هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دانوروبيسين - DAUNORUBICIN

تعداد بازدید : 1145

موارد مصرف :

 دانوروبيسين در درمان اريترولوسـمي، لوسمي حاد لنفوبلاسـتيك، لوسـمي حـاد ميلوسـيتيك و لوسمي حاد منوسيتيك بكار ميرود. همچنين مصرف آن در درمان نوروبلاستوما، لنفوم هاي غيرهوچكيني، سـاركوم اوينگ، تومور ويلمز و لوسمي مزمن ميلوسـيتيك توصـيه شده است.

 مكانيسم اثر :

 دانوروبيـسين در فـاز S تقـسيم سـلولي فعال است اما در چرخـه سـلولي بطـور اختـصاصي عمـل نميكند. با اتص ال به DNA باعث مهار ساخت DNA و RNA ميشود.

 فارماكوكينتيك:

 بسرعت در بـدن منتـشر و بـويژه در كليـه هـا، طحـال، كبـد و قلـب بـصورت تغييـر نيافتـه و متابوليت جايگزين مي شود. از سد خـوني – مغـزي عبـور نميكند. متابوليسم سريع كبـدي دارد . نيمـه عمـر دفـع دانوروبيسين 5/18 ساعت است. هــشدارهــا: درصــورت وجــود بيمــاري قلبــي و يــا انفيلتراسيون سلول تومور مغز استخوان اين دارو بايـد بـا احتياط فراوان مصرف شود.

عــوارض جــانبي:

 ازوفاژيــت، اســتئوماتيت، لكــوپني، مسموميت قلبي و نكروز بافتي از عـوارض جـانبي مهـم و نسبتاً شايع دارو هستند.

 تداخلهـاي دارويـي :

 بـا آ لوپورينـول، كولشيـسين ، سيكلوفسفاميد، دوكسوروبيسين و دارو هـاي سـمي بـراي كبد تداخل دارد.

 نكات قابل توصيه:

1 -بدليل نكروز بافتي فقط به صورت تزريق وريدي بكـار مـيرود. (بـدليل بـروز ترومبوفلبيـت و تحريـك وريـد از انفوزيون وريدي نيز خودداري شود).

 2 -فاصـله دوره هـاي درمـاني آن نبايـد كمتـر از 21 روز باشد تا فعاليت مغزاستخوان به حالت عادي برگردد.

 مقدار مصرف :

 در عيب كار كبـد بـراي بيمـاراني كـه غلظت بيليروبين آنها 3-2/1 ميليگرم در صد ميلـي ليتـر است، 75درصد مقادير مصرف معمولي و در بيماراني كـه غلظــت بيليــروبين آنهــا بــيش از 3 ميلــيگــرم در صــد ميليليتر است، نصف مقدار معمولي توصيه مـي شـود . در عيب كار كليه براي بيماراني كـه غلظـت كـراتينين سـرم آنها بيش از 3 ميليگرم در صـد ميلـي ليتـر اسـت نـصف مقدار مصرف معمول توصيه شده است. بزرگــسالان: در لوســمي حــاد لنفوســيتيك بــصورت وريدي m/mg 45 در روز هـاي اول و دوم و سـوم يـ ك 2 دوره 32 روزه در تركيب با وينكريـستين و پردنيزولـون و آسپاراژيناز بكار ميرود. در لوسمي حـاد غيرلنفوسـيتيك بصورت وريدي m/mg 45 در روز هاي اول و دوم و سوم 2 اولين دوره و روز هاي اول و دوم دومين دوره در تركيب با وينكريـستين بكـار مـيرود. حـداكثر مقـدار مـصرف تـا 550 و در افرادي كه سابقه پرتودرماني در ناحيه m2/mg سينه داشـته انـد بـراي كـاهش خطـر مـسموميت قلبـي ، 450 ميباشد. در افراد مسن 60 سـال و بيـشتر m2/mg 30 بــصورت 2 در لوســمي حــاد غيرلنفوســيتيك m/mg وريدي در روز هـاي اول و دوم و سـوم شـروع اولـي ن دوره درمـان و در روزهـاي اول و دوم دومـين دوره درمـان در تركيب با سيتارابين بكار ميرود.

كودكــان: در لوسـمي حـاد لنفوسـيتيك m/mg بصورت وريدي يكبار در هفتـه همـراه بـا وينكريـستين و پردنيزولون بكار ميرود.

 اشكال دارويي :

mg 20: Injection

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد