هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دگزامتازون فسفات(DEXAMETHASONE PHOSPHATE)

كورتيكواستروئيدها

تعداد بازدید :791

موارد مصرف :

 دگزامتازون در درمـان موضـعي كوتـاه مدت حالت هاي التهابي و آلرژيك چشم و گوش خـارجي كه بـه كورتيكواسـتروئيد هـا پاسـخ مـي دهنـد، مـصرف ميشود.

 مكانيــسم اثــر :

 در غلظــتهــاي زيــاد موضــعي، كورتيكواســتروئيدهــا اثــر مــستقيم بــر غــشاء دارنــد . كورتيكواســتروئيدهــا، اگــزوداي ســلولي و فيبرينــي و انفيلتراسيون بافتي را كاهش مي دهند. ممانعت از فعاليت تشكيل كـلاژن و بافـت همبنـد، تـاخير در توليـد مجـدد سلولهاي اپي تليال، كاهش تشكيل عروق جديـد پـس از التهاب و كاهش نفوذپذيري مويرگ هـاي متـورم از ديگـر اثرات اين دارو ميباشد.

 فارماكوكينتيـك:

ايـن دارو از طريـق زلاليـه، قرنيـه، عنبيه، مشيميه، جسم مژگاني و شبكيه جذب ميشود. موارد منع مصرف : اين دارو در بيماري هـاي قـارچي چشم و گوش، التهاب حاد قرنيه ناشي از تبخـال، سـوراخ شدن پرده گوش، سل چـشمي يـا گوشـي، عفونـت هـاي درمان نشده و بيمـاري ويروسـي در مرحلـه عفـوني حـاد نبايد مصرف شود.

 هشدارها:

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتيـاط فـراوان مـص رف شود بيماران مبتلا به آب مرواريد، گلوكوم مزمن با زاويه باز يـا سابقه آن، التهاب گوش مياني (به خصوص در كودكان ) و ساير عفونتهاي قرنيه و ملتحمه يا گوش.

 2- مـصرف نابجـا يـا طـولاني كورتيكواسـتروئيدهـاي موضعي ممكـن اسـت بـه بـروز گلوكـوم يـا آب مرواريـد استروئيدي نزد افراد مستعد منجر شود.

عــوارض جــانبي:

 تـاري ديـد، درد چـشم، سـردرد و مشاهده هالههاي نوراني در اطراف چراغ ها، پائين افتـادن پلكها و بزرگ شدن غيرعادي چشم، سوزش و آبريزش و همچنين واكـنش هـاي حـساسيت موضـعي در گـوش، از عوارض جانبي دارو ميباشد.

 نكات قابل توصيه:

1- اگر پس از 5-7 روز بهبودي حاصل نشد و يا وضـع يت بيماري چشم يا گوش بدتر شد ، بايد بـه پزشـك مراجعـه شود.

 2- در صورت استفاده دارو درگـوش ، مـي تـوان آن را بـه طور مستقيم در گوش ريخت يا گاز آغـشته بـا دارو و يـا فتيله پنبه اي آغشته به دارو را در سوراخ گوش گذاشـت . اين فتيله هر 12-24 ساعت يك بار بايد تعويض شود.

 مقدار مصرف :

يك قطره، 4-6 بار در روز در ملتحمـه چكانده ميشود. در بيماري هـاي شـديد، درمـان بـا 1-2 قطره هر 30-60 دقيقه شروع شده و در صـورت تخفيـف التهاب، به تدريج مقدار مصرف دارو كاهش مييابد.

 اشكال دارويي:

Ophthalmic/Otic Drops: 0.1% (as (Diso

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد