هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دكسترومتورفان (DEXTROMETHORPHAN)

تعداد بازدید : 1189

رده بارداری : C

موارد مصرف :

 دكسترومتورفان براي درمـان علامتـي ســرفههــاي بــدون خلــط ناشــي از گلــودرد ســاده و سرماخوردگي يا محركهاي استنشاق شده بكار ميرود.

 مكانيـسم اثـر:

دكـسترومتورفان بـا اثـر مـستقيم بـر مركزسرفه در بصلالنخاع، بازتاب سرفه را تضعيف ميكند.

 فارماكوكينتيك:

متابوليسم دارو كبدي بوده و بسرعت و بميزان وسيعي به متابوليـت فعـال دكـستروفان تبـديل ميشود. اثر دارو طي 30 دقيقه شـروع و بـراي 6 سـاعت باقي ميماند . دكسترومتورفان عمدتاً از كليه ها و به صورت تغيير نيافته يا متابوليت دفع ميشود.

 هشدارها:

 درصورت وجود آسم، عيـب كـار كبـد و يـا سرفه خلطدار بايد با احتياط مصرف شود.

 عوارض جانبي :

سايكوز سمي (فعاليت مفرط، توهمـات بينايي و شنوائي ) پس از مصرف 30 ميليگرم يا بيشتر از دارو گزارش شده است . با مصرف مقادير خيلـي زيـاد دارو ضعف تنفسي گزارش شده است.

 تداخلهاي دارويي :

در صـورت مـصرف همزمـان بـا فرآوردههاي حاوي الكل، دارو هاي كاهنده فشارخون با اثر مضعف CNS ماننـد كلونيـدين و متيـل دوپـا، داروهـا ي مـضعف CNS بـويژه بيهـوش كننـدههـا، بـاربيتوراتهـا، داروهاي مخدر شـبه تريـاك يـا ضدافـسردگي هـا ي سـه حلقهاي، ممكن است اثرات مضعف CNS اين دارو هـا يـا دكـــسترومتورفان تـــشديد شـــود . مـــصرف همزمـــان مهاركننـدههـاي مونـوآمين اكـسيداز (MAO) از جملـه فورازوليدون و پروكاربازين ، ممكن است باعث بروز بحـران آدرنرژيـك، كلاپـس، اغمـاء، سـرگيجه، تهيـيج، افـزايش فشارخون، افزايش دماي بـدن، خـونريزي داخـل مغـزي، بيحالي، تهوع، رفتار جنونآميز، اسپاسم و لرزش شود.

 نكات قابل توصيه:

1- دارو ممكن است باعث اعتياد شود.

٢-در صورتي كه تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت يا درصورت تب شديد، بثـورات جلـدي يـا سـردرد مداوم همراه با سرفه، به پزشك مراجعه گردد.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: مقدار 10-20 ميليگرم هر چهـار سـاعت يا 30 ميليگـرم هـر 6-8 سـاعت برحـسب نيـاز مـصرف مــيشــود. بيــشينه مــصرف دارو بــراي بزرگــسالان تــا 120 mg/day ميباشد. كودكان: مصرف اين دارو در كودكان كوچكتر از دوسال توصيه ن مـي شـود . در كودكـان 2-6 سـال مقـدار 2/5-5 ميليگرم هر چهار ساعت يا 7/5 ميليگرم هر 6-8 ساعت برحسب نياز مصرف ميشـود كـه نبايـد از 30 mg/day تجاوز نمايد . دركودكان 6-12 سال مقدار 5-10 ميليگرم هر چهارساعت برحس ب نياز مصرف ميشـود كـه نبايـد از 60 mg/day تجاوز نمايد.

 اشكال دارويي:

Tablet: 15 mg

Oral Drops: 4 mg/ml

Syrup: 15 mg/5 ml

 

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد