هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دفروكسامين - DEFEROXAMINE MESYLAT

تعداد بازدید : 1247

رده بارداری : C

موارد مصرف :

دفروكسامين يك عامل شـلات كننـده فعــال اســت كــه بــه عنــوان داروي كمكــي در درمــان مسموميت با آهن بكار برده ميشـود . ايـن دارو همچنـين براي تسريع دفع آهن مصرف ميشود. دفروكسامين از راه تزريق وريدي، عضلاني و يا داخـل صـفاقي بـراي كنتـرل تجمع آلومينيوم در اسـتخوان، در مبتلايـان بـه نارسـايي كليـــه و در درمـــان مـــسموميت هـــاي عـــصبي و يـــا ناهنجاريهاي استخواني در بيماران تحت ديـاليز بـه كـار برده ميشود.

مكانيسم اثر :

دفروكسامين با آهن سه ظرفيتـي اتـصال پيــداكرده و از شــركت آن در واكــنش هــاي شــيميايي جلوگيري مي كند. اين دارو ميتوانـد بـه آهـن آزاد سـرم، آهــن فــريتين و هموســيدرين اتــصال پيداكنــد ، ولــي از هموگلوبين، ميوگلوبين و سـيتوكروم هـا نمـي توانـد آهـن برداشت كند. دفروكسامين همچنين ميتواند از بافت هاي مختلف آلومينيوم را برداشت كرده و يك كمپلكس پايـدار محلول در آب ايجاد كند.

فارماكوكينتيك:

كمتر از 15% دارو از طريـق دسـتگاه گــوارش جــذب مــيشــود. بنــابراين از طريــق تزريقــي مورداســتفاده قــرار مــي گيــرد. دفروكــسامين بوســيله آنــزيمهــاي پلاســمايي متــابوليزه و از طريــق ادرار دفــع ميشود. مقداري از دارو نيز از طريق صفرا و مـدفوع دفـع ميگردد و نيمه عمر آن 6 ساعت ميباشـد . آهـن شـلات شده كه از طريق كليه ها دفع ميگـردد ، رنـگ ادرار را بـه قرمز متمايل ميكند.

موارد منع مصرف :

1- اين دارو در بيماري هاي شديد كليوي يـا بـي ادراري و در هموكروماتوز اوليه و در كودكان زيـر سـه سـال نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1-احتمال بروز آب مرواريد در بيماراني كه تحت درمـان طولاني با دفروكسامين هستند، وجود دارد.

2- اين دارو در افراد سالخورده بايد همراه بـا ويتـامين C استفاده گردد.

3- راه تجـويز وريـدي بايـد فقـط در بيمـاران مبـتلا بـه كلاپس قلبي – عروقي مورد استفاده قرارگيرد و در اولين فرصت تجويز دارو به صورت داخل عضلاني ادامه يابد.

عوارض جانبي :

درمحـل تزريـق گـاهي خـارش، درد و سفتي ايجاد ميگردد. در درمان درازمـدت ممكـن اسـت واكنشهـاي آلرژيـك شـامل تـورم روي پوسـت، خـارش عمومي بدن، بثورات جلدي و واكنش هاي حـساسيتي رخ دهد.

تداخلهاي دارويي :

تجـويز همزمـان بـا ويتـامين C باعــث افــزايش توانــايي ايــن دارو در دفــع بيــشتر آهــن ميگردد، اگرچه احتمال سميت آهن نيز افزايش مييابد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

در مسموميت با آهن، ابتدا م قدار يك گـرم و سپس هر چهارساعت 500 ميليگرم (تادوبار) به صورت عضلاني تزريق ميشـود . درصـورت لـزوم تجـويز دارو بـه ميــزان 500 ميلــيگــرم هــر 4-12 ســاعت تاحــداكثر 6 g/day قابل تكرار است . براي تجويز زيرجلـدي مقـدار 1-2 g طي مدت 8-24 ساعت توسـط يـك پمـپ سـيار تزريق ميگردد. مقدار مصرف دارو از 20 mg/kg شـروع و به 60 mg/kg يا مقدار تام 3 گرم در 10 ميلي ليتر آب مقطر استريل افزايش مي يابد كه طي 10 ساعت در بافـت زيرجلــد انفوزيــون مــيشــود. در مــسموميت مــزمن 20-50 mg/kg/day از دارو طــي مــدت 8 ســاعت بــه صورت زيـر جلـدي تزريـق مـي گـردد . معـذالك، تزر يـق عضلاني راه تجويز ترجيحي دارو است كـه بايـد در تمـام بيماراني كه در حالت شوك نمـي باشـند، مـورد اسـتفاده قرارگيرد. مقدار مصرف معمول داخـل عـضلاني بـالغين و اطفال 0/5-1 g/day ميباشد به علاوه در صورت انتقـال خون به بيمار لازم است يك مقدار 2 گرمي دارو همراه بـا هرواحد خون تزريقي به صورت انفوزيـون آهـسته داخـل وريدي با حداكثر سرعت 15 mg/kg/h تجويز گردد.

كودكان:

مقدار توصيه شده اطفال در مسموميت حاد با آهن مقدار 50 mg/kg/day اسـت كـه هـر 6 سـاعت و تازماني كه رنگ ادرار تغيير نيافته است ، به صورت داخـل عضلاني تجويز ميگردد. سلامت و كارآيي دارو در اطفـال كوچكتر از 3 سال ثابت نشده است.

اشكال دارويي :

Powder For Injection: 500 mg, 2 g

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد