هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دزيپرامين(DESIPRAMINE)

ضد افسردگی

تعداد بازدید :1137

موارد مصرف :

اين دارو براي درمان بيماري افسردگي بكارميرود.

مكانيسم اثر :

دزيپرامين از طريق مهار برداشت مجـدد نوراپينفرين و سروتونين توسط غشاء پايانه سلول عـصبي پيشسيناپسي، غلظت آنها را در سيستم عـصبي م ركـزي افزايش مي دهد. بنظر مي رسد كه با تداوم مصرف اين دارو تغييراتي در سطح گيرنده ها ايجاد ميشود كه تا حـدودي اثرات ضدافسردگي اين دارو را توجيه ميكند.

فارماكوكينتيك:

اين دارو پس از تجـويز خـوراكي بـه سرعت و بطور كامل جذب مـي شـود و داراي متابوليـسم گذر اول كبدي است . دارو فاقد متابوليت فعال است . 96% آن به پروتئين هاي پلاسما متصل مـي شـود . دفـع دارو از طريق كليه است . نيمه عمـر دارو 12-27 سـاعت وزمـان شروع اثر دارو 2-3 هفته ميباشد. هشدارها: درموارد زير مصرف اين دارو بايد با احتيـاط فراوان صورت گيرد.

الكلسيم حاد، آسم، اخ تلالات دوقطبي، اخـتلالات خـوني، گوارشي يا قلبي – عروقي، گلوكوم با زاويه بسته، افـزايش فشار كره چشم، پركاري تيروئيد، هيپرتروفـي پروسـتات، عيب كار كبد يـا كليـه، اسـكيزوفرني، حمـلات تـشنجي، حـساسيت بـه داروهــاي ضدافـسردگي سـه حلقــه اي و احتباس ادرار.

عوارض جانبي :

خشكي دهان، خواب آلـودگي، ضـعف و خستگي، تاري ديد (اختلال در تطابق، افزايش فـشارداخل چشم)، يبوسـت، تهـوع، اشـكال در ادرار كـردن، كـاهش فـشارخون وضـعيتي، اخـتلال ضـربان قلـب، تـداخل در فعاليت جنسي، افزايش اشـتها و وزن، اخـتلالات خـوني، اغتشاش شعور، عصبانيت يـا بيقـراري، لـرزش انـدام هـا از عوارض جانبي اين دارو هستند.

تداخلهاي دارويي :

مصرف همزمان اين دارو با مهـار كنندههاي آنزيم MAO باعث تحريك CNS و بالارفتن فشارخون مـي گـردد . ايـن دارو از طريـق كـاهش آسـتانه تشنج با اثر دارو هاي ضدصرع، مقابله مـي كنـد . بعـضي از داروهاي ضدصرع با كاهش غلظت پلاس مايي اين دارو، اثر ضدافــسردگي آن را كــاهش مــي دهنــد. ايــن دارو اثــر پائين آورنده فشار خون كلونيدين و گوانتيـدين را كـاهش ميدهد. مصرف همزمان اين دارو با فنوتيازين هـا موجـب افزايش عوارض جانبي آنتي موسكاريني و تسكين بخش هر دو دارو ميشود و همچنين احتمال بروز حملات تـش نجي را افزايش مي دهد. مصرف همزمان ايـن دارو بـا دارو هـاي مقلد سمپاتيك ممكن است سبب تشديد عوارض قلبي – عروقـي و احتمـالاًبروز آريتمـي، تاكيكـاردي يـا افـزايش فشارخون شود . سايمتيدين با مهـار متابوليـسم ايـن دارو، غلظت پلاسمايي آن را افزايش مي دهد. مـصرف همزمـان اين دارو با دارو هاي ضدتيروئيد ممكن اسـت خطـر بـروز اگرانولوسيتوز را افزايش دهد . مصرف همزمان فرآوردههاي حاوي الكل و ساير دارو هـا ي مـضعف CNS بـا ايـن دارو ممكن است سبب بروز ضعف شديد CNS، ضعف تنفسي و كاهش فشارخون شود . درصورت تزريـق داخـل نخـاعي متريزاميـد همزمـان بـا مـصرف ايـن دارو، احتمـال بـروز حملات تشنجي افـزايش مـي يابـدو بنـابراين بايـد از 48 ساعت قبـل و تـا 24 سـاعت پـس از ميلـوگرافي مـصرف دزيپرامين قطع شود.

نكات قابل توصيه :

1- ازقطع ناگهاني مصرف دارو بايد پرهيز شود . درصورت نياز، كاهش مقدار مصرف بايـد تـدريجي و درطـول يـك دوره حداقل 4 هفتهاي بايد انجام شود.

2- در هفته هاي اول درمان به دليل افـزايش تمايـل بـه خودكشي بايد بيمار را تحت نظرباشد.

3- بيش از يك داروي ضدافسردگي در يك زمان نبايـد تجويز شود.

4- براي شروع اثرات درماني اين دارو حداقل 1-6 هفته وقت لازم است.

5- به علت نيمه عمر طولاني دارو، تجويز يكبـاره آ ن در موقع خواب، كفايت ميكند.

6- بايد به بيمار بايد يادآوري شود كـه در صـورت بـروز علائم آنتي موسكاريني به درمان ادامه دهد، چون بـه ايـن اثرات تاحدي تحمل حاصل ميشود.

7- درصــورت مــصرف مهاركننــدههــاي آنــزيم MAO توسط بيمار، بايد دوهفته بعد از قطع مصرف آنها، مـصرف اين دارو را آغاز كند.

8- درصورت ضرورت مصرف داروي مهاركننـده MAO بايد حداقل يكهفته ميان قطع مـصرف ايـن دارو و شـروع داروي جديد فاصله ايجاد شود.

9- دوره درمان با ايـن دارو بايـد كامـل شـود . ايـن دارو نبايد بيش از مقدار توصيه شده، مصرف شود.

10-درصورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، اگـر رژيم درماني بصورت چند نوبت در روز باشد، به محض به يادآوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگراينكه تقريباًزمان مصرف نوبت بعدي فرارسيده باشـد، در اينـصورت، مقـدار مصرف بعدي نيز نبايد دوبرابر گـردد . اگـر رژيـم درمـاني بصورت مصرف درهنگام خواب باشد، درصـورت فرامـوش كردن مص رف دارو، نبايد هنگام صـبح دارو مـصرف شـود . بهتر است در اين موارد با پزشك مشورت گردد.

11-به دليـل احتمـال بـروز منگـي و سـرگيجه، هنگـام برخاستن ناگهاني از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط نمود. 

12-بامصرف اين دارو، خشكي دهان ممكـن اسـت بـروز نمايد. درصورت تداوم ايـن عارضـه بـه مـدت بـيش از 2 هفته، بايد به پزشك مراجعه نمود.

13-احتمال بروز حـساسيت بـه نـور بامـصرف ايـن دارو وجود دارد، لذا ضروري است از پوشش ضدآفتاب استفاده شود.

14-بيمار بايد 3-7 روز پس از قطع مـصرف تحـت نظـر باشد.

15-درصورت نياز به هرگونـه عمـل جراحـي يـا درمـان اضطراري، پزشك بايد از مصرف دارو مطلع شود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

100-200 mg/day در مقـادير منقـسم يا يكجا هنگام خواب مـصرف مـي شـود . در صـورت لـزوم مقدارمصرف برحسب نياز وتحمل بيمار افزايش مييابد. كودكان: در كودكان 6-12 سال 10-30 mg/day يـا 1-5 mg/kg/day در مقــادير منقــسم و در نوجوانــان 25-50 mg/day مصرف ميشود.

اشكال دارويي :

Tablet: 25 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد