هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

داپسون(DAPSONE)

ضد باکتری

تعداد بازدید :792

موارد مصرف :

اين دارو در درمـان جـذام و درماتيـت تبخالي مصرف ميشود.

مكانيسم اثر :

داپسون يك داروي باكتريواستاتيك است و احتمالاً درساخت فولات تداخل ميكند.

فارماكوكينتيك:

جذب اين دارو از راه خوراكي آهسته است و به محيط اسيدي نياز دارد . پس از جذب در تمـام بافتها و به ويژه كبد، عضلات، كليـه هـا و پوسـت يافـت ميشود. غلظت سرمي دارو 8-2 ساعت بعد از مصرف بـه اوج خود مي رسد. متابوليسم دارو كبدي است . نيمه عمـر داپسون 50-10 ساعت مـي باشـد . دفـع ايـن دارو عمـدتاً كليوي است . بخشي از طريـق صـفرا دفـع و وارد چرخـه رودهاي – كبدي ميشود.

مواردمنع مصرف :

درصورت ابتلاي بيمار به پورفيري اين دارو نبايد مصرف شود. هشدارها: در مـوارد وجـود بيمـاري قلبـي يـا ريـوي، كمبود G6PD يا كم خوني ب ايد بااحتياط فـراوان مـصرف شود.

عوارض جانبي :

عـوارض جـانبي ايـن دارو وابـسته بـه مقدار مصرف مي باشند و با مقاديري كه براي درمان جذام مصرف ميشـود ، بنـدرت بـروز مـي نماينـد . ايـن عـوارض عبارتند از هموليز، متهموگلـوبينمي، نوروپـاتي، درماتيـت آلرژيك، بي اشتهايي، تهـوع، اسـتفراغ ، سـردرد، بيخـوابي، كمخوني، هپاتيت، آگرانولوسيتوز، سندرم داپسون (بثورات جلدي همراه با تب و ائوزينوفيلي ) كه در صورت بـروز آن بايد بلافاصله مصرف دارو را قطع كرد. تداخلهـاي دارويـي : ريفـامپين غلظـت پلاسـمايي داپسون را كاهش ميدهد.

نكات قابل توصيه:

1 -از آنجا كه احتما ل بروز مقاومت ميكروبي به داپـسون وجود دارد، مصرف همزمان اين دارو با ريفـامپين توصـيه ميشود.

2 -درصورت بروز واكنش هـاي درماتيـت مـصرف دارو را بايد قطع كرد.

3 -دوره درمان كه ممكن است 6 ماه تا 3 سال يا بيـشتر طول بكشد، بايد كامل شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان: در درمان جذام، همـراه بـا يـك يـا چنـد داروي ضد جذام day/mg 100-50 گـرم يكبـار در روز يا day/kg/mg 2-1 و در درمان درماتيت تبخالي شكل ابتدا day/mg 50 مصرف ميشود. اگر علائم درماتيت به طور كامل كنترل نشود، ممكـن اسـت مقـدار مـصرف تـا day/mg 300 افزايش يابد. كودكان: در درمان جذام، همر اه با يك يـا چنـد داروي ضدجذام مقدار day/mg 4/1 يكبـار در روز و در درمـان درماتيت تبخـالي شـكل، ابتـدا day/kg/mg 2 مـصرف ميشود. اگر علائم درماتيت به طور كامـل كنتـرل نـشود، مقدار مصرف ممكن است افزايش يابد.

اشكال دارويي :

mg 100, mg 50: Tablet

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد