هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دگزامتازون - DEXAMETHASONE

ضد درد و ضدالتهاب

تعداد بازدید :1012

رده بارداری :C

موارد مصرف :

 دگزامتازون براي درمان جـايگزيني در نارسايي غده فـوق كليـوي اسـتفاده مـي شـود . ايـن دارو همچنين در درمان علامتي اخـتلالات التهـابي و آلرژيـك ودرجهـت سـركوب كـردن سيـستم ايمنـي بكـارميرود. دگزامتازون در هيپر پلازي مادرزادي غده فوق كليوي، ادم مغزي، شوك، بيماري هاي التهابي رماتيسمي و همچنـين جهت تشخيص سندرم كوشينگ و افسردگي آنـدوژن بـه كار ميرود.

مكانيسم اثـر :

دارو بـا عبـور از غـشا سـلولي و ايجـاد كمـپلكس دارو- گيرنـده وارد هـسته سـلولي شـده و بـا تحريك روند رونويسي mRNA باعث ساخت آنزيم هايي ميگردد كه با جلوگيري از تجمع سلولهـاي التهـاب ي در ناحيه التهـاب ، مهـار فاگوسـيتوز و آزادشـدن آنـزيم هـا ي مسئول در التهاب و مهارساخت و آزادشـدن واسـطه هـا ي شيميايي التهاب، اثرات ضدالتهابي ايجاد ميكند. فارماكوكينتيـك:

 دگزامتـازون سـريعاً و بـه خـوبي از دستگاه گوارش جـذب مـي شـود . بطـور عمـده دركبـد و مقاديري نيز در كليه و بافت ها به متابوليت هاي غيرفعـال تبديل ميشود.

موارد منع مصرف :

 1- تزريـق داخـل مفـصلي ايـن دارو در مـواردي ماننـد جراحــي ترميمــي مفاصــل، اخــتلالات ا نعقــادي خــون، شكستگي داخل مفصلي، عفونت اطراف مفصل يـا سـابقه ابتلا به آن، پوكي استخوان اطراف مفصل به دلايل غيـر از آرتريت و مفصل ناپايدار نبايد مصرف شود.

2- در پيشگيري از سندرم زجرتنفسي نوزادان، درصورت وجود آمنيونيت، عفونت يا تب، عفونـت يـا هـرپس، عـدم كفايت جفت وپار گي زودرس غشاء رحم نيز نبايد مـصرف شود.

هشدارها :

 1- اســتفاده طــولاني مــدت دگزامتــازون دركودكــان ميتواند منجر به مهار رشد شود.

2- به دنبال مصرف اين دارو ممكـن اسـت آزمـون هـا ي بررسي عملكرد محـور هيپوتـالاموس – هيپـوفيز – غـده فوق كليوي دچار اختلال شود.

3- در افرادمسن وبخـصوص خـانم هـا ي يائـسه، شـانس ايجاد پوكي استخوان و افزايش فشار خون بالا وجود دارد

. 4- درصورت نياز به جراحي يا درمـانهـا ي اضـطراري و نيز در افراد ديابتي بايد احتياط نمود

. 5- در افــرادي كــه دارو را بــا مقــادير تــضعيف كننــده سيستم ايمني دريافت مـي كننـد از تزريـق واكـسن هـا ي حاوي ويروسهاي زنده بايد پرهيز شود.

عوارض جانبي :

 درمان درازمدت با دگزامتازون بيمار را براي ابتلا به بيماري هاي عفوني مستعد ميكندو از طرفي علائم عفونت نيز پنهـان مـي شـود . مـصرف مقـادير زيـاد دگزامتازون ميتواند اختلالات رواني را تـشديد كنـد . آب مرواريد، كاهش يا تاري ديد، تكرر ادرار، پرنوشـي، قرحـه گوارشي، علائم شبه كوشينگ، آكنه، درد درناحيه سريني و افزايش فشارخون از عوارض جانبي دارو هستند.

تداخلهاي دارويـي :

 مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا ريفـــامپين، داروهـــاي ضدصـــرع ماننـــد كاربامـــازپين، فنوباربيتــال، فنــيتــوئين و پريميــدون موجــب تــسريع متابوليسم دگزامتازون و كاهش اثـر دارو مـي گـردد . ايـن دارو ممكن است باعث كاهش اثر دارو هـا ي پـائين آورنـده قندخون و يا داروهاي كاهنده فشار خون گردد.

نكات قابل توصيه :

 1- براي به حـداقل رسـاندن تحريـك گوارشـي ، شـكل خوراكي دگزامتازون بايد بعد از غذا مصرف شود.

2- از قطع ناگهاني مصرف دارو بعد از اسـتفاده طـولاني (بيش از 3 هفته) پرهيز گردد.

3- درطول درمان، مصرف سـديم بايـد محـدود شـده و مصرف مكملهاي حاوي پتاسيم توصيه ميشود.

4- معاينات چشم پزشكي درطول درمان درازمـدت، بـه طور مرتب بايد انجام گيرد.

مقدار مصرف

خوراكي

بزرگسالان:

ميزان تجـويز معمـول 0/5-20 mg/day مي باشد.

كودكــان:

 مقــدار مــصرف 10-100 mcg/kg در روز است 

تزريقي

بزرگسالان: مقدار 0/5-24 mg/day تزريق ميشـود . در درمان ادم مغزي ابتدا 10 ميليگـرم تزريـق وريـدي و سپس 4 ميليگرم در ساعت تزريق عضلاني ميشـود كـه درصورت نيزا به مدت 2-4 روز ادامه مييابد.

كودكان: بصورت داخل عضلاني يا تزريق آهسته وريدي در ابتدا 0/2-0/4 mcg/kg در روز تزريق ميشود.

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد