هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دسموپرسين استات( DESMOPRESSIN ACETATE)

تعداد بازدید : 1335

موارد مصرف :

دسموپرسين براي درمان ديابت بي مزه نوروژنيك، شب ادراري اوليـه (بـا غلظـت طبيعـي ادرار ) ، پرنوشي موقت و پرادراري همراه بـا ترومـا يـا جراحـي در ناحيه هيپوفيز، بيماري فون ويل برانـد نـوع I، همـوفيلي خفيف نوع A و ترومبوسيتوپني به كار ميرود.

مكانيـسم اثـر:

دسموپرسـين آنـالوگ وازوپرسـين يـا آنتيديورتيك هورمـون (ADH) مـي باشـد. بنـابراين بـا افزايش نفوذپذيري سلولي در مجاري جمع كننده ادراري موجب ا فـزايش بازجـذب آب در كليـه و نتيجتـاً افـزايش ســمولاليته ادرار و كــاهش همزمــان بــرون ده ادراري ميشـود . دسموپرسـين اثـرات آنتـي هموراژيـك خـود را ازطريق افزايش سطوح پلاسمايي فـاكتور انعقـادي VIII (فاكتور ضد هموفيليك ) و افـزايش فعاليـت فـاكتور فـون ويل براند و احتمـالاً اثـر مـست قيم برجـدار عـروق خـوني (تنگي عروق) اعمال مينمايد.

فارماكوكينتيك:

10-20 درصـد دارو از مخـاط بينـي جذب ميشود به دنبال تجويز از راه بيني طي يك ساعت اثر ضد ادراري دارو ظاهر ميشود و طـي 1-5 سـاعت بـه حداكثر اثر مي رسد. متابوليسم دارو كليوي است . طول اثر آنتيديورتيك دارو با تجويز از راه بيني متغيربوده و 8-20 ساعت است.

موارد منع مصرف :

اين دارو به منظـور درمـان شـب ادراري در مبتلايان به نارسائي كليوي، بيماري هاي قلبي - عروقي و مبتلايـان بـه زيـادي فـشارخون شـرياني نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- در بيماران مبـتلا بـه سيـستيك فيبـروزيس بايـد بـا احتياط مصرف شود . همچنين درصورت وجود حـساسيت بـه دارو و اسـتعداد تـشكيل ترومبـوز، رينيـت آلرژيـك، احتمال عفونت مجاري تنفسي فوقاني نيز بايد با احتيـاط مصرف شود.

2- درحين درمان با دسموپرسين ازمصرف زيـاد مايعـات بايد خودداري شود . افزايش مـصرف مايعـات بـه ويـژه در سالمندان و كودكان ميتواندموجب كاهش سديم خـون و مــسموميت بــا آب گــردد . در درمــان شــب ادراري بــا اندازهگيري مرتب وزن و فشارخون بيمار مي توان افـزايش بيش از حد مايعات بدن را كنترل نمود.

3- تجويز داخل وريدي سريع دارو ممكـن اسـت موجـب افت فشارخون گردد.

عوارض جانبي :

احتباس مايعات و كاهش سديم خون، در صورتي كـه تجـويز دارو بـدون محـدودكردن مـصرف مايعات باشد (درموارد شديد اين عارضه بـا تـشنج همـراه است)، سردرد، تهوع، استفرا غ، احتقان بيني و خونريزي از بيني گزارش شده است. 

تداخلهاي دارويي:

مصرف همزمان بـا كاربامـازپين، كلرپروپاميد يا كلوفيبرات مـي توانـد موجـب افـزايش اثـر ضـدادراري دارو گـردد. بـه عكـس، اسـتفاده همزمـان از داروهايي چون ليتيم و دمكلوسايكلين يا نوراپي نفـرين از اثر ضدادراري ميكاهد.

نكات قابل توصيه :

1- قبل از مصرف دارو بايد از عدم حساسيت فرد بـه دارو اطمينان حاصل گردد.

2- درهنگام مصرف دارو از راه بيني بايد دقـت بـه عمـل آيد تا داروبيش از ميزان تجويز شده مصرف نگردد.

3- درهنگام تجويز دارو براي ارزيابي و تشخيص عملكـرد كليهها، بهتراست مثانه بيمار خالي باشد.

4- درصورت فراموش شدن يـك نوبـت مـصرف دارو، بـه محض يادآوري، دارو بايد مصرف شود . درصورت فرامـوش شدن مصرف تا روز بعد ، از دو برابركردن و مصرف كـردن دارو بايد خودداري شده ورژيم درماني معمولي ادامه يابد.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در ديابت بي مزه مركزي 10 ميكروگـرم از راه بيني هنگـام خـواب مـصرف مـي شـود . ايـن مقـدار را ميتــوان در مقــادير 2/5 ميكروگرمــي هرشــب افــزايش دادتاپاسخ رضايت بخش بدست آيـد . درصـورت زيـادبودن حجم ادرار، مي توان يك مقدار صبحگاهي كـه ميـزان 10 ميكروگرم به رژيم درماني افزود و مقدار آن را تا دستيابي به نتيجه مطلوب تنظيم نمود. بـه عنـوان دوز نگهدارنـده، 10-40 mcg/day به صورت دوز واحد يا در دو يـا سـه مقدار منقسم در روز مصرف ميشود. براي درمـان شـب ادراري اوليه، 10 ميكروگـرم درهـر سـوراخ بينـي هنگـام خـــواب (حـــداكثر 20 mcg/day) و بـــه عنـــوان دوز نگهدارنـده 10-40 mcg/day بـر اسـاس پاسـخ بيمـار مصرف ميشود. در بيماران فون ويل براند، ترومبوسيتوپاتي ها و هموفيلي، 2-4 ميكروگرم به ازاي هـر كيلـوگرم وزن بـدن بـصو رت اينترانازال بكار ميرود.

كودكان:

در ديابت بي مزه مركزي، در كودكان با سن 3 ماه تا 12 سال، 5 mcg/day يك يا دو بار در روز مصرف ميشود. در شب ادراري اوليه در كودكان كمتر از 6 سال، مقدار دارو مشابه مقدار مصرف بزرگسالان است. 

اشكال دارويي :

Nasal Solution: 0.1 mg/ml

Nasal Spray: 10 mcg/dose

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد