هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دکسترومتورفان-پی(DEXTROMETHORPHAN – P)

تعداد بازدید : 1206

رده بارداری : C

موارد مصرف :

اين فـرآورده در رفـع حـالات التهـابي دستگاه فوقاني از جمله رينيت آلرژيـك، التهـاب حـاد يـا تحت حاد سينوس ها، خروسك، التهاب حاد گوارش مياني و التهاب ناي و نايژه و نيـز تـسكين علامتـي سـرفه هـا ي خــشك ناشــي از گلــودرد خفيــف و تحريــك ناشــي از سرماخوردگي، بكار ميرود.

 مكانيسم اثر :

 دكسترومتورفان با اثـر مـستقيم برمركـز سـرفه در بـصلالنخـاع، موجـب تـضعيف رفلكـس سـرفه گرديـده و پـسودوافدرين بـا تحريـك گيرنـدههـاي آلفـا آدرنرژيك در مخاط دستگاه تنفسي موجب تنگي عـروق، كاهش تورم مخاط و احتقان بيني، بازشدن بيشتر راه هاي هوايي و افزايش تخليه ترشحات سينوسها ميگردد.

فارماكوكينتيك:

 هـر دو جـزء دارو ا ز راه خـوراكي بـه خوبي جذب ميشوند . دكسترومتورفان، به ميـزان وسـيعي در كبد متابوليزه و به متابوليت فعالي به نـام دكـستروفان تبديل كه از طريق كليه ها دفع ميگـردد . امـا متابوليـسم كبدي پسودوافدرين ناقص بوده و حـدود 55-75 درصـد آن بصورت تغيير نيافته از ادرار دفع ميگردد. شـروع اثـر دكـــسترومتورفان حــــدود 1/5 ســـاعت و در مــــورد پسودوافدرين 15-30 دقيقه ميباشد. طول مدت اثر ايـن دو جزء نيز به ترتيب 6 و 3-4 ساعت ميباشد.

 هشدارها:

1- در مواردي مانند آسم، وجود سرفه هاي توام با خلط يا نارسايي عملكرد كبد بايد با احتياط مصرف شود.

 2- مصرف مقادير بيش از حد دارو ممكـن اسـت موجـب بروز سرگيجه، تحريك ، بيقراري، تهوع يا اسـتفراغ شـديد گردد.

 3- در مبتلايان به آسـم، ممكـن اسـت مقاومـت راه هـا ي هوايي با تغييرميزان خلط افزايش يابد.

 4- مهار رفلكس سرفه توسط دارو، ممكـن اسـت موجـب احتباس ترشحات در سرفه هاي ترشحدار گردد.

5-  بدليل وجود پسودوافدرين در اين تركيب، در مـواردي مثل پركـاري تيروئيـد، ديابـت، بيمـاري هـا ي ايـسكميك قلب،زيادي فشارخون، عيب كار كليه و بزرگـي پروسـتات بايد با احتياط تجويز شود.

 عوارض جانبي :

 مصرف مقادير زيـاد دارو ممكـن اسـت موجب تضعيف تنفسي، ايجاد وابـستگي در شـخص و يـا سايكوز گردد . افزايش ضربانات قلب، اضـطراب، بيقـراري، بيخـوابي، لـرزش، آريتمـي، خـشكي دهـان و سردشـدن انتهاها نيز ممكن است ديده شود.

 تداخلهاي دارويـي :

مـصرف همزمـان ايـن دارو بـا تركيبات مهاركننده مونـوآمين اكـسيداز (MAO) مثـل فورازوليدون و پروكاربازين موجب تشديد اثرات آنها و نيز طولاني شدن تحريك قلبي و افزايش فـشارخون ناشـي از پسودوافدرين مـي گـردد . تجـويز تـوام دارو بـا كينيـدين عوارض جـانبي آن را تـشديد مـي كنـد . بـه دليـل وجـود پسودوافدرين، در صورت مـصرف همزمـان، اثـر دارو هـا ي كاهنده فشارخون، مهاركنندههاي گيرنده بتا آدرنرژيـك و اثرات ضـدآن ژين نيتـرات هـا كـاهش مـي يابـد . امـا اثـرات هورمونهاي تيروئيدي و دارو هاي مقلد سمپاتيك افزايش مييابد.

 نكات قابـل توصـيه :

در صـورتي كـه 7 روز پـس از مصرف دارو، تب شديد، دانههاي جلدي و يا سردرد مـداوم همراه با سرفه وجود داشت، بايد به پزشك مراجعه شود. مقدار مصرف بزرگسالان: مقدار 10 ميلي ليتر هـر 6 سـاعت مـصرف ميشود و بيشينه مقدار مصرف تا 40 ml/day ميباشد. كودكان : در كودكان 2-6 سال، 2/5 ميلـي ليتـر هـر 6 ساعت و براي كودكـان 6-12 سـال، 5 ميلـي ليتـر هـر 6 ساعت تجويز ميشود.

 اشكال دارويي:

Syrup: (Dextromethorphan HBr 15 mg Pseudoephedrine HCI 30 mg)/5

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد