هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

دکستروز(DEXTROSE)

تعداد بازدید : 1045

موارد مصرف :

محلولهاي 5 و 10درصد دكـستروز از طريق انفوزيون وريدي محيطـي بـراي تـامين كـالري در مواردي كه درمان جانـشيني مـايع و كـالري لازم اسـت، مصرف مـي شـوند . محلـول هـاي 20درصـد دكـستروز در مواردي كـه تـامين كـالري كـافي در حـداقل حجـم آب ضروري باشد، مصرف مـي شـود . محلـول هـاي 50 درصـد دكستروز در درمان كمي قندخون ناشي از مصرف مقـدار زياد انسولين مصرف ميگردد.

 مكانيسم اثر :

 محلـول هـاي تزريقـي دكـستروز بعنـوان منبع كالري و مايعات مصرف مي شـوند (هـر گـرم گلـوك ز مونوهيدرات، 3/4 كالري انرژي آزاد مـي كنـد ). دكـستروز تزريقي ممكن است ديورز ايجاد كند . ايـن مـاده براحتـي متابوليزه ميشود و ممكن است از دست رفتن پـروتئين و نيتـروژن را كـاهش داده و تـشكيل گليكـوژن را تـسريع نمايد.

 فارماكوكينتيـك:

 گلـوكز تزريقـي براحتـي متـابوليزه ميشود و در اثر اكـسيداسيون بـه آب و دي اكـسيدكربن تبديل ميگردد.

 هشدارها:

1- محلولهاي دكستروز در صورت وجود ديابـت بـدون علائم باليني يا آشكار يـا عـدم تحمـل كربوهيـدرات هـا و همچنين در نـوزادان مـادران مبـتلا بـه ديابـت، بايـد بـا احتياط مصرف شوند.

 2- محلولهاي هيپرتونيـك دكـستروز ممكـن اسـت در صورت مصرف از راه انفوزيـون وريـدي محيطـي، موجـب بروز ترومبوز شوند . بنابراين، اين محلول ها بايـد از طريـق كاتتر به آهستگي در وريدهاي مركزي تزريق شوند.

عوارض جانبي :

واكنش هـاي تـب زا، عفونـت در محـل تزريق، نكروز بافتي، ترومبوز وريدي يا فلبيـت، اغتـشاش شعور يا عدم هوشياري و تحريك وريد با مصرف ايـن دارو گزارش شده است.

 نكات قابل توصيه:

-1 وضــعيت بيمــار از نظــر تعــادل مــايع و غلظــت الكتروليتها و تعادل اسيد و باز بايد پيگيري شود.

 2- محلول دكستروز را بايد طوري تزريق نمود كـه دارو به بافتهاي اطراف رگ نشت نكند.

 3- محلولهاي غليظ دكستروز را نبايد بصورت عـضلاني يا زيرجلدي تزريق نمود.

 مقدار مصرف:

 بزرگسالان: مقدار 10-25 گرم ازمحلول 20درصـد در هر نوبت تزريق ميشود. حـداكثر سـرعتي كـه مـي تـوان دكستروز را انفوزيون نمود، بدون آنكه قند در ادرار ديـده شود، 0/5 g/kg/hr است. كودكان: در كودكان بمنظور كنترل علائـم حـاد كمـي قندخون، 250-500 mg/kg ازمحلول 20درصـد تزريـق ميشود.

اشكال دارويي :

Injection Solution: 5% (Dextrose anhydrous or monohydrate eq. to )5 g/100ml

Injection Solution: 10% (Dextrose anhydrous or monohydrate eq. to )10 g/100ml

Injection Solution: 20% (Dextrose anhydrous or monohydrate eq. to)20 g/100ml

Injection Solution: 50% (Dextrose anhydrous or monohydrate eq. to )50 g/100

Injection Solution: 3.33% in NaCl 0.3 .Dextrose anhydrous or monohydrate eq to 3.33%/100ml

Injection Solution: 5% in NaCl 0.45 .Dextrose anhydrous or monohydrate eq to 5g/

Injection Solution: 5% in NaCl 0.9 .Dextrose anhydrous or monohydrate eq to 5g/100m

کلمات کلیدیاین مقاله را دوست داشتید؟ آنرا به اشتراک بگذاریددیدگاه خودتان را ارسال کنید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز با * علامت گذاری شده اند.


star مقالات جدید

  • مقالات
  • دکتر
  • بیمارستان
  • دارو
مطالب این سایت تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان دانست.
هشدار! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و پورتال پادرا هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد