدارها:

1 -در صورت بروز كاهش سـلول هـاي خـوني، درمـان را قطع تا ميزان لكوسيت ها و پلاكتها به مقادير قابل قبـول برگردد (معمولاً يك هفته پـس از قطـع مـصرف دارو، بـه مقدار قابل قبول برميگردد).

 2 -مواد حاصل از تجزيه محلول داكاربازين (در اثر نـور) ، ممكن است باعث بروز عوارض جانبي شامل سوزش و درد در ناحيه تزريق، تهوع، استفراغ و مسموميت كبدي شود.

عوارض جانبي:

كم خوني، آسيب بافتي و درد وريد محل تزريق، كاهش گلبول هاي سفيد يا پلاكت هاي خون، آنافيلاكسي، مسموميت كبدي، استئوماتيت، كاهش اشتها و تهوع و استفراغ از عوارض جـانبي مهـم و نـسبتاً شـايع دارو ميباشند.

 تداخلهاي دارويي :

 مصرف همزمان با دارو هاي مولـد ديــسكرازي خــوني باعــث تــشديد عــوارض جــانبي دارو ميشود. مصرف همزمان با دارو هاي القاكننده آنـز يمهـاي كبدي باعث كاهش اثرات دارو ميشود.

نكات قابل توصـيه :

 دارو بـصورت وريـدي و ترجيحـاً انفوزيون وريدي بكار ميرود.

 مقدار مصرف :

در ملانـــوم بـــدخيم مقـــدار day/kg/mg 5/4-2 بمدت 10 روز بصورت وريـدي هـر day /250 بمـدت 5 2 28 روز يكبار و يا تا مقدار m/mg روز بـصــورت وريـدي هـر 21 روز يكبـــار مـصــــرف مـــيشـــود. در لنفـــومهـــاي هـــوچكيني، مقـــدار day /150 بــصورت وريــــدي بمــدت 5 روز، m2/mg همراه ديگر دارو هاي ضدسـرطان، كـه هـر 28 روز تكـرار 375 در روز اول، همراه بـا ديگـر 2 ميشود و يا تا m/mg داروهاي ضدسرطان هر 15 روز يكبار مصرف ميشود. day /850 بـصورت مقـدار 2 داكاربازين به ميزان m/mg مصرف واحد هر 42-21 روز يكبار نيز مصرف مي شود كه سميت خوني قابل ملاحظه اي ندارد، اما ممكن است تهوع و استفراغ شديد ايجاد نمايد.

 اشكال دارويي:

mg 200 , mg 100: Injection

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد