هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

داكتينومايسين - DACTINOMYCIN

تعداد بازدید : 1063

موارد مـصرف:

 داكتينومايـسين در درمـان سـاركوم اوينـگ، تيروئيـد و تومـور تروفوبلاسـتيك بكـار مـيرود. همچنين در درمان كارسينوم رحم، بيضه، تومـور ويلمـز، رابدوميوســاركوما، كارســينوم تخمــدان، استئوســاركوما، ملانوم بدخيم و ساركوم كاپوسي مصرف شده است.

 مكانيسم اثر :

داكتينومايـسين بطـور غيراختـصاصي در چرخه سلولي عمل كرده، با اتصال به DNA و جايگزيني بين باز هاي آن، باعـث مهـار سـاخت RNA وابـسته بـه DNA ميشود.

 فارماكوكينتيـك:

 دارو از سـد خـوني – مغـزي عبـور نميكند. به ميزان كم متابوليزه شده و نيمـه عمـر آن 36 ساعت است . دفع دارو عمدتاً از طريق صفرا ميباشد و 30 درصد دارو پس از يك هفته در مدفوع و ادرار قابل بازيابي است.

هشدارها:

1 -به علت خطر بروز تاول هاي شديد، دارو نبايد زودتر از 7-5 روز پس از پرتودرماني تجويز شود.

 2 -پيشنهاد مي شود در عيب كار كبد مقدار مـصرف دارو به نصف يا كمتر تقليل يابد.

 عوارض جانبي :

 كم خوني كه ممكن است به كـم خـوني آپلاستيك منجر شود، اشـكال در بلـع و سـوزش سـردل، قرحه گوارشي يا التهاب ركتوم، كاهش گلبول هاي سـفيد و پلاكت هاي خون، استئوماتيت اولسراتيو، آنافيلاكـسي و ترومبوفلبيت از عوارض جـانبي مهـم و نـسبتاً شـايع دارو ميباشند.

 تداخلهـاي دارويـي :

 بـا آلوپورينـول، كولشيـسين ، دوكسوروبيسين و ويتامين K تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

1 -به محض كاهش سلولهـاي خـون، ترومبوسـيتوپني، اسهال يا استئوماتيت بايد درمان را فوراً متوقـف كـرد . بـا برگــشت تعــداد پلاكــت هــا و لكوســيتهــا بــه مقــادير رضايتبخش و بهبود بيمار، ميتوان درمان را از سرگرفت.

 2 -دارو را بايد در دوره هاي متناوب كوتـاه مـدت تجـويز كرد تا از بروز مسموميت با آن كه 4-2 روز بعد از آخرين بار مصرف دارو ظاهر شده و حداكثر براي 2-1 هفته باقي ميماند، جلوگيري شود.

 مقدار مصرف:

بزرگسالان: در درمان كارسينوم بيضه، رحم، تخمدان، تومـور تروفوبلاسـتيك، تومـور ويلمـز، رابدوميوسـاركوما، ساركوم اوينـگ و يوتيروئيـد day/kg/mg 15/0-01/0 بصورت وريدي در دوره هـاي حـداكثر 5 روز و بـه فاصـله 5/0 يكبـار در 2 6-4 هفته يكبار تزريق شود و يـا m/mg هفته (حداكثر 2 ميليگرم در هفتـه )، بمـدت سـه هفتـه تزريق مي شود. بصورت پرفوزيو ن ايزوله در ساركوم اوينگ يا يوتيروئيد براي اندام هـاي تحتـاني يـا لگـن بـه ميـزان kg/mg 05/0 و براي اندام هاي فـــوقــــاني بـه ميـزان kg/mg 035/0 تجويز مي شود. حداكثرمقدار مـصرف تـا y/kg/mg 15/0 و يـــا m/mg مدت 5 روز ميباشد. كودكــــان: بــــراي مــــوارد فــــوق بــــه ميــــزان day /45/0) تــا 2 day/kg/mg 15/0-01/0 يــا m/mg day/mg 5/0 (بصورت وريدي كه بـه مـدت حـداكثر 5 5/2 در مقاديرمنقسم در يـك دوره 2 روز يا مقدار m/mg 7 روزه تجويز مي شود. نوبت دوم را مي تـوان پـس از 6-4 هفته در صورتي كه تمام علائم مـسموميت از بـين رفتـه باشد بكار برد . مقدار مصرف از طريـق پرفوزيـون ايزولـه و همچنين حداكثر مقدار مصرف مانند بزرگسالان است.

 اشكال دارويي:

mg 5.0: Injection

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد