هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دکسترو آمفتامين(DEXTROAMPHETAMINE)

تعداد بازدید : 2377

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين دارو از خانواده آمفتامين ها بـوده و براي درمان اختلالات نقص توجه ناشي از بـيش فعـاليتي (Hyperactivity)، غيــر از مــواردي كــه در رابطــه بــا واكنشهاي استرس حاد باشد، همراه با روش هـاي ديگـر درمــاني و همچنــين بــراي درمــان مــوارد اثبــات شــده ناركولپسي بكارميرود.

مكانيــسم اثــر :

ايــن دارو يــك مقلــد ســمپاتيك غيرمستقيمالاثر است و موجب افزايش فعاليت حركتـي و هوشياري ذهني شده و خواب آلودگي و احساس خـستگي را كاهش مي دهد و در موارد نقص توجه ناشي از فعاليـت بيش از حد در كودكان، بـا مكانيـسمي كـه بطـور دقيـق مـشخص نـشده اسـت، بطـور متنـاقض موجـب كـاهش بيقراري حركتـي شـده و ميـزان توجـه كودكـان را بـالا ميبرد.

فارماكوكينتيك:

ايـن دارو در كبـد متـابوليزه شـده و نيمه عمر آن در بزرگسالان 10-12 ساعت و در كودكـان 6-8 ساعت است . دفع آن كليوي و وابـسته بـه pH ادرار اســت، بطــوري كــه در ادرار اســيدي دفــع آن ســريعتر ميباشد.

هشدارها :

1- بامـصرف ايـن دارو امكـان ايجـاد تحمـل، وابـستگي جـسمي و يـا سـوء مـصرف از دارو وجـود دارد. بنـابراين مصرف اين دارو بايد تحت كنترل دقيق باشد.

2- درطـول مـدت مـصرف ايـن دارو بايـد انـدازهگيـري فشارخون، كنترل ريتم قلب، پيگيري رش دكودكان، بطـور مرتب انجام گيرد.

3- درموارد زير بايد با احتياط فراوان تجويز شـود :

حالـت آژيته، موارد پيشرفته آترواسكلروز، بيماري هـاي علامتـدار قلبي – عروقي، سابقه مصرف نابجاي دارو ها يـا وابـستگي به دارو ها، گلوكوما، زيـادي فـشارخون، پركـاري تيروئيـد، سندرم Tourette’sياساير تيكهاي حركتي يا كلامـي، سابقه حساسيت به آمفتامين هـا يـا سـايردارو هـاي مقلـد سمپاتيك.

4- نياز بيمار براي ادامه درمـان بـا ايـن دارو بايـد بطـور مرتب مورد ارزيابي مجدد قرارگيرد . توصـيه مـي شـود در درمان نقص توجه ناشي از بيش فعاليتي، درفواصل زماني منظم، مصرف دارو ق طع شود تامشخص شـود كـه آيـا بـا قطع مصرف دارو، علايم بيماري مجدداًظاهر مـي شـوند و در آن صورت درمان ادامه يابد.

5- مصرف اين دارو در كودكان ممكن است باعث كاهش رشد شود.

6- تجويز اين دارو به كودكـان بـا سـن كمتـر از 3 سـال توصيه نميشود.

عوارض جانبي :

اخـتلالات ريـتم قلـب، واكـنش هـاي آلرژيك، دردقفسه سينه، تحريك شديد CNS ياسندروم Tourette’s، زيادي دماي بدن، تـاري ديـد، اخـتلالات جنــسي، اســهال، كــاهش اشــتها، تهــوع يــا اســتفراغ، دردشــكمي، منگــي، ســردرد، خــشكي د هــان، بيخــوابي وافزايش تعريق از عوارض جانبي اين دارو هستند. درصورت مصرف درازمدت يامقادير زياد ايـن دارو ممكـن است كارديوميوپاتي ، افزايش فشارخون و حالتهاي جنون بروزكند. باقطع مصرف اين دارو ممكـن اسـت افـسردگي، تهوع، اسـتفراغ، دردشـكمي، لـرزش، خـستگي يـا ضـعف غيرعادي ايجاد شود.

تداخلهاي دارويي :

بامصرف دارو هـاي ضدافـسردگي سه حلقه اي با ايـن دارو ممكـن اسـت عـوارض قلبـي – عروقـي افـزايش يابنـد. مـصرف داروهـاي مـسدودكننده گيرندههاي بتا -آدرنرژيك با اين دارو ممكن است موجـب بروز اثـرات آلفـا -آدرنرژيـك از جملـه زيـادي فـشارخون وبراديكاردي شديد و احتمالاًبلوك قلبـي شـود . داروهـاي محرك CNS در صورتي كه همراه بـا دكـستروآمفنامين مصرف شوند، ميتوانند باعث افزايش بيش از حد تحريـك CNS شـــوند. مـــصرف گليكوزيـــدهـــاي قلبـــي بـــا دكستروآمفتامين موجب افـزايش احتمـال بـروز آريتمـي قلبي مـي شـود . درصـورت مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا پتيدين (مپريدين) ممكن اسـت اثـرات ضـددرد پتيـدين افزايش يابد ولي بدليل افزايش احتمال كاهش فـشارخون و تضعيف شديد تنفسي، اغماء، تشنج، زيادي دماي بـدن، كلاپـس عروقـي و مـرگ، مـصرف همزمـان آنهـا توصـيه نمــيشــود. مــصرف مهاركننــدههــاي MAO از جملــه فورازوليدون، پروكاربازين و سلژيلين همزمان با ايـن دارو , ممكن است بطور جدي باعث تـشديد يـا طـولاني شـدن عوارض قلبي – عروقي شود . درصورت تجويز هورمون هاي تيروئيدي همزمان با دكستروآمفتامين، اثرات هـر دو دارو افزايش مييابد.

نكات قابل توصيه :

1- از مصرف بيش از مقدار تجـويز شـده دارو خـودداري شود. زيرا اين دارو ممكن است باعث ايجاد وابستگي شود و بايد حتماًاين دارو تحت نظر پزشك مصرف شود.

2- در صورتي كه اثر دارو پس از چندهفته كاهش يافـت، نبايد مقدار آن را افزايش داد و بايـد بـه پزشـك مراجعـه نمود.

3- اين دارو بهتر است در طي روز مصرف شـود و فاصـله مصرف آخرين مقدار روزانه آن تا زمان خواب حداقل بايد 6 ساعت باشد.

4- اگر مصرف يك نوبـت دارو فرامـوش شـود، درصـورت مصرف ر وزانه يكبار دارو، بايد به محض يـادآوري مـصرف شود ولي اگر فاصله زماني آن تاوقت خواب بيمار كمتـر ا ز 6 ساعت باشد، از مصرف آن خودداري شود و روز بعد بايد آن را مصرف نمود و از دوبرابر كـردن مـصرف بعـدي نيـز خودداري شود . اگر دارو روزانه 2 يا 3 بار مصرف ميشـود و يك نوبت مـصرف آن فرامـوش شـود، بايـد بـه محـض بيادآوردن تاحداكثر يك سـاعت از زمـان مـصرف، تجـويز شود و در صورت بيادآوردن ديرتر از اين زمـان از مـصرف آن نوبت بايد صرفنظر نمود.

5- درصورت مصرف مقادير زياد و به مدت طـولاني ايـن دارو، هنگام قطع مصرف آن بايد با پزشك مشورت نمـود، زيرا ممكن است قطع مصرف تدريجي دارو لازم باشد.

6- درصورت گيجي و بروز سرخوشي بايد احتياط نمود و از رانندگي و كار با وسايلي كه نياز بـه هوشـياري دارنـد، خودداري نمود.

مقدار مصرف :

بزرگسالان:

در درمان ناركول پـسي 5-60 mg/day در يك يا چند مقدارمنقسم تجويز ميشود.

كودكان:

در درمان اختلالات نقص توجه ناشي از بـيش فعاليتي در كودكان 3 تا 6 سال ابتـدا 2/5 mg يكبـار در روز تجويز ميشود وبعد هفتهاي يـك بـار مقـدار مـصرف 2/5 mg/kg افزايش مي يابد تاپاسخ مناسب بدست آيـد . در كودكان 6 سال به بالا ابتدا 5 mg/day يك يا دو بـار در روز تجويز ميشود و سپس تادستيابي به مقدارمـصرف موثر، هفتـه اي يكبـار مقدارمـصرف 5 mg/day افـزايش مييابد. در درمان ناركولپسي در كودكان 6-12 سال ابتدا 5 mg/day تجويز ميشود و بدنبال آن تـا دسـتيابي بـه مقدار مصرف موثر، اين مقدار هفتهاي يكبـار 5 mg/day افزايش مي يابد. در نوجوانان 12 سـال بـه بـالا نيـز ابتـدا 10 mg/day مصرف ميشـود و سـپس هفتـه اي يكبـار مقدار مصرف 10 mg/day افزايش مي يابد تامقدارمصرف موثر بدست آيد. بايدتوجه داشت كه مقدارمصرف در كودكان ونوجوانان بـه ندرت از 40 mg/day تجاوز ميكند.

اشكال دارويي :

Tablet: 5, 10 mg

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد