هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دكستران(DEXTRAN)

تعداد بازدید : 3989

مـوارد مـصرف:

ايـن دارو در مـواردي كـه نيـاز بـه جايگزين سازي مايعات باشد و نيـز بـراي افـزايش حجـم خون در درمان كمي حجم خون (هيپوولميا) شـوك هـاي ناشي از كمي حجم خون و يـا وضـعيت هـاي نزديـك بـه شوك به كار مي رود. دكـستران ويـسك وزيتة خـون را نيـز كاهش داده و باعث جلوگيري از تجمع گلبول هـاي قرمـز ميشود لذا براي پيشگيري از اخـتلالات ترومبوآمبوليـك پس از اعمال جراحي نيز كاربرد دارد.

موارد منع مصرف :

ايـن دارو در بيمـاران مبـتلا بـه نارسائي قلبي شـديد، اخـتلالات خـوني از قبيـل كمبـود فيبرينوژن خون ، ترومبوسيتوپني و نارسايي كليوي . نبايـد مصرف شود.

هشدارها :

1- دكستران در موارد ذيل باي د با احتياط فراوان مـصرف شود اختلالات كليوي، خونريزي، بيماري كبدي مزمن، بيماران با ريسك ادم ريوي يا نارسائي قلبي.

2- فشار وريدهاي مركزي بايد در شروع انفوزيـون انـدازه گيــري شــو د تــا از انفوزيــون بــيش از حــد دكــستران (Overload) اجتنـاب گـردد. همچنـين بيمـار بايـد در مراحل اولية انفوزيون به دقت تحت نظر قـرار گيـرد و در صورتي كه علائم واكنش هاي آنافيلاكتيك ، كم ادراري يـا نارسائي كليوي بروز نمود، انفوزيون فوراً بايد قطع شود.

3- هماتوكريت نبايد ب ه حد پايينتر از 30% افـت نمايـد . تمام بيماران باي د از لحـاظ علائـم اوليـة بـروز اخـتلالات خونريزي مورد بررسي قرار گيرند.

4- زمان خونريزي ممكن است افزايش يابـد . بـه ويـژه در بيمـاراني كـه حجـمهـاي بـالايي از دكـستران دريافـت ميكنند.

5- كمبود فاكتورهاي انعقادي باي د تصحيح شود و تعادل مايعات و الكتروليت ها برقرار شـود . دهيدراسـيون بايد قبل يا حداقل در طـي انفوزيـون دكـستران تـصحيح شود تا حجم كافي از ادرار برقرار باشد.

عوارض جانبي :

واكنشهاي حساسيت مفـرط از قبيـل تب، احتقان بيني، درد مفاصل، كهير، كاهش فشار خـون ، اسپاسم بـرونش . تهـوع، اسـتفراغ، خـس خـس تـنفس بـا مصرف اين دارو گزارش شده است.

تداخلات دارويي :

اثـر ضـد انعقـادي هپـارين ممكـن است توسط دكستران افزايش يابد.

مقدار مصرف :

توجه: مقدار مصرف و سرعت انفوزيـون بايـد بـر اسـاس وضعيت مايعات بيمار تعيين شود. در شوك، ابتدا براي افزايش سريع حجم پلاسـما 500 تـا 1000 ميلي ليتـر بـا سـرعت 20-40 ml/minانفوزيـون ميشود.. حداكثر مقدار توصيه شـده 20ml/kg در طـي 24 ساعت اول و سپس 10mg/kg/day مي باشد. درمان نبايد بيش از 3 روز ادامـه يابـد . ممكـن اسـت بيمـار بـه دريافت خون، فاكتورهاي انعقادي يـا الكتروليـت هـا نيـاز داشته باشد . براي پيشگيري از آمبولي ريـوي يـا ترومبـوز وريدها در بيمـاران در معـرض خطرمت وسـط تـا بـالا كـه متحمــل جراحــي شــده انــد، يــك مقــدار 500-1000 ميليليتري در طي 4 تـا 6 سـاعت در حـين جراحـي يـا بلافاصله پس از جراحي تجويز مي شود و يك مقـدار 500 ميليليتري نيز باي د در روز بعد از جراحي و در بيماران در معرض خطر بالا ، يك روز در ميان به مدت 2 هفته پس از عمل جراحي تجويز شود. 

اشكال دارويي :

Injection : 500 ml ( Dextran 6% + NaCl

(%0.9

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد